Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Val­ta on olen­nai­nen osa orga­ni­saa­tio­elä­mää, sil­lä joku ottaa aina val­lan. Jol­lei­vat ne, joil­le se teh­tä­vän­sä puo­les­ta kuu­luu, niin ne, jot­ka saa­vat sii­hen odot­ta­man­sa tilai­suu­den. Val­ta ja vai­kut­ta­mi­nen ovat osa työyh­tei­sön arkea, sil­lä val­ta elää suh­teis­sa, raken­teis­sa ja tavoit­teis­sa.

Muo­dol­li­ses­sa val­las­sa on kyse ase­mas­ta ja raken­teis­ta: pää­tök­sen­te­ko- ja joh­ta­mis­jär­jes­tel­mäs­tä ja vas­tuun­jaos­ta. Ne ohjaa­vat yhteis­työ­tä ja anta­vat työs­ken­te­lyl­le raa­mit. Ase­ma luo poh­jan vai­kut­ta­mi­sel­le ja val­lan­käy­töl­le, mut­ta sosi­aa­li­nen val­ta on se, jol­la on usein rat­kai­se­va mer­ki­tys.

Sosi­aa­li­sen val­lan maa­il­ma on meil­le kai­kil­le tut­tu vuo­ro­vai­ku­tuk­sen maa­il­ma. Sii­nä on kyse ihmis­suh­teis­ta ja vai­kut­ta­mi­ses­ta: kuka kuun­te­lee ketä, kenel­tä kysy­tään neu­voa, kenen mie­li­pi­de on pai­na­vin ja rat­kai­se­vin.

Sosi­aa­li­nen val­ta on saman­ai­kai­ses­ti sekä näky­vää että pii­lo­tet­tua. Vai­kut­ta­mi­sen ver­kos­tois­ta ei vält­tä­mät­tä halu­ta ker­toa, jos ne poik­kea­vat muo­dol­li­sis­ta raken­teis­ta ja pää­tök­sen­teos­ta.  Ihmis­ten väli­set val­ta­suh­teet ovat samal­la kui­ten­kin myös näky­viä, sil­lä huo­maam­me her­käs­ti, mitä ihmis­ten välil­lä tapah­tuu.  Kun havait­see, miten orga­ni­saa­tio todel­li­suu­des­sa toi­mii, pys­tyy itse­kin toi­mi­maan vii­saam­min.

Pin It on Pinterest