Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Luottamus

Luottamus rakentuu vastavuoroisuudelle

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Luot­tamus rakentuu vas­ta­vuo­roi­suu­delle. Siis sille, että saa­dessaan apua ja tukea on valmis itsekin vas­taamaan samoin tavoin. On monen tyyp­pistä vas­ta­vuo­roi­suutta. Sitä, että ymmär­retään puolin ja toisin ja tuetaan toista aktii­vi­sesti. Vas­ta­vuo­roisuus voi olla emo­tio­naa­lista tukea, joka auttaa itse­tuntoa vah­vis­tumaan ja sosi­aa­lista vas­ta­vuo­roi­suutta, jonka tar­koitus on luoda hyvä ja kan­nustava ilma­piiri. Yhtä hyvin vas­ta­vuo­roisuus voi olla tiedon jaka­mista, ajan tasalla pitä­mistä, taus­ta­tie­tojen ker­to­mista tai etujen vaih­ta­mista. Ydin on siinä, että kes­ki­näiset suhteet vah­vis­tuvat hyvän, luot­ta­musta lisäävän ja molem­mille hyö­dyl­lisen vuo­ro­vai­ku­tuksen kautta. 

On helppoa olla vas­ta­vuo­roi­sessa suh­teessa sel­laiseen, jonka kokee tär­keäksi itselleen. Mutta hyväkään suhde ei pysy ennallaan, jos ei jutella, tavata, kohdata, olla lähellä ja jaeta iloja ja suruja. Ilman kes­ki­näisiin odo­tuksiin vas­taa­mista, mer­ki­tyk­sel­li­seksi koettua yhteistä aikaa ja kes­ki­näistä arvos­tuksen osoit­ta­mista ihmisten välit eivät pysy kun­nossa ja luot­ta­muskin katoaa. 

Joskus huomaa ole­vansa tilan­teessa, jossa aiemmin niin hyvältä tun­tuneet välit kol­legaan tai ystävään ovat muut­tuneet. Vuo­ro­vai­kutus on muut­tunut avoimen sijasta muo­dol­li­seksi tai yhtey­den­ot­toihin ei enää vastata kuin vii­veellä, jos sil­loinkaan. Eris­täy­ty­minen ja vies­teihin vas­taa­mat­tomuus syn­nyttää epä­luot­ta­musta, joka etään­nyttää. Epä­varmuus saa ennen pitkää halun auttaa katoamaan, ja tilalle astuu varo­vainen ja epä­luu­loi­nenkin suh­tau­tu­minen. Joskus suhteet palaavat ennalleen, joskus tilanne jää pysyväksi. 

Suh­teiden yllä­pi­tä­minen vaatii siis vas­ta­vuo­roi­suuden lisäksi aikaa ja viit­se­liäi­syyttä, mutta kaiken kii­reenkin kes­kellä se kan­nattaa. Luot­tamus ei synny tyhjiössä. 

Soita 000 000 0000