Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Se saa sinut pon­nis­te­le­maan yhtei­sen pää­mää­rän eteen tai pitä­mään tiu­kas­ti kiin­ni omis­ta tavoit­teis­ta­si. Tuo­maan mie­li­pi­tee­si avoi­mes­ti esil­le tai puhu­maan työ­asiois­ta vain asian­omais­ten selän taka­na. Ole­maan muka­na tai pysy­mään syr­jäs­sä. Uudis­tu­maan, otta­maan kan­taa ja luo­maan hyvää fii­lis­tä. Teke­mään tulos­ta, sitou­tu­maan työ­hön ja innos­tu­maan sii­tä, mitä on meneil­lään. Tai pahim­mil­laan menet­tä­mään kiin­nos­tuk­sen, ole­maan välin­pi­tä­mä­tön ja tur­hau­tu­nut. Kult­tuu­ril­la on kaik­ki nämä puo­let – kyky innos­taa, kyky tur­haut­taa ja kyky lan­nis­taa.

Orga­ni­saa­tio­kult­tuu­ris­sa on kyse niis­tä jos­kus tie­dos­ta­mat­to­mis­ta mut­ta itses­tään sel­vis­tä tavois­ta ja usko­muk­sis­ta, jot­ka ovat yhtei­siä työyh­tei­söl­le. Tavat ohjaa­vat teke­mis­tä ja käyt­täy­ty­mis­tä ja muut­tu­vat vähi­tel­len ryh­män tun­nus­mer­kik­si. Kaik­kial­la mis­sä on yhtei­siä koke­muk­sia, on oma kult­tuu­ri. Joko muo­dos­tu­mas­sa tai ajan myö­tä jo syn­ty­nyt.

Kult­tuu­ri kuva­taan usein jää­vuo­re­na. Jää­vuo­ren huip­pu on kult­tuu­rin näky­vä ja tie­toi­nen osa; se min­kä voi orga­ni­saa­tios­sa kuul­la, näh­dä ja tun­tea. Tai lukea kir­joi­te­tuis­ta ohjeis­ta, toi­min­ta­mal­leis­ta ja polii­ti­kois­ta. Suu­rin osa kult­tuu­ris­ta on kui­ten­kin pin­nan alais­ta, niin itses­tään sel­vää ettei sitä ole kuvat­tu tai aina edes kovin hyvin tie­dos­tet­tu.  Mihin usko­taan, mitä pide­tään tär­keä­nä ja miten ihmi­siin suh­tau­du­taan.

Kult­tuu­rin kes­kei­nen teh­tä­vä on luo­da sel­keyt­tä orga­ni­saa­tion päi­vit­täis­ten tilan­tei­den rat­kai­se­mi­seen. Se ker­too, mihin pyr­kiä ja kei­not tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­seen. Se opet­taa erot­ta­maan tär­keät asiat vähem­män tär­keis­tä ja huo­leh­ti­maan orga­ni­saa­tion ihmis­suh­teis­ta. Mut­ta huo­li­mat­ta kai­kes­ta enna­koin­nis­ta ja toi­min­ta­mal­leis­ta, orga­ni­saa­tios­sa tapah­tuu aina jotain yllät­tä­vää. Satun­nai­suus onkin olen­nai­nen osa kult­tuu­ria – sitä ei voi suun­ni­tel­la tai toteut­taa lop­puun asti. Me ihmi­set teem­me sii­tä niin arvaa­mat­to­man ja samal­la mie­len­kiin­toi­sen.

Mik­si orga­ni­saa­tio­kult­tuu­ris­ta kan­nat­taa olla kiin­nos­tu­nut? Lähie­si­mies saa kuvan ryh­män­sä arvos­tuk­sis­ta ja toi­min­taa todel­li­suu­des­sa ohjaa­vis­ta peri­aat­teis­ta, ja pys­tyy huo­mioi­maan ne esi­mies­työs­sä. Kes­ki­joh­to saa kult­tuu­rin kaut­ta tie­toa sii­tä, miten uudis­ta­mi­nen kan­nat­taa suun­ni­tel­la ja toteut­taa. Tun­nis­ta­mal­la orga­ni­saa­tion eri osien kult­tuu­rin ylin joh­to pys­tyy parem­min arvioi­maan esi­mer­kik­si kehi­tys­oh­jel­mien ja orga­ni­saa­tio­muu­tos­ten tar­peet ja mah­dol­li­suu­det. Ilman kult­tuu­ria ei meis­tä syn­ny yhtei­söä, eikä ilman mei­tä syn­ny tulos­ta.

Lue lisää aihees­ta: Orga­ni­saa­tio­elä­mää – kult­tuu­rin voi­ma ja vai­ku­tus (Sari Kuuse­la, Talen­tum 2015)

Pin It on Pinterest