Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Vai­kut­ta­mi­sen tai­to on saman­ai­kai­ses­ti help­poa ja vai­ke­aa. Help­poa sik­si, että sii­nä on kyse tavan­omai­ses­ta toi­min­nas­ta. Vai­ke­aa sik­si, että sii­nä pitää olla joh­don­mu­kai­nen ja koko­nais­val­tai­nen. Mis­tä vai­kut­ta­mi­sen tai­to sit­ten syn­tyy? Asian­tun­te­mus, lin­jak­kuus ja vas­ta­vuo­roi­suus ovat hyvä läh­tö­koh­ta. Vai­kut­ta­vuut­ta lisää, että koe­taan hyväk­si tyy­pik­si ja muut anta­vat jul­ki­ses­ti hyvää palau­tet­ta. Kes­keis­tä on, että osoit­taa pys­ty­vän­sä rat­kai­se­maan tilan­tei­ta. Vai­kut­ta­mi­ses­sa tar­vi­taan siis sekä hen­ki­lö­koh­tai­sia tai­to­ja että tukea muil­ta.

Myös puhe­ta­pa on yksi vai­kut­ta­mi­sen kei­nois­ta.  Kyse ei ole vain puheen sisäl­lös­tä vaan ennen kaik­kea sii­tä, että suh­tau­tu­mi­nen tilan­tee­seen ja mui­hin kuu­luu puhees­ta. Sen huo­maa eri­tyi­ses­ti puheen sävys­sä, sana­va­lin­nois­sa ja non­ver­baa­li­ses­sa vies­tin­näs­sä. Puhe­ta­val­la voi vakuut­taa tai työn­tää luo­taan. Tie­dät var­mas­ti oman reak­tio­si tiet­ty­jen ihmis­ten toi­min­taan sosi­aa­li­sis­sa tilan­teis­sa, mut­ta tun­nis­tat­ko, mil­lai­nen vai­ku­tus omal­la puhe­ta­val­la­si on?

Tar­kis­ta, että vai­kut­ta­mis­tai­to­si ovat kun­nos­sa. Tun­net asian, olet joh­don­mu­kai­nen ja vakuut­ta­va ja saat puo­les­ta puhu­jia. Olet muka­na siel­lä, mis­sä pitää ja etkä vain seu­raa vie­res­tä mitä tapah­tuu.  Vai­kut­ta­mi­nen on tai­to, johon kan­nat­taa kes­kit­tyä.

Pin It on Pinterest