Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Ilman tasa­pai­noa et pysy pys­tys­sä. Hor­jut sin­ne tän­ne ottaen tukea siel­tä, mis­sä sitä vain on saa­ta­vil­la. Vail­la lähel­lä ole­via ihmi­siä tai raken­tei­ta saa­tat kaa­tua, ja ensim­mäi­se­nä mie­les­sä on, näki­kö joku kom­pas­te­lun.

Tasa­pai­no, balans­si, vaa­tii koor­di­naa­tio­ta, ket­te­ryyt­tä ja vähän voi­maa­kin. Pain­opis­te on tasa­pai­nos­sa rat­kai­se­va – kun pain­opis­te saa tukea, säi­lyt­tä­vät niin kap­pa­leet kuin ihmi­set­kin tasa­pai­non­sa. Hyvä tasa­pai­no kes­tää­kin pien­tä hor­ju­tus­ta ja tönäi­sy­jä.  Joh­ta­mi­nen vaa­tii jat­ku­vaa tasa­pai­not­te­lua, mut­ta eri­tyi­ses­ti tasa­pai­noa tar­vi­taan sil­loin, kun ympä­ris­tö on kuop­pai­nen.

Joh­ta­mi­sen tasa­pai­no on orga­ni­saa­tio­elä­mää pysy­vyy­den ja muu­tok­sen maas­tos­sa ja jat­ku­via valin­nan paik­ko­ja tilan­teis­sa, jois­sa tar­vit­see vali­ta mikä ja miten, vaik­ka val­lit­se­va olo­ti­la tun­tui­si vaa­ti­van sekä-että ‑rat­kai­su­ja. Joh­ta­mi­nen on tasa­pai­noi­lua itse­näi­syy­den ja yhte­näi­syy­den, näke­mys­ten ja todel­li­suu­den sekä ihmis­ten ja asioi­den välil­lä. Joh­ta­mi­nen antaa yhteis­työl­le ener­gi­soi­van tai latis­ta­van poh­ja­vi­reen ja voi ohja­ta tun­nel­maa hyväk­sy­vään ja amma­til­li­seen ver­tai­suu­teen, fars­si­mai­seen kohel­ta­mi­seen tai luo epä­oi­keu­den­mu­kai­sen ja traa­gi­sen poh­ja­sä­vyn yhteis­työ­hön.

Kehi­tä tie­toi­ses­ti joh­ta­mi­sen tasa­pai­noa. Hae oike­aa suh­det­ta kai­kil­le yhteis­ten ja vain joil­le­kin kuu­lu­vien asioi­den käsit­te­lyn välil­lä. Tun­nis­ta tii­mien ja yksi­löi­den eri­lai­set tavoit­teet ja int­res­sit. Pidä tasa­pai­no sovi­tun ja spon­taa­nin välil­lä. Kiin­ni­tä riit­tä­väs­ti huo­mio­ta sekä koko­nai­suu­teen että yksi­tyis­koh­tiin, men­nee­seen ja tule­vaan. Ydin joh­ta­mi­sen tasa­pai­nos­sa on pitää yllä tasa­pai­noa asioi­den ja ihmis­ten välil­lä unoh­ta­mat­ta, että ihmi­set teke­vät asiat. Pie­ni yli­pai­no ihmis­ten puo­lel­le on usein pai­kal­laan.

Tutus­tu myös Arvos­ta­mi­seen ja Ankeut­ta­mi­seen

Pin It on Pinterest