Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

labyrinth-1033404__340

Työyhteisön kärjistyneet roolihahmot: luutunut

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Luu­tuneet ovat laji, joka löytyy eri­tyi­sesti orga­ni­saa­tioista, jotka ovat toi­mineet pitkään samalla tavalla. Kyse ei ole työ­vuosien mää­rästä vaan tavasta suh­tautua muu­tokseen. Kun ankeut­tajan elämä työyh­tei­sössä tuntuu olevan ikäviä pet­ty­myksiä täynnä, luu­tuneet voivat olla tasaisen rau­hal­lisia ja ystä­väl­lisiä, suo­rastaan työyh­teisön tuki­pi­la­reita. Mutta samalla he ovat jär­käh­tä­mät­tömiä myös siinä, että nykyinen on hyvin. Turha muuttaa, sujuu ihan mai­niosti. Ei kannata uudistaa, nyky­malli on toimiva. Kun luu­tunut pitää kan­nastaan kiinni ystä­väl­lisen lujasti, siihen tuntuu olevan vaikea vaikuttaa.

Luu­tuneet eivät pilaa työyh­teisön ilma­piiriä, herätä kiukkua tai asetu jul­ki­sesti oppo­si­tioon. Työt sujuvat mai­niosti, kunhan ne saa tehdä tutulla tavalla. Luu­tu­neiden hyviä puolia on, että he aut­tavat muita mie­lellään, sillä hehän ovat par­haita tun­ti­joita, jotka vievät viestiä eteenpäin. Osaajia tar­vitaan, ja se on yksi luu­tu­neiden vahvuuksia.

Luu­tuneet tar­vit­sevat aikaa ja perus­teluja uudelle, sillä he eivät vas­tusta tie­toi­sesti. Nykyi­sessä pysy­minen on niin voi­makas osa ajat­te­lu­maa­ilmaa, etteivät he vält­tä­mättä tun­nista sitä, mitä muut kuvaavat muu­tos­vas­ta­rin­naksi. Siksi muu­tos­tar­peiden poh­ti­minen yhdessä voi auttaa. Koska kiin­tymys nykyiseen on syn­tynyt ajan kuluessa, tar­vitsee uudis­tu­mi­nenkin tavan­omaista pidemmän ajan.

Tutustu myös ankeut­tajaan, luu­tu­neeseen, kyy­niseen, pil­kal­liseen

Soita 000 000 0000