Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

ryhmä

Ryhmän voima vie mukanaan

Ryhmät ovat kes­keinen osa työ­elämää. Harva toimii ihan yksin, ilman työ­ka­ve­reita, ver­kostoa tai asiak­kaita. Osana ryhmää voi tuntea saa­vansa enemmän vai­ku­tus­valtaa, luot­ta­musta ja rei­lumpaa koh­telua kuin ryhmän ulko­puo­lella. Par­haim­millaan ryhmä rikastaa ajat­telua ja kehittää, pahim­millaan se johtaa jäykän ste­reo­tyyp­piseen toimintaan.

Vaikka mie­lel­lämme ajat­te­lemme säi­lyt­tä­vämme itse­näi­syyden ryh­mässä, ryhmän voima vetää kui­tenkin mukaansa. Se saa käyt­täy­tymään ryhmän odo­tusten mukai­sesti. Kyse on ryh­mäil­miöistä, jotka ovat ryh­mässä syn­tyviä tapoja toimia ja rea­goida eri tilanteissa.

Ryh­mällä on voimia, jotka pitävät sen koossa, rakenne, joka var­mistaa toi­minnan ja vaiheet, joiden mukaan sen kehittyy. Ryhmään kuu­lu­minen voi olla yhteen­kuu­lu­vuuden tun­netta ja hyväk­sy­tyksi tule­misen koke­musta. Se voi olla myös pai­netta yhden­mu­kai­suuteen ja käyt­täy­ty­misen tiukkoja normeja. Ryhmää pitää koossa ryh­mä­henki, joka saa ylit­tämään tavoitteet ja tukemaan toisia vai­keis­sakin tilan­teissa. Samalla syntyy ryh­mä­normeja, yhteisiä epä­vi­ral­lisia sääntöjä ja ryh­mä­pai­netta toimia ryhmän halua­malla tavalla. Silloin saattaa jopa luopua omista näke­myk­sistään, jos ne poik­keavat ryhmän odotuksista.

Par­haim­millaan yhteistyö ja ryhmän osaa­minen saa sitou­tumaan yhteisen tavoitteen toteut­ta­mi­seksi ja kehit­tymään ammat­ti­laisena. Monesti kans­sa­käy­mi­sessä syntyy kui­tenkin myös ilmiöitä, jotka har­haut­tavat ryhmän toi­mintaa väärään suuntaan: lii­al­lista riip­pu­vuutta toisten näke­myk­sistä, odo­tusta, että joku muu rat­kaisee kaiken, huomion siir­ty­mistä muuhun kuin tavoit­teeseen ja eri­laisia klik­kiy­ty­misiä. Tai ajan kulu­mista sosi­aa­liseen lör­pöt­telyyn ja teke­misen vält­telyjä. Jokainen on löy­tänyt itsensä kes­keltä eri­laisia ryhmäilmiöitä. 

Miten pääsee kar­talle siitä, mitä ryh­mässä tapahtuu? Havainnoi eri­tyi­sesti sana­tonta vies­tintää. Huomaa puheen sävyt, ilmeet ja eleet sekä ihmisten väliset tunteet, jän­nitteet ja niiden muu­tokset. Keskity välillä koko­nai­suuteen, välillä yksi­tyis­kohtiin ja hyö­dynnä dis­tanssia. Siten tulet tutuksi sekä yksit­täisten jäsenten toi­minnan että ryhmän toi­mintaa lei­maavien piir­teiden kanssa. 

Soita 000 000 0000