Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Samassa ryhmässä

Samassa ryhmässä

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Ryhmään kuu­lu­minen on yksi perus­tar­peista, ja sillä on vai­ku­tuk­sensa koko elämään. Haluaa kokea perheen lämpöä ja ystävien lähei­syyttä. Olla mukana niissä har­ras­tus­pii­reissä, joissa on hyviä tyyppejä ja kivaa teke­mistä ja saada tutustua ihmisiin, jotka ovat itselle tär­keitä roo­li­malleja ja kieh­tovia esi­merkkejä sel­lai­sesta, mihin itsekin pyrkii. Tai ovat muuten vain fiksuja, per­soo­nal­lisia, ihania ja tai­tavia, niitä, joiden piir­teitä haluaisi itsel­leenkin lisää. Siksi on tärkeää päästä mukaan sel­laiseen, joka tuntuu merkitykselliseltä.

Eikä vain päästä mukaan, vaan tulla hyväk­sy­tyksi. Ja par­haim­millaan myös kokea itsensä tär­keäksi muille. Pois­saolo saa muut kai­paamaan, läs­näolo tuntuu mer­ki­tyk­sel­li­seltä. Tarve liittyä muihin onkin kes­keinen osa sosi­aa­li­suutta. Ryhmä lisää tur­val­li­suuden tun­netta ja sen kautta saa sel­laista tietoa, jota muuten voisi jäädä vaille. Samalla voi nauttia toisten seu­rasta ja jakaa iloja ja huolia. Tär­keästä ja kiin­nos­ta­vasta ryh­mästä tulee myös itselle mit­ta­tikku, johon voi suh­teuttaa omaa toi­min­taansa ja jolta voi hakea tukea ja neuvoja omiin ratkaisuihinsa.

Mutta liit­ty­minen ryhmään ei vielä sinällään rat­kaise mitään, sillä vasta koke­mukset ryh­mässä pal­jas­tavat, mil­laista elämä sen jäsenenä on. Mil­lainen ryhmän kult­tuuri on ja ennen kaikkea, syn­tyykö tunne kes­ki­näi­sestä luot­ta­muk­sesta ja arvostuksesta. 

Ohit­ta­minen, välin­pi­tä­mät­tömyys, tor­ju­tuksi tule­minen tai hyl­kää­minen tun­tuvat sitä isom­milta pet­ty­myk­siltä, mitä tär­keämpi ryhmä on ollut itselle. Mitä lähei­semmät suhteet ovat ja mitä tii­viimmin ollaan yhdessä, sitä haa­voit­tu­vampi on, jos luot­tamus rik­koutuu. Sen sijaan huo­ma­tuksi tule­minen, kokemus siitä, että on tärkeä ja ihmis­suh­teiden syve­ne­minen ovat ikään kuin pal­kintoja ryhmään kuu­lu­mi­sesta. Siksi uuteen ryhmään liit­ty­minen on aluksi tun­nus­telua ja vuo­ro­vai­kutus kehittyy tapaa­misten myötä pik­ku­hiljaa. Entä jos luot­tamus rik­koutuu? Usein sitä on vaikea, mutta ei mah­do­tonta lähteä raken­tamaan uudelleen.

Soita 000 000 0000