Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Roolin valinta

Millaisen roolin valitset?

Mie­titkö joskus etu­käteen, miten jos­sakin tilan­teessa olisi hyvä toimia tai mil­laisen vai­ku­telman annat? Tar­koi­tuk­sen­mu­kaista roolia voi tukea monin tavoin, esi­mer­kiksi sopi­villa sosi­aa­li­silla sym­bo­leilla. Ei, kyse ei ole mistään moni­mut­kai­sesta vaan arki­sista ja joka­päi­väi­sistä asioista. Kuten pukeu­tu­minen, tapa puhua ja puhee­naiheet, ilmeet ja eleet ja tilan­teiden jär­jes­telyt. Ne pitää joka tapauk­sessa hoitaa jol­lakin tavalla, ja joskus tilanne tuntuu tär­keäm­mältä kuin yleensä.

Silloin valit­semme tie­toi­sesti tavan puhua ja pukeutua ja huo­leh­dimme myös siitä, että ele­kieli ja sanaton vies­tintä tukevat tavoi­tetta. Puhumme tavalla ja aiheista, joiden tar­koitus on vakuuttaa ja jär­jes­te­lemme tilat sopi­vasti. Olemme tilan­teeseen sopivan iloisia, rie­hak­kaita, miet­te­liäitä tai vakavia, ja hou­kut­te­lemme muut mukaan samaan.

Ja jos olemme mukana jos­sakin, saa­tamme muiden lailla tehdä esi­mer­kiksi istu­ma­jär­jes­tyk­sestä arvioita siitä, mil­laisen aseman osal­lis­tujat ovat saaneet. Onko paikka itselle sopiva, ehkä vai­ku­tus­val­taisten lähellä, ohja­taanko kenties sivum­malle vai voiko valita paikan vapaasti – ja mihin silloin itse asetut?

Myös ilma­piiri on osa vai­ku­tel­man­hal­lintaa. Tunteet paitsi tun­tuvat myös näkyvät ja kuu­luvat äänen­sä­vyssä, ilmeissä, eleissä ja asen­nossa. Ne tart­tuvat ja syn­nyt­tävät suh­teita, jän­nit­teitä ja tais­te­luita, yhtä hyvin kuin yhteis­työtä, kiin­ty­mystä ja liit­toumia. Siksi sosi­aa­listen sym­bolien hyvä hal­linta ei missään riitä, tar­vitaan myös taitoa herättää oikean­laisia tun­teita ja vai­kuttaa tun­ne­tilaan. Esi­mer­kiksi rau­hoittaa tuleh­tu­nutta tilan­netta, lisätä energiaa pas­sii­vi­suuden kes­kelle tai tuoda lämpöä kyl­myyden tilalle. Mil­laisia tun­teita sinä tuot mukaan tapaamisiin? 

Soita 000 000 0000