Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Johtamisen aakkoset

Johtamisen aakkoset: O niin kuin Oikeudenmukaisuus ja Omiminen

Oikeu­den­mu­kaisuus on yksi niistä teki­jöistä, jotka tut­ki­musten mukaan vai­kut­tavat mer­kit­tä­västi siihen, miten kokee työ­paikan (tai minkä tahansa yhteisön) toi­minnan. Onko se reilua vai epä­reilua, ihmiset huo­mioivaa ja sel­laista, että pääsee vai­kut­tamaan niihin asioihin, jotka liit­tyvät omaan työhön. Vai tun­tuuko siltä, että asioita salaillaan, sovitaan selän takana ja reilu kohtelu on vain joi­denkin oikeus. 

Mistä oikeu­den­mu­kai­suu­dessa on kyse?  Vaikka tietyt piirteet luon­neh­tivat oikeu­den­mu­kai­suutta (kuten yhden­ver­taisuus, tas­a­puo­lisuus ja eet­tisyys),  jokai­sella meistä on koke­mus­his­to­riansa ja arvo­jensa mukaiset odo­tuk­sensa siitä, mikä on oikein ja reilua. Otetaan esi­mer­kiksi pää­tök­senteko. Joku pitää rei­luuden tär­keimpänä mit­tarina sitä, mil­lainen päätös on sisäl­löltään. Toinen taas sitä, onko itse päässyt vai­kut­tamaan siihen. Kol­mannen kan­nalta tär­keintä on, että pää­tös­pro­sessi on selkeä ja läpi­näkyvä, neljäs taas sitä, että pää­töksen perusteet ja vaih­toehdot ker­rotaan. Vii­den­nelle on viime kädessä tär­keintä se, että ihmisiä koh­dellaan hyvin, silloin pystyy elämään eri­laisten pää­tösten kanssa. Moni taas pitää oikeu­den­mu­kai­suuden kri­teerinä sitä, että kaikki tai ainakin suuri osa edellä mai­ni­tuista toteutuu. 

Koska oikeu­den­mu­kai­suuden sisältö on laaja ja jokai­sella on siihen näkö­kul­mansa, esi­miehen on hyvä huo­mioida ne kaikki sekä pää­tösten val­mis­te­lussa että niistä ker­toessa. Se vaatii ehkä enemmän aikaa, mutta näkyy koke­muksena rei­lusta toi­min­nasta. Eikä kyse ole vain siitä, miten itse tulee koh­del­luksi. Se, miten muihin suh­tau­dutaan, syn­nyttää tul­kintoja tule­vai­suu­desta ja omasta ase­masta. Mitä oikeu­den­mu­kai­sempaa toi­minta yhtei­sössä on, sitä luot­ta­vai­semmin mielin myös tuleviin muu­toksiin voi suhtautua.

Oikeu­den­mu­kai­suuden lisäksi omi­minen on aihe, joka kiih­dyttää tun­teita tilan­teessa kuin tilan­teessa. Tar­koitan sitä toden­nä­köi­sesti kai­kille tuttua tilan­netta, joissa näkee jonkun toisen esit­tävän omana aja­tuk­senaan sen, mitä itse on ehdot­tanut /​ideoinut /​valmistellut. Joskus alku­pe­räinen tekijä saa mai­ninnan, useim­miten ei. Silloin oikeu­den­mu­kaisuus on kaukana, ja toi­minta tuntuu vain epäreilulta. 

Ei auta, vaikka kahden kesken saisi palau­tetta hyvästä ideasta ja siitä, että omija vain hieman jalosti hyvää ideaa eteenpäin, jos jul­kinen kuva tilan­teesta on ihan toinen. Toisen työn omi­minen omaan nimiin kertoo paitsi hen­ki­lö­koh­tai­sista pyr­ki­myk­sistä myös kult­tuu­rista, jossa siihen ei juuri kiin­nitetä huo­miota. Par­haita vas­ta­keinoja omi­mi­selle on rakentaa kult­tuuria, jossa huo­mioidaan laa­jasti ja jul­ki­sesti uudet ideat, muu­to­seh­do­tukset ja eri­tyi­sesti niiden esittäjät. 

Tutustu myös Näyt­te­le­miseen & Nipot­ta­miseen, Malttiin & moit­ti­miseen, Liik­keeseen ja Lyk­kää­miseen, Kiin­nos­tukseen ja Kers­kailuun, Jut­teluun  ja Juoruun, Ihmet­telyyn ja Iloon, Har­joit­teluun ja Hai­hat­teluun, Guruun, Fraasiin, Edis­tä­miseen ja Epä­mää­räi­syyteen, Diver­si­teettiin, Caseen, BalanssiinArvos­ta­miseen ja Ankeut­ta­miseen

Soita 000 000 0000