Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

valta

Valta on olen­nainen osa orga­ni­saa­tio­elämää, sillä joku ottaa aina vallan. Jol­leivat ne, joille se teh­tä­vänsä puo­lesta kuuluu, niin ne, jotka saavat siihen odot­ta­mansa tilai­suuden. Valta ja vai­kut­ta­minen ovat osa työyh­teisön arkea, sillä valta elää suh­teissa, raken­teissa ja tavoitteissa. 

Muo­dol­li­sessa val­lassa on kyse ase­masta ja raken­teista: pää­tök­senteko- ja joh­ta­mis­jär­jes­tel­mästä ja vas­tuun­jaosta. Ne ohjaavat yhteis­työtä ja antavat työs­ken­te­lylle raamit. Asema luo pohjan vai­kut­ta­mi­selle ja val­lan­käy­tölle, mutta sosi­aa­linen valta on se, jolla on usein rat­kaiseva merkitys. 

Sosi­aa­lisen vallan maailma on meille kai­kille tuttu vuo­ro­vai­ku­tuksen maailma. Siinä on kyse ihmis­suh­teista ja vai­kut­ta­mi­sesta: kuka kuun­telee ketä, keneltä kysytään neuvoa, kenen mie­lipide on pai­navin ja ratkaisevin. 

Sosi­aa­linen valta on saman­ai­kai­sesti sekä näkyvää että pii­lo­tettua. Vai­kut­ta­misen ver­kos­toista ei vält­tä­mättä haluta kertoa, jos ne poik­keavat muo­dol­li­sista raken­teista ja pää­tök­sen­teosta.  Ihmisten väliset val­ta­suhteet ovat samalla kui­tenkin myös näkyviä, sillä huo­maamme her­kästi, mitä ihmisten välillä tapahtuu.  Kun havaitsee, miten orga­ni­saatio todel­li­suu­dessa toimii, pystyy itsekin toi­mimaan viisaammin. 

Soita 000 000 0000