Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Case on ihan tut­tu jut­tu. Se oli hyvä case. Pitää kat­soa vie­lä pari keis­siä ennen kuin teh­dään rat­kai­su­ja. Opin sii­tä kei­sis­tä pal­jon. Case, tut­ta­val­li­sem­min keis­si, tun­tuu ole­van yleis­sa­na, ikään kuin sanan jut­tu syno­nyy­mi, jol­la voi vii­ta­ta mihin vain: esi­merk­kei­hin, tapauk­siin, tilan­tei­siin, tapah­tu­miin, pro­jek­tei­hin tai jopa ihmi­siin (Ei ollut ihan mun jut­tu). Keis­si saa usein tari­nan luon­teen, sil­lä nii­tä ker­ro­taan sekä opet­ta­vai­ses­sa mie­les­sä (Se case opet­ti, ettei kan­na­ta…) että juo­rui­lun­ha­lui­ses­ti (Et arvaa, mil­lai­nen keis­si sii­tä oikein tuli.)

Joh­ta­jan, niin kuin kaik­kien mui­den­kin, päi­vä on täyn­nä eri­lai­sia keis­se­jä. Saman päi­vän aika­na on välil­lä työyh­tei­sön näyt­tä­möl­lä, välil­lä ylei­sös­sä kat­so­jan roo­lis­sa, toi­si­naan taas tuke­mas­sa taus­tal­la. Keis­si, joka ei tule ker­ral­la val­miik­si, voi jat­kua kulis­sien taka­na tai seu­raa­va­na päi­vä­nä. Tilan­ne­keis­sit aut­ta­vat ymmär­tä­mään orga­ni­saa­tion toi­min­taa, esi­merk­ki­keis­sit sitä, mitä työyh­tei­sö pitää tär­keä­nä. Vuo­ro­vai­ku­tus­keis­sit opet­ta­vat ihmis­ten eri­lai­suu­des­ta ja saman­lai­suu­des­ta ja par­haim­mil­laan aut­ta­vat ymmär­tä­mään moni­muo­toi­suu­den voi­man. Tulos­keis­sit ker­to­vat toi­min­nan tehok­kuu­des­ta ja tavoi­te­ha­kui­suu­des­ta, pro­jek­ti­keis­sit orga­ni­soi­tu­mi­ses­ta ja yhteis­työn mer­ki­tyk­ses­tä. Vaik­ka päi­vät jos­kus tun­tu­vat tois­ta­van itse­ään, ovat ne mitä par­haim­pia joh­ta­ja­na kehit­ty­mi­sen paik­ko­ja.

Pysäh­ty­mäl­lä het­kek­si tapah­tu­mien äärel­le annat keis­seil­le mah­dol­li­suu­den toi­mia oppaa­na­si. Keis­sit ovat hyviä opet­ta­jia, sil­lä pitä­mäl­lä ään­tä ne kiin­nit­tä­vät huo­mion itseen­sä. Kun malt­taa tutus­tua nii­hin edes pie­nen het­ken, ne ker­to­vat auliis­ti mitä tapah­tui ja mikä oli­si voi­nut olla toi­sin. Keis­seis­tä oppi­mi­nen ei vaa­di kuin het­ken aikaa ja kiin­nos­tus­ta kes­kus­tel­la. Samal­la osoi­tat käy­tän­nös­sä arvos­tus­ta sil­le, mitä orga­ni­saa­tios­sa tapah­tuu.

Tutus­tu myös Balans­siin & Arvos­ta­mi­seen ja Ankeut­ta­mi­seen

Pin It on Pinterest