Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoistyö on vaativa laji

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Vapaa­eh­toistyö on vaikea laji. Innos­tu­minen kantaa pit­källe, ja jos työ tuntuu edelleen kiin­nos­ta­valta ja mie­lek­käältä, sitä on helppo jatkaa. Mutta jos muut asiat alkavat viedä aikaa tai syntyy liikaa pieniä arkisia vas­toin­käy­misiä, kiin­nostus voi olla vaa­rassa. Harva meistä on niin omis­tau­tunut vapaa­eh­tois­työlle, että tekisi sitä sil­loinkin, jos asiat eivät tunnu sujuvan. Tiedon välit­tä­minen tak­kuilee tai kai­paisi työhön neuvoja ja tukea, eikä sitä ole saa­ta­villa. Joskus on kyse niinkin inhi­mil­li­sestä asiasta kuin vas­tuu­hen­ki­löiden kiin­nos­tuk­sesta tai palaut­teesta. Jos vapaa­eh­toi­selle syntyy tunne ettei ole osaava, tekee liian vähän tai vää­rän­laisia asioita, voi sitou­tu­neenkin moti­vaatio alkaa kaikota.

Siksi vapaa­eh­toistyö on paitsi vaikea myös herkkä laji, sillä ilman hyvää yhteis­työtä kaikkien toi­mi­joiden kesken se ei kukoista. Mil­laista hyvä vuo­ro­vai­kutus olisi par­haim­millaan? Otan muu­taman esi­merkin tun­te­mistani lois­ta­vista ja tai­ta­vista nai­sista, joilla on taito innostaa muita omalla esimerkillään.

Nais­jär­jes­töjen Kes­kus­liiton Terhi Heinilä, jonka myö­täe­lä­minen ja paneu­tu­minen asioihin luovat ilma­piirin, jossa haluaa olla mukana. NNKY:n Anne Pönni, jonka tarkka katse, kirkkaat havainnot ja elä­män­ko­kemus saavat luot­tamaan siihen, että olemme menossa oikeaan suuntaan. NYT­KIKSEN Kata­riina Hyvä­rinen, jonka valoisuus ja taito olla läsnä ja hyväksyvä tekee yhteis­työstä helppoa ja antaa näke­myk­sille tilaa. Ja tie­tenkin Suomen UN Womenin Jaana Hir­si­kangas, jonka energia, sitkeys ja aikaan­saa­misen kyky takaavat sen, että tavoite toteutuu.

Minulla on ollut ilo tehdä heidän kanssaan pari vuotta kan­sain­vä­listä Helvi Sipilä -semi­naaria, ja yhteistyö on ollut sekä hedel­mäl­listä että hauskaa. 

Ja oival­lut­tavaa, sillä se on opet­tanut sekä vapaa­eh­tois­työstä, toisten kanssa toi­mi­mi­sesta että naisten ase­masta ja jär­jes­tö­työstä paljon.

Tar­vitaan Terhin kal­taista empaat­ti­suutta ja paneu­tu­mista, Annen kal­taista koke­musta ja ajat­telua, Kata­riinan kal­taista valoi­suutta ja läs­näolon taitoa sekä Jaanan kal­taista energiaa ja sit­keyttä sen lisäksi, että toi­min­ta­mallien, yhteis­työ­ra­ken­teiden ja pää­tök­senteon pitää tie­tenkin olla kun­nossa. Silloin vapaa­eh­toisten työ, aika ja energia pää­sevät suun­tau­tumaan siihen, mikä oli tarkoituskin.

Vapaa­eh­tois­työhön. Jota voi tehdä (kuten mää­ri­tel­mäkin sanoo) taval­lisen ihmisen tiedoin ja taidoin, tasa-arvoi­sesti, ja yhteis­työssä, autet­tavien ehdoilla toimien ja tukea saaden. Silloin toi­minta tuottaa hyötyä ja iloa ja vas­ta­vuo­roi­sesti myös mah­dol­li­suuden ihmisenä kas­va­miseen. Tuntee ole­vansa vapaa­eh­toisena tar­peel­linen ja teke­vänsä mer­ki­tyk­sel­listä työtä, vapaaehtoisesti.

Roh­kaisen kaikkia paneu­tumaan vapaa­eh­toistyön luon­teeseen ja puhumaan yhdessä siitä, kuinka hyvin sen peri­aatteet toteu­tuvat omissa työ­ryh­missä ja toi­min­nassa. Jos kes­kustelu ja sanaton vies­tintä ker­tovat, että kaikki on hyvin, aina vain parempi. Jos taas huo­maatte jotain kor­jat­tavaa, voi mallia ottaa vaikkapa mai­nit­se­mistani tai­ta­vista ja valo­voi­mai­sista nai­sista. Hyvät vuo­ro­vai­ku­tus­taidot yhdis­tettynä osaa­miseen, näke­myk­sel­li­syyteen ja haluun saada tuloksia aikaan ovat avain siihen, että onnis­tumme yhdessä.

Soita 000 000 0000