Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Kyy­ni­nen on se kol­le­ga, joka vähät­te­lee kaik­kea. Ei niin pien­tä asi­aa, ettei sitä kan­nat­tai­si mitä­töi­dä. Ei niin suur­ta iloa, ettei se ansait­si­si pie­nen­tä­mis­tä. Kyy­ni­sel­le tyy­pil­lis­tä on, ettei hän tar­vit­se edes sano­ja. Hymäh­te­ly, olkien kohaut­ta­mi­nen, tuhah­te­lu ja yli­mie­li­nen ilme oikeas­sa koh­das­sa riit­tää yhtä hyvin. Hän on ikui­nen pes­si­mis­ti, joka pil­kal­li­sen ja ankeut­ta­jan tavoin tie­tää. Ankeut­ta­ja tie­tää, ettei­vät suju niin kuin pitäi­si. Pil­kal­li­nen tie­tää, miten nii­den tuli­si men­nä. Kyy­ni­nen tie­tää, ettei mikään kui­ten­kaan onnis­tu.

Kyy­ni­nen on työyh­tei­sön latis­ta­ja, jos­sa on kaik­ki­tie­tä­vän piir­tei­tä. Sel­lai­nen muser­taa ilon ja menes­tyk­sen aiheet, joten kyy­ni­syyt­tä ei pidä sal­lia. Kyy­ni­sen vah­vuus on usein sama kuin ankeut­ta­jan­kin, rea­lis­min ja kriit­ti­syy­den tuo­mi­nen työyh­tei­sön toi­min­taan. Kun sen lii­al­li­suus saa­daan suit­sit­tua, ollaan jo parem­mal­la puo­lel­la yhteis­työs­sä.

Kyy­ni­syy­teen puut­tu­mi­nen on kol­le­go­jen ja esi­mie­hen yhteis­työ­tä. Hyvä alku on yhtei­sis­tä peli­sään­nöis­tä sopi­mi­nen vaik­ka­pa muu­tos­ten tai kult­tuu­rin kehit­tä­mi­sen yhtey­des­sä. Jos sel­lais­ta ei ole näky­vil­lä, pitää asia nos­taa muu­toin kes­kus­te­luun.

Kyy­ni­sen haas­te työyh­tei­sös­sä on välin­pi­tä­mät­tö­myys mui­ta koh­taan. Sik­si kes­kus­te­lu ei vält­tä­mät­tä joh­da muu­tok­seen. Tar­vi­taan lisää ryh­män pai­net­ta, sil­lä kyy­ni­nen tar­vit­see ylei­sön, jol­le sanan­sa koh­den­taa. Jos ylei­sö jää puut­tu­maan, menet­tää kyy­ni­syys voi­man­sa.

Pin It on Pinterest