Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Pil­kal­li­suus on jota­kin, jota on vai­kea kuun­nel­la. Se tun­tuu alen­ta­van kuu­li­jan pilk­kaa­jan tasol­le ja saman­ai­kai­ses­ti se satut­taa. Se ei vält­tä­mät­tä tule sanois­ta, vaan pure­vas­ta sävys­tä ja asen­tees­ta. Pilk­kaa­ja ivaa asioi­ta tai toi­sia tie­toi­ses­ti tavoit­tee­naan kri­ti­soi­da. Hän vain tekee sen taval­la, joka saa huo­mion pois itse asias­ta ja siir­tää sen tun­ne­ta­sol­le.

Pil­kal­li­set ovat ankeut­ta­jien lail­la nii­tä, jot­ka tie­tä­vät parem­min. Kun ankeut­ta­ja har­maan­nut­taa kai­ken ympä­ril­lään, pil­kal­li­nen repii pie­nik­si pala­sik­si. Sik­si pil­kal­li­sen kans­sa työs­ken­te­ly on vai­ke­aa sekä kol­le­goil­le että esi­mie­hel­le. Kes­kus­te­lun avauk­set voi­vat saa­da ymmär­tä­mät­tö­män ja hal­vek­si­van vas­tauk­sen. Sisim­mäs­sään pil­kal­li­nen saat­taa tun­nis­taa palaut­teen tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sek­si, mut­ta omak­sut­tu roo­li ei anna perik­si. Pil­kal­lis­ten myön­tei­siä puo­lia voi olla vai­kea tun­nis­taa, sil­lä sosi­aa­li­nen roo­li peit­tä­vät ne alleen. Sil­ti on hyvä tie­dos­taa, että usein pil­kal­li­set ovat luu­tu­nei­den tapaan asiois­ta peril­lä. Asiao­saa­mi­sel­le on käyt­töä, kun­han sen saa kuo­rit­tua nal­jai­lun alta.

Kos­ka yhteis­työn pitää kui­ten­kin sujua, on pil­kal­li­sen­kin toi­min­taan puu­tut­ta­va. Palaut­teen sään­nöl­li­syy­del­lä on vai­ku­tus­ta, samoin sil­lä, että työyh­tei­sö näyt­tää, ettei hyväk­sy pil­kal­lis­ta puhe­ta­paa. Sävyl­lä ja sanat­to­mal­la vies­tin­näl­lä on täs­sä­kin mer­ki­tys­tä. Lem­peän luja ja mää­rä­tie­toi­nen ystä­väl­li­syys teho­aa usein parem­min kuin ival­li­set sanat.

Tutus­tu myös ankeut­ta­jaan, luu­tu­nee­seen, kyy­ni­seen

Pin It on Pinterest