Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Puhetapa

Anna vuoropuhelulle aikaa

Vuo­ro­puhelu ei aina synny itsestään, vaan sille täytyy jär­jestää mah­dol­lisuus.  Käy­tän­nössä se tar­koittaa sitä, että varataan aikaa kes­kus­te­lulle, ohjataan sitä kysy­mysten ja vas­tausten kautta ja var­mis­tetaan, että kaikki osal­lis­tuvat. Kun kes­kus­telut ovat sään­nöl­lisiä, on jokaisen myös helppo ottaa asioita esille tarpeen mukaan. 

Aina on tilan­teita, joissa hyvätkin aiko­mukset rakentaa yhteis­työtä kariu­tuvat jous­ta­mat­to­muuteen ja halut­to­muuteen ymmärtää muita. Vuo­ro­puhelu ei myöskään suju luon­te­vasti, jos jonkun tapa puhua on kovin luotaan työntävä ja epätasa-arvoinen. Siksi oman puhe­tavan tun­nis­ta­minen on yksi avain parempaan kes­kus­teluun. Mitä enemmän kes­ki­näistä kun­nioi­tusta, sitä paremmat mah­dol­li­suudet tasa­ver­taiseen ja uutta luovaan keskusteluun. 

On hyvä tun­nistaa se, mil­laista kes­kus­telua työyh­tei­sössäsi käydään. Entä neu­vot­te­luissa? Eri­tyisen tärkeää on olla rea­lis­tinen sen suhteen, mil­lainen on oma roolisi vuo­ro­pu­helun raken­tajana. Seu­raavan kerran, kun jut­telet muiden kanssa vähän isom­malla poru­kalla, havainnoi hetki paitsi kes­kus­telun luon­netta myös omaa tapaasi olla siinä mukana. Jos muilta kysyt­täisiin, mil­lainen olet keskustelijana? 

Soita 000 000 0000