Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Yhteisellä näyttämöllä

Yhteisellä näyttämöllä

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kaikki sosi­aa­liset tilanteet muis­tut­tavat sitä, mitä teat­terin näyt­tä­möllä tapahtuu. Näin ajat­telee ainakin sosiologi Erving Goffman, jonka mukaan esi­tämme sosi­aa­li­sissa tilan­teissa eri­laisia rooleja saa­dak­semme oman tah­tomme ja pyr­ki­myk­semme toteu­tumaan. Mitä tär­keämpi asia ja tilanne, sen tie­toi­sempaa oma toi­minta on. Siten vuo­ro­vai­kutus voi joskus muis­tuttaa etu­käteen käsi­kir­joi­tettua esi­tystä, jossa roolit vaih­te­levat. Olemme välillä pää­roo­lissa, monesti eri­lai­sissa sivu- ja tuki­roo­leissa, joskus taas kulissien takana toi­mi­massa, lavas­teita raken­ta­massa tai muiden jär­jes­tämien esi­tysten yleisönä.

Sosi­aa­listen tilan­teiden näyt­tä­möl­lisyys syntyy roo­leista, tie­toi­sista käsi­kir­joi­tuk­sista ja eri esi­tyksiä seu­raavan yleisön reak­tioista. Usein yhteiselo sisältää tuttuja ja välillä jopa ritu­aa­lin­omaisia piir­teitä. Se on näh­tä­vissä eri­tyi­sesti juh­lissa ja muo­dol­li­sissa tilai­suuk­sissa, mutta tun­nistat kyllä myös esi­mer­kiksi tavat pyytää, suos­tu­tella, mani­pu­loida tai ohjata tilan­teita taustalla.

Kul­lakin on omat tapansa, mutta yhteistä niille on tavoit­teeseen sopivan roolin omak­su­minen ja tie­toinen pyr­kimys antaa oikea vai­ku­telma. Uskot­tavuus syntyy paitsi ammat­ti­tai­dosta myös oikean kuvan saa­mi­sesta, joten vai­ku­telman hal­linta on kes­keinen osa monia työ­teh­täviä. Mieti vaikka mistä ele­men­teistä syntyy lää­kärin osaa­minen, asian­tun­tijan uskot­tavuus tai tunne pal­ve­lu­hen­ki­syy­destä ja aut­ta­misen halusta? 

Kuva, jonka vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa toi­sis­tamme saamme, on yksi vah­vimpia vai­kut­ta­misen keinoja. Se on yhteis­peliä; samalla kun pyrimme antamaan itses­tämme halutun vai­ku­telman, arvioimme myös toi­siamme. Mutta ilman selkeää tavoi­tetta esit­tä­mi­sellä ei ole toi­vottua voimaa, sillä, kuten este­tiikan eme­ri­tus­pro­fessori Aarne Kin­nunen toteaa, juo­neton näyt­te­le­minen on mahdotonta.

Mutta näyt­tä­möl­lisyys ja esit­tä­minen eivät ole vain osa yksit­täisten ihmisten toi­mintaa. Ajattele eri­laisia orga­ni­saa­tioita. Ne panos­tavat mer­kit­tä­västi siihen, että asiak­kaille ja sidos­ryh­mille syn­tyisi haluttu kuva ja kokemus toi­min­nasta. Ne pyr­kivät näyt­tämään toi­min­nastaan juuri sen, millä tavoi­tetaan juuri ne ryhmät, joista orga­ni­saatio on kiin­nos­tunut. Yhteistyö on esit­tä­misen taidetta. 

Soita 000 000 0000