Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Val­taa on jokai­sel­la, ja sitä voi myös käyt­tää monin tavoin. Kes­tä­vä tapa käyt­tää val­taa on yhtei­söl­lis­tä ja pyr­kii yhteis­ten pää­mää­rien toteut­ta­mi­seen. Se on poh­jim­mil­taan yksin­ker­tais­ta. Toi­mi yhteis­ten tavoit­tei­den eteen. Ota kaik­ki mukaan, myös eri­mie­li­set. Huo­leh­di ilma­pii­ris­tä, ole näky­vil­lä. Ker­ro näke­myk­se­si, kuun­te­le mui­ta ja raken­ta­kaa tie­toa yhdes­sä. Ole kiin­nos­tu­nut, kes­kus­te­le ja anna mah­dol­li­suus vai­kut­taa. Sel­vi­tä mikä on yhtei­söl­le mer­ki­tyk­sel­lis­tä ja toi­mi aktii­vi­ses­ti sen eteen. Tee käy­tän­nön teko­ja, älä jätä asioi­ta vain puheen tasol­le. Var­mis­ta siis, että puheet ja teot täs­mää­vät.

Kes­tä­vä ja oikeu­den­mu­kai­nen tapa käyt­tää val­taa on siis teh­dä yhdes­sä ja antaa mah­dol­li­suus vai­kut­taa.  Kun edis­tää koko orga­ni­saa­tiol­le tär­kei­tä teh­tä­viä ja on avuk­si muil­le, tulee myös itse hyväl­lä taval­la näky­väk­si työyh­tei­sös­sä ja lisää samal­la omaa vai­ku­tus­val­taa­si.  Se on osa vai­ku­tus­val­taa ja sitä kaut­ta yhtei­sen onnis­tu­mi­sen ja mer­ki­tyk­sel­li­sen työn raken­ta­mis­ta.

Nega­tii­vi­sek­si koet­tua tapaa käyt­tää val­taa voi lie­ven­tää lisää­mäl­lä hal­lin­nan tun­net­ta ja vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sia, raken­ta­mal­la oikeu­den­mu­kai­suut­ta ja pitä­mäl­lä yllä hyviä ihmis­suh­tei­ta. Ne lisää­vät myös mer­ki­tyk­sel­li­syy­den koke­mus­ta. Sik­si ystä­väl­li­nen vuo­ro­vai­ku­tus on kes­kei­nen teki­jä työyh­tei­sön hyvin­voin­nin ja tuot­ta­vuu­den lisää­mi­ses­sä.

Pin It on Pinterest