Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Mones­sa työyh­tei­sös­sä elää ankeut­ta­ja, joka saa voi­man­sa kai­kes­ta sii­tä, mikä hänen mie­les­tään on pie­les­sä. Huo­nos­ti hoi­det­tu, vää­rään aikaan, ei huo­mioi­tu sitä, mikä on tär­ke­ää. Kum­mal­li­sia mie­li­pi­tei­tä, eri­koi­sia tapo­ja, teh­ty lii­an aikai­sin tai myö­hään. Tilan­tees­ta riip­pu­mat­ta ankeut­ta­jal­la on aina kova ja kir­kas mie­li­pi­de, eikä hän kaih­da tuo­da sitä esil­le. Pie­leen meni.

Ankeut­ta­ja itse kyl­lä tie­tää, miten asia oli­si pitä­nyt hoi­taa, mut­ta jos­tain syys­tä ei kos­kaan tar­tu sii­hen. Har­mau­den levit­tä­mi­nen tun­tuu ole­van tär­keäm­pää kuin toi­meen tart­tu­mi­nen. Jos tilan­ne muut­tui­si ankeut­ta­jan halua­maan suun­taan, oli­si sii­nä­kin jotain epäi­lyt­tä­vää. Ankeut­ta­ja elää omis­ta nega­tii­vi­sis­ta kom­men­teis­taan. Ne tuot­ta­vat voit­ta­jan olon, sil­lä hän­hän tie­si taas par­hai­ten.

Työyh­tei­söl­le ankeut­ta­ja saat­taa aluk­si kuu­los­taa bes­serwis­se­ril­tä, mut­ta kaik­ki­tie­tä­väs­tä hänet erot­taa jat­ku­va masen­ta­va lataus. Ankeut­ta­ja voi tun­tua ensin vir­kis­tä­vän suo­ra­su­kai­sel­ta, mut­ta vähi­tel­len totuus alkaa pal­jas­tua. Hän­tä ei saa kukaan tyy­ty­väi­sek­si, eivät edes hyvät työ­ka­ve­rit. Yhteis­hen­ges­sä on jat­ku­va pie­ni jäkät­tä­vä sivu­ää­ni, joka latis­taa hyvän­kin fii­lik­sen. Esi­mie­hel­le ankeut­ta­ja tuo tus­kaa, sil­lä hän imee yhtei­sös­tä ener­gian ja vaih­taa sen tilal­le har­mau­den. Vaik­ka ankeut­ta­ja teki­si työn­sä hyvin, on tun­ne­taak­ka iso. Toi­saal­ta ankeut­ta­jan myön­tei­siä puo­lia on se, ettei työyh­tei­sö uppoa ruusun­pu­nai­siin unel­miin, joil­le ei ole katet­ta. Ankeut­ta­ja tuo muka­naan aina tar­peel­lis­ta kriit­tis­tä ajat­te­lua ja ken­ties tark­kuut­ta yksi­tyis­koh­dis­sa.

Ankeut­ta­jan kans­sa voi kokeil­la fak­to­jen esiin nos­ta­mis­ta ja toi­sen­lai­sen roo­lin löy­ty­mis­tä. Sel­kiy­te­tään, mikä jat­ku­vas­sa palaut­tees­sa tun­tuu mui­den­kin mie­les­tä tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­ta ja paran­ne­taan nii­tä yhdes­sä, ankeut­ta­ja mukaan lukien. Kun muut kyt­kee kes­kus­te­luun mukaan, saa­daan laa­jem­pi näke­mys ja voi­daan hyö­dyn­tää sosi­aa­lis­ta pai­net­ta. Ryh­mäs­sä muka­na ole­mi­nen voi teh­dä ankeut­ta­jal­le hyvää, sil­lä hän­kin saat­taa kai­va­ta yhteen­kuu­lu­vuu­den tun­net­ta.

Tutus­tu myös ankeut­ta­jaan, luu­tu­nee­seen, kyy­ni­seen, pil­kal­li­seen

Pin It on Pinterest