Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Yhteis­työ­ti­lan­teet ovat usein antoi­sia ja hyö­dyl­li­siä osaa­mi­sen yhdis­tä­mi­sen paik­ko­ja mut­ta toi­si­naan myös ris­ti­rii­tais­ten ja kil­pai­le­vien toi­vei­den näyt­tä­möi­tä. Niis­sä käy­te­tään val­taa eri tavoin omien ja yhteis­ten tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si. Pait­si teh­tä­vän ja ase­man suo­maa val­taa jokai­sel­la meis­tä on sosi­aa­lis­ta val­taa. Jot­kut kut­su­vat sitä peh­meäk­si val­lak­si, vaik­ka kei­not eivät aina kovin lem­peil­tä tun­nu. Yhteis­työ muis­tut­taa­kin usein esi­tys­tä, jos­sa jokai­sel­la on saman­ai­kai­ses­ti käsi­kir­joit­ta­jan, ohjaa­jan ja näyt­te­li­jän roo­li.

Tun­nis­tat sosi­aa­li­sen val­lan kiin­nit­tä­mäl­lä huo­mion tapaan toi­mia ja sii­hen, ketä kuun­nel­laan mie­lel­lään ase­mas­ta riip­pu­mat­ta. Näet työyh­tei­sön käsi­kir­joi­tuk­sen muo­dos­tu­mi­sen, kun havait­set, mit­kä asiat tois­tu­vat ja mil­lai­set roo­lit vakiin­tu­vat. Tun­nis­tat työyh­tei­sö­draa­man lajin, kun kiin­ni­tät huo­mion tapah­tu­miin ja nii­den herät­tä­miin tun­tei­siin. Olet osa kult­tuu­ria, kun pidät kaik­kea sitä, mitä työyh­tei­sös­sä tapah­tuu, itses­tään sel­vä­nä ja asi­aan­kuu­lu­va­na. Käsi­kir­joi­tat oman roo­li­si, ohjaat mui­ta omal­la toi­min­nal­la­si ja otat vai­kut­tei­ta mui­den esi­tyk­sis­tä.

Par­haim­mil­laan työyh­tei­sön käsi­kir­joi­tus on teh­ty yhdes­sä, pahim­mil­laan se on yksi­puo­li­ses­ti jon­kun käsia­laa. Ilman yhteis­työ­tä mikään työyh­tei­sö ei toi­mi hyvin.  

Pin It on Pinterest