Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Johtamisen aakkoset

Johtamisen aakkoset: C niin kuin Case

Case on ihan tuttu juttu. Se oli hyvä case. Pitää katsoa vielä pari keissiä ennen kuin tehdään rat­kaisuja. Opin siitä kei­sistä paljon. Case, tut­ta­val­li­semmin keissi, tuntuu olevan yleissana, ikään kuin sanan juttu syno­nyymi, jolla voi viitata mihin vain: esi­merk­keihin, tapauksiin, tilan­teisiin, tapah­tumiin, pro­jek­teihin tai jopa ihmisiin (Ei ollut ihan mun juttu). Keissi saa usein tarinan luonteen, sillä niitä ker­rotaan sekä opet­ta­vai­sessa mie­lessä (Se case opetti, ettei kannata…) että juo­rui­lun­ha­lui­sesti (Et arvaa, mil­lainen keissi siitä oikein tuli.)

Joh­tajan, niin kuin kaikkien mui­denkin, päivä on täynnä eri­laisia keissejä. Saman päivän aikana on välillä työyh­teisön näyt­tä­möllä, välillä ylei­sössä kat­sojan roo­lissa, toi­sinaan taas tuke­massa taus­talla. Keissi, joka ei tule ker­ralla val­miiksi, voi jatkua kulissien takana tai seu­raavana päivänä. Tilan­ne­keissit aut­tavat ymmär­tämään orga­ni­saation toi­mintaa, esi­merk­ki­keissit sitä, mitä työyh­teisö pitää tär­keänä. Vuo­ro­vai­ku­tus­keissit opet­tavat ihmisten eri­lai­suu­desta ja saman­lai­suu­desta ja par­haim­millaan aut­tavat ymmär­tämään moni­muo­toi­suuden voiman. Tulos­keissit ker­tovat toi­minnan tehok­kuu­desta ja tavoi­te­ha­kui­suu­desta, pro­jek­ti­keissit orga­ni­soi­tu­mi­sesta ja yhteistyön mer­ki­tyk­sestä. Vaikka päivät joskus tun­tuvat tois­tavan itseään, ovat ne mitä par­haimpia joh­tajana kehit­ty­misen paikkoja.

Pysäh­ty­mällä het­keksi tapah­tumien äärelle annat keis­seille mah­dol­li­suuden toimia oppaanasi. Keissit ovat hyviä opet­tajia, sillä pitä­mällä ääntä ne kiin­nit­tävät huomion itseensä. Kun malttaa tutustua niihin edes pienen hetken, ne ker­tovat auliisti mitä tapahtui ja mikä olisi voinut olla toisin. Keis­seistä oppi­minen ei vaadi kuin hetken aikaa ja kiin­nos­tusta kes­kus­tella. Samalla osoitat käy­tän­nössä arvos­tusta sille, mitä orga­ni­saa­tiossa tapahtuu.

Tutustu myös BalanssiinArvos­ta­miseen ja Ankeuttamiseen

Soita 000 000 0000