Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Johtamisen aakkoset

Johtamisen aakkoset: B niin kuin Balanssi

Ilman tasa­painoa et pysy pys­tyssä. Horjut sinne tänne ottaen tukea sieltä, missä sitä vain on saa­ta­villa. Vailla lähellä olevia ihmisiä tai raken­teita saatat kaatua, ja ensim­mäisenä mie­lessä on, näkikö joku kompastelun.

Tasa­paino, balanssi, vaatii koor­di­naa­tiota, ket­te­ryyttä ja vähän voi­maakin. Pain­opiste on tasa­pai­nossa rat­kaiseva – kun pain­opiste saa tukea, säi­lyt­tävät niin kap­paleet kuin ihmi­setkin tasa­pai­nonsa. Hyvä tasa­paino kes­tääkin pientä hor­ju­tusta ja tönäisyjä.  Joh­ta­minen vaatii jat­kuvaa tasa­pai­not­telua, mutta eri­tyi­sesti tasa­painoa tar­vitaan silloin, kun ympä­ristö on kuoppainen.

Joh­ta­misen tasa­paino on orga­ni­saa­tio­elämää pysy­vyyden ja muu­toksen maas­tossa ja jat­kuvia valinnan paikkoja tilan­teissa, joissa tar­vitsee valita mikä ja miten, vaikka val­litseva olotila tun­tuisi vaa­tivan sekä-että -rat­kaisuja. Joh­ta­minen on tasa­pai­noilua itse­näi­syyden ja yhte­näi­syyden, näke­mysten ja todel­li­suuden sekä ihmisten ja asioiden välillä. Joh­ta­minen antaa yhteis­työlle ener­gi­soivan tai latis­tavan poh­ja­vireen ja voi ohjata tun­nelmaa hyväk­syvään ja amma­til­liseen ver­tai­suuteen, fars­si­maiseen kohel­ta­miseen tai luo epä­oi­keu­den­mu­kaisen ja traa­gisen poh­ja­sävyn yhteistyöhön.

Kehitä tie­toi­sesti joh­ta­misen tasa­painoa. Hae oikeaa suh­detta kai­kille yhteisten ja vain joil­lekin kuu­luvien asioiden käsit­telyn välillä. Tun­nista tiimien ja yksi­löiden eri­laiset tavoitteet ja int­ressit. Pidä tasa­paino sovitun ja spon­taanin välillä. Kiinnitä riit­tä­västi huo­miota sekä koko­nai­suuteen että yksi­tyis­kohtiin, men­neeseen ja tulevaan. Ydin joh­ta­misen tasa­pai­nossa on pitää yllä tasa­painoa asioiden ja ihmisten välillä unoh­ta­matta, että ihmiset tekevät asiat. Pieni yli­paino ihmisten puo­lelle on usein paikallaan.

Tutustu myös Arvos­ta­miseen ja Ankeuttamiseen

Soita 000 000 0000