Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Joh­ta­mi­sen ja työyh­tei­sö­jen maa­il­ma raken­tuu ihmis­ten, tilan­tei­den, tavoit­tei­den ja tulos­ten ympä­ril­le. Joh­ta­mi­nen on joh­ta­jan, työyh­tei­sön ja toi­min­ta­het­ken välis­tä moni­mut­kais­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ta, jon­ka poh­jal­la on käsi­tys ihmi­sis­tä ja itsel­le tyy­pil­li­set vuo­ro­vai­ku­tus­ta­vat.

Tun­nis­tat ihmis­ku­van, kun huo­maat, luo­te­taan­ko oma-aloit­tei­suu­teen ja haluun onnis­tua. Tun­nis­tat toi­min­nan var­jon, kun huo­maat, mikä tapa rik­koo yhteis­työ­tä. Tun­nis­tat orga­ni­saa­tio­po­li­ti­koin­nin, kun näet tapo­ja nos­taa omaa itseä ja pai­naa mui­ta syr­jään.

Mitä näet ympä­ril­lä­si ja mil­lai­sia valin­to­ja teet?

Jokai­nen meis­tä voi ottaa orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gin kei­no­ja käyt­töön­sä ja kan­taa vas­tuun toi­mi­van koko­nai­suu­den raken­ta­mi­ses­ta: tun­nis­taa esi­tyk­set, miet­tiä tar­koi­tus­ta, kir­kas­taa tavoit­tei­ta, jäsen­tää roo­le­ja ja esi­tys­tä ja har­joi­tel­la omaa roo­lia. Par­haim­mil­laan orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gia takaa onnis­tu­mi­sen, pahim­mil­laan val­ta­tais­te­lut ja orga­ni­saa­tio­po­li­ti­koin­ti tuhoa­vat sen. Tart­tu­mi­nen sii­hen, mikä yhteis­tä onnis­tu­mis­ta estää, on tär­keä osa dra­ma­tur­gi­aa.

Pin It on Pinterest