Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Yhteisöllisyys

Luottamus

Miltä luottamus tuntuu

Moni niistä, joiden kanssa olen puhunut luot­ta­muk­sesta viittaa siihen, kuinka tärkeää on oma tunne siitä, mil­lainen toinen on. Puhuttiin hyvästä tyy­pistä, rei­lusta asen­teesta ja positiivisesta

Lue lisää
Reilu kohtelu

Reilu kohtelu ratkaisee

Monella on kokemus siitä, että luot­tamus voi rik­koutua ker­ralla. Niin voi käydä esi­mer­kiksi silloin, kun kokee tul­leensa koh­del­luksi epä­oi­keu­den­mu­kai­sesti tai näkee ympä­rillään epä­reilua toi­mintaa. Samalla

Lue lisää

Kiinnostu!

Kiin­nostus ihmi­sistä ja asioista onkin minkä tahansa ryhmän vetäjän tär­keimpiä omi­nai­suuksia. Se auttaa myös rat­kai­semaan ryhmän hie­rar­kiasta syn­tyviä ongelmia, sillä eri­laiset vastuut, työnjako ja asema

Lue lisää

Pienet arkiset asiat

Luot­ta­musta voi kuvata myös joh­don­mu­kai­suutena ja mah­dol­li­suutena enna­koida. Toisin sanoen siis uskoo, ettei toinen yhtäkkiä ala toimia täysin oudosti tai tahallaan vahin­goita sanoilla tai teoilla.

Lue lisää

Myötätunto lämmittää

Hyvässä vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa on mukana myös myö­tä­tunto, sillä ilman sitä jäi­simme toi­sil­lemme kyl­miksi ja välin­pi­tä­mät­tö­miksi. Myö­tä­tunto saa havait­semaan toisen tilanteen, suh­tau­tumaan siihen empa­tialla ja tekemään jotain

Lue lisää
Työn ilo

Työn ilo syntyy yhdessä

Psy­ko­lo­ginen tur­val­lisuus on tunne siitä, että kokee voi­vansa olla oma itsensä ja puhua suoraan ilman kiel­teisiä seu­rauksia. Sillä on suora vai­kutus luot­ta­muksen koke­mukseen. Sen sijaan

Lue lisää
Muutos

Ongelmat kertovat muutostarpeesta

Yhdessä työ­teh­tä­vässäni päiväni täyt­tyivät eri­lai­sista ongel­ma­ti­lan­teiden sel­vit­te­lyistä ja rat­kai­sujen hake­mi­sesta. Oli työnjaon epä­sel­vyyksiä, vääriä käsi­tyksiä teh­tävien sisäl­löstä, vai­keiksi koettuja työ­pareja, han­kalia työ­ryhmiä ja paljon takana

Lue lisää
Auttaminen

Auttaminen kannattaa

Yhteisön kult­tuuri on rat­kai­sevaa halulle auttaa. Se on luon­tevaa silloin, kun sitä odo­tetaan tai kun tuntee ole­vansa luot­to­henkilö, mutta myös silloin, kun on itsekin saanut

Lue lisää
Suhteet

Hyvät suhteet

Par­haim­millaan hyvät suhteet ihmisten välillä luovat posi­tii­visen luot­ta­muksen kierteen: kun luo­tamme toi­siimme, vah­vistuu myös lähei­syyden kokemus ja halu auttaa, ja se puo­lestaan lisää yhteis­työtä. Hyvin

Lue lisää
Soita 000 000 0000