Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Vaikuttaminen

Vaikuttamisen taito

Vai­kut­ta­misen taito on saman­ai­kai­sesti helppoa ja vaikeaa. Helppoa siksi, että siinä on kyse tavan­omai­sesta toi­min­nasta. Vaikeaa siksi, että siinä pitää olla joh­don­mu­kainen ja koko­nais­val­tainen. Mistä vai­kut­ta­misen taito sitten syntyy? Asian­tun­temus, lin­jakkuus ja vas­ta­vuo­roisuus ovat hyvä läh­tö­kohta. Vai­kut­ta­vuutta lisää, että koetaan hyväksi tyy­piksi ja muut antavat jul­ki­sesti hyvää palau­tetta. Kes­keistä on, että osoittaa pys­ty­vänsä rat­kai­semaan tilan­teita. Vai­kut­ta­mi­sessa tar­vitaan siis sekä hen­ki­lö­koh­taisia taitoja että tukea muilta. 

Myös puhetapa on yksi vai­kut­ta­misen kei­noista.  Kyse ei ole vain puheen sisäl­löstä vaan ennen kaikkea siitä, että suh­tau­tu­minen tilan­teeseen ja muihin kuuluu puheesta. Sen huomaa eri­tyi­sesti puheen sävyssä, sana­va­lin­noissa ja non­ver­baa­li­sessa vies­tin­nässä. Puhe­ta­valla voi vakuuttaa tai työntää luotaan. Tiedät var­masti oman reak­tiosi tiet­tyjen ihmisten toi­mintaan sosi­aa­li­sissa tilan­teissa, mutta tun­nis­tatko, mil­lainen vai­kutus omalla puhe­ta­vallasi on? 

Tar­kista, että vai­kut­ta­mis­taitosi ovat kun­nossa. Tunnet asian, olet joh­don­mu­kainen ja vakuuttava ja saat puo­lesta puhujia. Olet mukana siellä, missä pitää ja etkä vain seuraa vie­restä mitä tapahtuu.  Vai­kut­ta­minen on taito, johon kan­nattaa keskittyä. 

Soita 000 000 0000