Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Vuo­ro­pu­he­lu ei aina syn­ny itses­tään, vaan sil­le täy­tyy jär­jes­tää mah­dol­li­suus.  Käy­tän­nös­sä se tar­koit­taa sitä, että vara­taan aikaa kes­kus­te­lul­le, ohja­taan sitä kysy­mys­ten ja vas­taus­ten kaut­ta ja var­mis­te­taan, että kaik­ki osal­lis­tu­vat. Kun kes­kus­te­lut ovat sään­nöl­li­siä, on jokai­sen myös help­po ottaa asioi­ta esil­le tar­peen mukaan.

Aina on tilan­tei­ta, jois­sa hyvät­kin aiko­muk­set raken­taa yhteis­työ­tä kariu­tu­vat jous­ta­mat­to­muu­teen ja halut­to­muu­teen ymmär­tää mui­ta. Vuo­ro­pu­he­lu ei myös­kään suju luon­te­vas­ti, jos jon­kun tapa puhua on kovin luo­taan työn­tä­vä ja epä­ta­sa-arvoi­nen. Sik­si oman puhe­ta­van tun­nis­ta­mi­nen on yksi avain parem­paan kes­kus­te­luun. Mitä enem­män kes­ki­näis­tä kun­nioi­tus­ta, sitä parem­mat mah­dol­li­suu­det tasa­ver­tai­seen ja uut­ta luo­vaan kes­kus­te­luun.

On hyvä tun­nis­taa se, mil­lais­ta kes­kus­te­lua työyh­tei­sös­sä­si käy­dään. Entä neu­vot­te­luis­sa? Eri­tyi­sen tär­ke­ää on olla rea­lis­ti­nen sen suh­teen, mil­lai­nen on oma roo­li­si vuo­ro­pu­he­lun raken­ta­ja­na. Seu­raa­van ker­ran, kun jut­te­let mui­den kans­sa vähän isom­mal­la poru­kal­la, havain­noi het­ki pait­si kes­kus­te­lun luon­net­ta myös omaa tapaa­si olla sii­nä muka­na. Jos muil­ta kysyt­täi­siin, mil­lai­nen olet kes­kus­te­li­ja­na?

Pin It on Pinterest