Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

dramaturgia

Organisaatiodramaturgin keinot

Joh­ta­misen ja työyh­tei­söjen maailma rakentuu ihmisten, tilan­teiden, tavoit­teiden ja tulosten ympä­rille. Joh­ta­minen on joh­tajan, työyh­teisön ja toi­min­ta­hetken välistä moni­mut­kaista vuo­ro­vai­ku­tusta, jonka poh­jalla on käsitys ihmi­sistä ja itselle tyy­pil­liset vuorovaikutustavat. 

Tun­nistat ihmis­kuvan, kun huomaat, luo­te­taanko oma-aloit­tei­suuteen ja haluun onnistua. Tun­nistat toi­minnan varjon, kun huomaat, mikä tapa rikkoo yhteis­työtä. Tun­nistat orga­ni­saa­tio­po­li­ti­koinnin, kun näet tapoja nostaa omaa itseä ja painaa muita syrjään. 

Mitä näet ympä­rilläsi ja mil­laisia valintoja teet? 

Jokainen meistä voi ottaa orga­ni­saa­tio­dra­ma­turgin keinoja käyt­töönsä ja kantaa vastuun toi­mivan koko­nai­suuden raken­ta­mi­sesta: tun­nistaa esi­tykset, miettiä tar­koi­tusta, kir­kastaa tavoit­teita, jäsentää rooleja ja esi­tystä ja har­joi­tella omaa roolia. Par­haim­millaan orga­ni­saa­tio­dra­ma­turgia takaa onnis­tu­misen, pahim­millaan val­ta­tais­telut ja orga­ni­saa­tio­po­li­ti­kointi tuhoavat sen. Tart­tu­minen siihen, mikä yhteistä onnis­tu­mista estää, on tärkeä osa dramaturgiaa.

Soita 000 000 0000