Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

kulttuuri

Sinäkin olet osa organisaatiokulttuuria

Orga­ni­saa­tio­kult­tuuri on jotain enemmän kuin ilma­piiri, säännöt tai tapa johtaa. Se syntyy yhdessä opi­tuista tavoista, joilla pyritään var­mis­tamaan pär­jää­minen. Tavat ohjaavat toi­mintaa ja muut­tuvat vähi­tellen ryhmän tun­nus­mer­kiksi. Opimme ja ope­tamme kult­tuurin mukaisia tapoja lähes huo­maa­matta toi­sil­lemme joka päivä.

Kult­tuuri on yhdessä jaettu koke­musten, mer­ki­tysten, arvojen ja yhteisen ymmär­ryksen maailma. Jos sitä pitäisi luon­nehtia yhdellä sanalla, olisi se miten. Se, miten työyh­tei­sössä toi­mitaan ja ihmisiä koh­dellaan, on orga­ni­saation kult­tuurin sydän.

Kult­tuuri pal­jastaa keitä arvos­tetaan, mil­laiset tavat sal­litaan ja mikä on toi­minnan vapaus. Kult­tuuri ruokkii itseään yhteisön teoilla ja puheilla. Se muokkaa siinä toi­mivia ihmisiä näköi­sekseen ja samalla jokainen tuo siihen oman maus­teensa. Kult­tuurin ydin on siinä, että ihmisten pitää pystyä sovit­tamaan oma toi­min­tansa orga­ni­saa­tioon tapaan. Jos siinä on ris­ti­riitoja, kisan voittaa orga­ni­saatio. Kult­tuuri on vah­vempi kuin yksit­täisen ihmisen tapa toimia. 

Soita 000 000 0000