Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Johtamisen aakkoset

Johtamisen aakkoset: C niin kuin Case

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Case on ihan tuttu juttu. Se oli hyvä case. Pitää katsoa vielä pari keissiä ennen kuin tehdään rat­kaisuja. Opin siitä kei­sistä paljon. Case, tut­ta­val­li­semmin keissi, tuntuu olevan yleissana, ikään kuin sanan juttu syno­nyymi, jolla voi viitata mihin vain: esi­merk­keihin, tapauksiin, tilan­teisiin, tapah­tumiin, pro­jek­teihin tai jopa ihmisiin (Ei ollut ihan mun juttu). Keissi saa usein tarinan luonteen, sillä niitä ker­rotaan sekä opet­ta­vai­sessa mie­lessä (Se case opetti, ettei kannata…) että juo­rui­lun­ha­lui­sesti (Et arvaa, mil­lainen keissi siitä oikein tuli.)

Joh­tajan, niin kuin kaikkien mui­denkin, päivä on täynnä eri­laisia keissejä. Saman päivän aikana on välillä työyh­teisön näyt­tä­möllä, välillä ylei­sössä kat­sojan roo­lissa, toi­sinaan taas tuke­massa taus­talla. Keissi, joka ei tule ker­ralla val­miiksi, voi jatkua kulissien takana tai seu­raavana päivänä. Tilan­ne­keissit aut­tavat ymmär­tämään orga­ni­saation toi­mintaa, esi­merk­ki­keissit sitä, mitä työyh­teisö pitää tär­keänä. Vuo­ro­vai­ku­tus­keissit opet­tavat ihmisten eri­lai­suu­desta ja saman­lai­suu­desta ja par­haim­millaan aut­tavat ymmär­tämään moni­muo­toi­suuden voiman. Tulos­keissit ker­tovat toi­minnan tehok­kuu­desta ja tavoi­te­ha­kui­suu­desta, pro­jek­ti­keissit orga­ni­soi­tu­mi­sesta ja yhteistyön mer­ki­tyk­sestä. Vaikka päivät joskus tun­tuvat tois­tavan itseään, ovat ne mitä par­haimpia joh­tajana kehit­ty­misen paikkoja.

Pysäh­ty­mällä het­keksi tapah­tumien äärelle annat keis­seille mah­dol­li­suuden toimia oppaanasi. Keissit ovat hyviä opet­tajia, sillä pitä­mällä ääntä ne kiin­nit­tävät huomion itseensä. Kun malttaa tutustua niihin edes pienen hetken, ne ker­tovat auliisti mitä tapahtui ja mikä olisi voinut olla toisin. Keis­seistä oppi­minen ei vaadi kuin hetken aikaa ja kiin­nos­tusta kes­kus­tella. Samalla osoitat käy­tän­nössä arvos­tusta sille, mitä orga­ni­saa­tiossa tapahtuu.

Tutustu myös BalanssiinArvos­ta­miseen ja Ankeuttamiseen

Soita 000 000 0000