Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Luu­tu­neet ovat laji, joka löy­tyy eri­tyi­ses­ti orga­ni­saa­tiois­ta, jot­ka ovat toi­mi­neet pit­kään samal­la taval­la. Kyse ei ole työ­vuo­sien mää­räs­tä vaan tavas­ta suh­tau­tua muu­tok­seen. Kun ankeut­ta­jan elä­mä työyh­tei­sös­sä tun­tuu ole­van ikä­viä pet­ty­myk­siä täyn­nä, luu­tu­neet voi­vat olla tasai­sen rau­hal­li­sia ja ystä­väl­li­siä, suo­ras­taan työyh­tei­sön tuki­pi­la­rei­ta. Mut­ta samal­la he ovat jär­käh­tä­mät­tö­miä myös sii­nä, että nykyi­nen on hyvin. Tur­ha muut­taa, sujuu ihan mai­nios­ti. Ei kan­na­ta uudis­taa, nyky­mal­li on toi­mi­va. Kun luu­tu­nut pitää kan­nas­taan kiin­ni ystä­väl­li­sen lujas­ti, sii­hen tun­tuu ole­van vai­kea vai­kut­taa.

Luu­tu­neet eivät pilaa työyh­tei­sön ilma­pii­riä, herä­tä kiuk­kua tai ase­tu jul­ki­ses­ti oppo­si­tioon. Työt suju­vat mai­nios­ti, kun­han ne saa teh­dä tutul­la taval­la. Luu­tu­nei­den hyviä puo­lia on, että he aut­ta­vat mui­ta mie­lel­lään, sil­lä hehän ovat par­hai­ta tun­ti­joi­ta, jot­ka vie­vät vies­tiä eteen­päin. Osaa­jia tar­vi­taan, ja se on yksi luu­tu­nei­den vah­vuuk­sia.

Luu­tu­neet tar­vit­se­vat aikaa ja perus­te­lu­ja uudel­le, sil­lä he eivät vas­tus­ta tie­toi­ses­ti. Nykyi­ses­sä pysy­mi­nen on niin voi­ma­kas osa ajat­te­lu­maa­il­maa, ettei­vät he vält­tä­mät­tä tun­nis­ta sitä, mitä muut kuvaa­vat muu­tos­vas­ta­rin­nak­si. Sik­si muu­tos­tar­pei­den poh­ti­mi­nen yhdes­sä voi aut­taa. Kos­ka kiin­ty­mys nykyi­seen on syn­ty­nyt ajan kulues­sa, tar­vit­see uudis­tu­mi­nen­kin tavan­omais­ta pidem­män ajan.

Tutus­tu myös ankeut­ta­jaan, luu­tu­nee­seen, kyy­ni­seen, pil­kal­li­seen

Pin It on Pinterest