Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Vaik­ka itseoh­jau­tu­vuus on tavoit­tee­na mones­sa orga­ni­saa­tios­sa, on monel­la ryh­mäl­lä edel­leen joku vetä­jän roo­lis­sa ole­va. Sel­lai­nen, joka huo­leh­tii, tukee, aut­taa ja ehkä val­men­taa­kin. Roo­lia voi­si ver­ra­ta teat­te­rie­si­tyk­sen ohjaa­jan roo­liin. Ohjaa­ja kir­kas­taa teat­te­rie­si­tyk­sen vies­tin ja mer­ki­tyk­sen ja har­joi­tut­taa ylei­söä kiin­nos­ta­van esi­tyk­sen. Sel­lai­sel­le on käyt­töä työyh­tei­sös­sä­kin. Eikä vain yhden keu­la­ku­van toi­mes­ta vaan par­haim­mil­laan jokai­nen ohjaa yhteis­tä esi­tys­tä tavoit­teen suun­taan.    

Jokai­nen meis­tä voi paran­taa työyh­tei­sön yhteis­tä esi­tys­tä ohjaa­mal­la omaa onnis­tu­mis­taan ja tuke­mal­la samal­la työyh­tei­sön menes­ty­mis­tä. Se vaa­tii kir­kas­ta tie­toi­suut­ta sii­tä, mitä tavoi­tel­laan, halua toi­mia yhdes­sä ja orga­ni­saa­tio­po­li­ti­koin­nin mini­moin­tia. Par­haim­mil­laan työyh­tei­sö on ener­gian ja kas­vun läh­de, pahim­mil­laan se on sosi­aa­li­nen tais­te­lu­kent­tä, jos­sa on vain häviä­jiä ja voit­ta­jia. Pie­nil­lä arvos­tuk­sen ja luot­ta­muk­sen teoil­la on iso vai­ku­tus. Menes­tys­ta­ri­na syn­tyy vain sil­loin, kun ei tar­vit­se tais­tel­la pai­kas­taan.

Pin It on Pinterest