Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

ohjaaminen

Onnistumisen ohjaamisesta

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Vaikka itseoh­jau­tuvuus on tavoit­teena monessa orga­ni­saa­tiossa, on monella ryh­mällä edelleen joku vetäjän roo­lissa oleva. Sel­lainen, joka huo­lehtii, tukee, auttaa ja ehkä val­men­taakin. Roolia voisi verrata teat­te­rie­si­tyksen ohjaajan rooliin. Ohjaaja kir­kastaa teat­te­rie­si­tyksen viestin ja mer­ki­tyksen ja har­joi­tuttaa yleisöä kiin­nos­tavan esi­tyksen. Sel­lai­selle on käyttöä työyh­tei­sös­säkin. Eikä vain yhden keu­la­kuvan toi­mesta vaan par­haim­millaan jokainen ohjaa yhteistä esi­tystä tavoitteen suuntaan. 

Jokainen meistä voi parantaa työyh­teisön yhteistä esi­tystä ohjaa­malla omaa onnis­tu­mistaan ja tuke­malla samalla työyh­teisön menes­ty­mistä. Se vaatii kir­kasta tie­toi­suutta siitä, mitä tavoi­tellaan, halua toimia yhdessä ja orga­ni­saa­tio­po­li­ti­koinnin mini­mointia. Par­haim­millaan työyh­teisö on energian ja kasvun lähde, pahim­millaan se on sosi­aa­linen tais­te­lu­kenttä, jossa on vain häviäjiä ja voit­tajia. Pie­nillä arvos­tuksen ja luot­ta­muksen teoilla on iso vai­kutus. Menes­tys­tarina syntyy vain silloin, kun ei tar­vitse tais­tella paikastaan.

Soita 000 000 0000