Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

yhteistyö

Yhteistyön dynamiikkaa

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Yhteis­työ­ti­lanteet ovat usein antoisia ja hyö­dyl­lisiä osaa­misen yhdis­tä­misen paikkoja mutta toi­sinaan myös ris­ti­rii­taisten ja kil­pai­levien toi­veiden näyt­tä­möitä. Niissä käy­tetään valtaa eri tavoin omien ja yhteisten tavoit­teiden saa­vut­ta­mi­seksi. Paitsi teh­tävän ja aseman suomaa valtaa jokai­sella meistä on sosi­aa­lista valtaa. Jotkut kut­suvat sitä peh­meäksi val­laksi, vaikka keinot eivät aina kovin lem­peiltä tunnu. Yhteistyö muis­tut­taakin usein esi­tystä, jossa jokai­sella on saman­ai­kai­sesti käsi­kir­joit­tajan, ohjaajan ja näyt­te­lijän rooli. 

Tun­nistat sosi­aa­lisen vallan kiin­nit­tä­mällä huomion tapaan toimia ja siihen, ketä kuun­nellaan mie­lellään ase­masta riip­pu­matta. Näet työyh­teisön käsi­kir­joi­tuksen muo­dos­tu­misen, kun havaitset, mitkä asiat tois­tuvat ja mil­laiset roolit vakiin­tuvat. Tun­nistat työyh­tei­sö­draaman lajin, kun kiin­nität huomion tapah­tumiin ja niiden herät­tämiin tun­teisiin. Olet osa kult­tuuria, kun pidät kaikkea sitä, mitä työyh­tei­sössä tapahtuu, itsestään selvänä ja asi­aan­kuu­luvana. Käsi­kir­joitat oman roolisi, ohjaat muita omalla toi­min­nallasi ja otat vai­kut­teita muiden esityksistä. 

Par­haim­millaan työyh­teisön käsi­kir­joitus on tehty yhdessä, pahim­millaan se on yksi­puo­li­sesti jonkun käsialaa. Ilman yhteis­työtä mikään työyh­teisö ei toimi hyvin. 

Soita 000 000 0000