Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

drop-of-water-417468__340

Työyhteisön kärjistyneet roolihahmot: ankeuttaja

Monessa työyh­tei­sössä elää ankeuttaja, joka saa voi­mansa kai­kesta siitä, mikä hänen mie­lestään on pie­lessä. Huo­nosti hoi­dettu, väärään aikaan, ei huo­mioitu sitä, mikä on tärkeää. Kum­mal­lisia mie­li­pi­teitä, eri­koisia tapoja, tehty liian aikaisin tai myöhään. Tilan­teesta riip­pu­matta ankeut­ta­jalla on aina kova ja kirkas mie­lipide, eikä hän kaihda tuoda sitä esille. Pieleen meni.

Ankeuttaja itse kyllä tietää, miten asia olisi pitänyt hoitaa, mutta jostain syystä ei koskaan tartu siihen. Har­mauden levit­tä­minen tuntuu olevan tär­keämpää kuin toimeen tart­tu­minen. Jos tilanne muut­tuisi ankeut­tajan haluamaan suuntaan, olisi sii­näkin jotain epäi­lyt­tävää. Ankeuttaja elää omista nega­tii­vi­sista kom­men­teistaan. Ne tuot­tavat voit­tajan olon, sillä hänhän tiesi taas parhaiten.

Työyh­tei­sölle ankeuttaja saattaa aluksi kuu­lostaa bes­serwis­se­riltä, mutta kaik­ki­tie­tä­västä hänet erottaa jatkuva masentava lataus. Ankeuttaja voi tuntua ensin vir­kis­tävän suo­ra­su­kai­selta, mutta vähi­tellen totuus alkaa pal­jastua. Häntä ei saa kukaan tyy­ty­väi­seksi, eivät edes hyvät työ­ka­verit. Yhteis­hen­gessä on jatkuva pieni jäkättävä sivuääni, joka latistaa hyvänkin fii­liksen. Esi­mie­helle ankeuttaja tuo tuskaa, sillä hän imee yhtei­söstä energian ja vaihtaa sen tilalle har­mauden. Vaikka ankeuttaja tekisi työnsä hyvin, on tun­ne­taakka iso. Toi­saalta ankeut­tajan myön­teisiä puolia on se, ettei työyh­teisö uppoa ruusun­pu­naisiin unelmiin, joille ei ole katetta. Ankeuttaja tuo mukanaan aina tar­peel­lista kriit­tistä ajat­telua ja kenties tark­kuutta yksityiskohdissa.

Ankeut­tajan kanssa voi kokeilla fak­tojen esiin nos­ta­mista ja toi­sen­laisen roolin löy­ty­mistä. Sel­kiy­tetään, mikä jat­ku­vassa palaut­teessa tuntuu mui­denkin mie­lestä tar­koi­tuk­sen­mu­kai­selta ja paran­netaan niitä yhdessä, ankeuttaja mukaan lukien. Kun muut kytkee kes­kus­teluun mukaan, saadaan laa­jempi näkemys ja voidaan hyö­dyntää sosi­aa­lista pai­netta. Ryh­mässä mukana ole­minen voi tehdä ankeut­ta­jalle hyvää, sillä hänkin saattaa kaivata yhteen­kuu­lu­vuuden tunnetta.

Tutustu myös ankeut­tajaan, luu­tu­neeseen, kyy­niseen, pil­kal­liseen

Soita 000 000 0000