Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Kesä meni uutta kirjaa vii­meis­tel­lessä, mutta nyt se alkaa olla lop­pusuo­ralla. Kirjan työnimi on Mie­len­mai­semia ja se on sosi­aa­lip­sy­ko­login näkö­kulman arjen vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teisiin. Siis hieman samoja aiheita kuin muis­sakin teks­teissäni, mutta eri näkökulmasta. 

Kirja ei liity työyh­tei­söihin, vaikka on siinä hieman työ­elä­mäs­täkin. Se on kir­joi­tettu kai­kille, jotka ovat kiin­nos­tu­neita siitä, mitä ihmisten välillä ja omassa mie­lessä tapahtuu. Samoin kir­jasta on apua silloin, kun haluat parantaa ihmis­suh­teitasi tai vah­vistaa sosi­aa­lisia tai­tojasi.  

Ovatko nämä teemoja, jotka kiin­nos­tavat sinua? 

Kirjan jul­kaisee Par­tuuna (kiitos Par­tuuna!), ja se ilmestyy lop­pu­vuo­desta. Odotan sitä innolla! Kerron kirjan sisäl­löstä myö­hemmin tarkemmin. 

Soita 000 000 0000