Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Oikeu­den­mu­kai­suus on yksi niis­tä teki­jöis­tä, jot­ka tut­ki­mus­ten mukaan vai­kut­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti sii­hen, miten kokee työ­pai­kan (tai min­kä tahan­sa yhtei­sön) toi­min­nan. Onko se rei­lua vai epä­rei­lua, ihmi­set huo­mioi­vaa ja sel­lais­ta, että pää­see vai­kut­ta­maan nii­hin asioi­hin, jot­ka liit­ty­vät omaan työ­hön. Vai tun­tuu­ko sil­tä, että asioi­ta salail­laan, sovi­taan selän taka­na ja rei­lu koh­te­lu on vain joi­den­kin oikeus.

Mis­tä oikeu­den­mu­kai­suu­des­sa on kyse?  Vaik­ka tie­tyt piir­teet luon­neh­ti­vat oikeu­den­mu­kai­suut­ta (kuten yhden­ver­tai­suus, tas­a­puo­li­suus ja eet­ti­syys),  jokai­sel­la meis­tä on koke­mus­his­to­rian­sa ja arvo­jen­sa mukai­set odo­tuk­sen­sa sii­tä, mikä on oikein ja rei­lua. Ote­taan esi­mer­kik­si pää­tök­sen­te­ko. Joku pitää rei­luu­den tär­keim­pä­nä mit­ta­ri­na sitä, mil­lai­nen pää­tös on sisäl­löl­tään. Toi­nen taas sitä, onko itse pääs­syt vai­kut­ta­maan sii­hen. Kol­man­nen kan­nal­ta tär­kein­tä on, että pää­tös­pro­ses­si on sel­keä ja läpi­nä­ky­vä, nel­jäs taas sitä, että pää­tök­sen perus­teet ja vaih­toeh­dot ker­ro­taan. Vii­den­nel­le on vii­me kädes­sä tär­kein­tä se, että ihmi­siä koh­del­laan hyvin, sil­loin pys­tyy elä­mään eri­lais­ten pää­tös­ten kans­sa. Moni taas pitää oikeu­den­mu­kai­suu­den kri­tee­ri­nä sitä, että kaik­ki tai aina­kin suu­ri osa edel­lä mai­ni­tuis­ta toteu­tuu.

Kos­ka oikeu­den­mu­kai­suu­den sisäl­tö on laa­ja ja jokai­sel­la on sii­hen näkö­kul­man­sa, esi­mie­hen on hyvä huo­mioi­da ne kaik­ki sekä pää­tös­ten val­mis­te­lus­sa että niis­tä ker­toes­sa. Se vaa­tii ehkä enem­män aikaa, mut­ta näkyy koke­muk­se­na rei­lus­ta toi­min­nas­ta. Eikä kyse ole vain sii­tä, miten itse tulee koh­del­luk­si. Se, miten mui­hin suh­tau­du­taan, syn­nyt­tää tul­kin­to­ja tule­vai­suu­des­ta ja omas­ta ase­mas­ta. Mitä oikeu­den­mu­kai­sem­paa toi­min­ta yhtei­sös­sä on, sitä luot­ta­vai­sem­min mie­lin myös tule­viin muu­tok­siin voi suh­tau­tua.

Oikeu­den­mu­kai­suu­den lisäk­si omi­mi­nen on aihe, joka kiih­dyt­tää tun­tei­ta tilan­tees­sa kuin tilan­tees­sa. Tar­koi­tan sitä toden­nä­köi­ses­ti kai­kil­le tut­tua tilan­net­ta, jois­sa näkee jon­kun toi­sen esit­tä­vän oma­na aja­tuk­se­naan sen, mitä itse on ehdot­ta­nut /ideoinut /valmistellut. Jos­kus alku­pe­räi­nen teki­jä saa mai­nin­nan, useim­mi­ten ei. Sil­loin oikeu­den­mu­kai­suus on kau­ka­na, ja toi­min­ta tun­tuu vain epä­rei­lul­ta.

Ei auta, vaik­ka kah­den kes­ken sai­si palau­tet­ta hyväs­tä ideas­ta ja sii­tä, että omi­ja vain hie­man jalos­ti hyvää ide­aa eteen­päin, jos jul­ki­nen kuva tilan­tees­ta on ihan toi­nen. Toi­sen työn omi­mi­nen omaan nimiin ker­too pait­si hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta pyr­ki­myk­sis­tä myös kult­tuu­ris­ta, jos­sa sii­hen ei juu­ri kiin­ni­te­tä huo­mio­ta. Par­hai­ta vas­ta­kei­no­ja omi­mi­sel­le on raken­taa kult­tuu­ria, jos­sa huo­mioi­daan laa­jas­ti ja jul­ki­ses­ti uudet ideat, muu­to­seh­do­tuk­set ja eri­tyi­ses­ti nii­den esit­tä­jät.

Tutus­tu myös Näyt­te­le­mi­seen & Nipot­ta­mi­seen, Malt­tiin & moit­ti­mi­seen, Liik­kee­seen ja Lyk­kää­mi­seen, Kiin­nos­tuk­seen ja Kers­kai­luun, Jut­te­luun  ja Juo­ruun, Ihmet­te­lyyn ja Iloon, Har­joit­te­luun ja Hai­hat­te­luun, Guruun, Fraa­siin, Edis­tä­mi­seen ja Epä­mää­räi­syy­teen, Diver­si­teet­tiin, Caseen, Balans­siin & Arvos­ta­mi­seen ja Ankeut­ta­mi­seen

Pin It on Pinterest