Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

valta

Käytä valtaa oikeudenmukaisesti

Valtaa on jokai­sella, ja sitä voi myös käyttää monin tavoin. Kestävä tapa käyttää valtaa on yhtei­söl­listä ja pyrkii yhteisten pää­määrien toteut­ta­miseen. Se on poh­jim­miltaan yksin­ker­taista. Toimi yhteisten tavoit­teiden eteen. Ota kaikki mukaan, myös eri­mie­liset. Huo­lehdi ilma­pii­ristä, ole näky­villä. Kerro näke­myksesi, kuuntele muita ja raken­takaa tietoa yhdessä. Ole kiin­nos­tunut, kes­kustele ja anna mah­dol­lisuus vai­kuttaa. Selvitä mikä on yhtei­sölle mer­ki­tyk­sel­listä ja toimi aktii­vi­sesti sen eteen. Tee käy­tännön tekoja, älä jätä asioita vain puheen tasolle. Var­mista siis, että puheet ja teot täsmäävät. 

Kestävä ja oikeu­den­mu­kainen tapa käyttää valtaa on siis tehdä yhdessä ja antaa mah­dol­lisuus vai­kuttaa.  Kun edistää koko orga­ni­saa­tiolle tär­keitä teh­täviä ja on avuksi muille, tulee myös itse hyvällä tavalla näky­väksi työyh­tei­sössä ja lisää samalla omaa vai­ku­tus­val­taasi.  Se on osa vai­ku­tus­valtaa ja sitä kautta yhteisen onnis­tu­misen ja mer­ki­tyk­sel­lisen työn rakentamista.

Nega­tii­vi­seksi koettua tapaa käyttää valtaa voi lie­ventää lisää­mällä hal­linnan tun­netta ja vai­ku­tus­mah­dol­li­suuksia, raken­ta­malla oikeu­den­mu­kai­suutta ja pitä­mällä yllä hyviä ihmis­suh­teita. Ne lisäävät myös mer­ki­tyk­sel­li­syyden koke­musta. Siksi ystä­väl­linen vuo­ro­vai­kutus on kes­keinen tekijä työyh­teisön hyvin­voinnin ja tuot­ta­vuuden lisäämisessä. 

Soita 000 000 0000