Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Mielenmaisemia

Mielenmaisemia - merkityksellisen elämän jäljillä

Mie­len­mai­semia – mer­ki­tyk­sel­lisen elämän jäljillä on kirja arjen vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teista. Se kertoo tun­teista, vuo­ro­vai­ku­tuk­sesta, mielen voi­masta ja ihmis­suh­teista käy­tän­nön­lä­hei­sesti ja tar­kasti. Samalla se pal­jastaa, kuinka pie­nillä het­killä, sanoilla ja teoilla on suuri vaikutus.

Jos olet kiin­nos­tunut siitä, mitä ihmisten välillä ja omassa mie­lessäsi tapahtuu, tämä on kirja sinulle. Siitä on myös apua myös, jos haluat vah­vistaa sosi­aa­lisia tai­tojasi tai parantaa ihmissuhteitasi. 

Mie­len­mai­semia on myös kirja pyö­räilyn ja kävelyn voi­masta. Ne aut­tavat olemaan läsnä het­kessä, ja tärkeät asiat alkavat löytää paik­kansa. Kun tunnet, mikä mie­len­mai­se­maasi vai­kuttaa, voit aja­tella ja toimia myös toisin. Silloin olet mer­ki­tyk­sel­lisen elämän jäljillä.

Voit tilata kirjan esi­mer­kiksi Par­tuunan sivuilta tai lainata sen kirjastoista. 

Soita 000 000 0000