Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Kannustaminen

Kannustamisen merkityksestä

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Vais­toamme her­kästi muiden tun­ne­tilan. Eri­tyi­sesti voi­makkaat tunteet välit­tyvät sosi­aa­li­sissa tilan­teissa ja värit­tävät tun­nelmaa. Posi­tii­viset tunteet mah­dol­lis­tavat ja raken­tavat, nega­tii­viset tunteet masen­tavat. Ja sitten on vielä se kolmas vaih­toehto. Jää vaille kaikkea huo­miota. Tulee ohi­te­tuksi, suh­tau­dutaan välin­pi­tä­mät­tö­mästi, ei ole edes palautteen arvoinen. Sel­laista tilan­netta voisi kuvata paitsi lan­nis­ta­vaksi, myös palautevajeeksi.

Lan­nis­ta­misen tun­nistaa hel­posti, samoin kan­nus­ta­misen. Huomaat sen siitä, mil­laisia tun­teita herää. Mitä kan­nus­ta­minen sit­tenon käy­tän­nössä?  Se on yksin­ker­taista eikä vaadi eri­tyisen paljon aikaa. Se on tie­toista kuun­telua ja kuultuun rea­goi­mista. Mie­li­pi­teiden kysy­mistä ja sitä, että pyytää ker­tomaan lisää ja on ker­ro­tusta kiin­nos­tunut. Kan­nus­ta­minen on tilan anta­mista kes­kus­te­lulle ja ajat­teluun hou­kut­telua. Se on aitoa mukaan otta­mista pää­tök­sen­tekoon ja vaih­toeh­tojen poh­ti­mista. Kan­nus­ta­mi­sella raken­netaan luot­ta­musta ja hyvät työs­ken­telyn edel­ly­tykset. Se jää kui­tenkin kat­teet­to­maksi, jos ei toimi lupaus­tensa mukaisesti.

Kan­nus­ta­misen on siis sekä puhetta että tekoja. Läh­tö­kohtana on, että annat riit­tä­västi aikaa kes­kus­te­lulle. Tuen, roh­kaisun ja posi­tii­visen palautteen voit ilmaista hel­posti esi­mer­kiksi seuraavasti: 

Roh­kaisu saa aikaan sen, että sovittuun tavoit­teeseen pyritään innok­kaammin. Se, että saa vas­tuuta ja joku luottaa, on valtava voima, joka vie eteenpäin. Se auttaa myös kehit­tymään ammat­ti­laisena ja nostaa itse­tuntoa. Koko tiimin kan­nus­ta­minen lisää yhteis­henkeä, hel­pottaa yhteis­työtä ja syn­nyttää onnis­tu­misen koke­muksia. Se saa tun­temaan itsensä arvos­te­tuksi ammattilaiseksi.

Soita 000 000 0000