Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Luot­ta­mus raken­tuu vas­ta­vuo­roi­suu­del­le. Siis sil­le, että saa­des­saan apua ja tukea on val­mis itse­kin vas­taa­maan samoin tavoin. On monen tyyp­pis­tä vas­ta­vuo­roi­suut­ta. Sitä, että ymmär­re­tään puo­lin ja toi­sin ja tue­taan tois­ta aktii­vi­ses­ti. Vas­ta­vuo­roi­suus voi olla emo­tio­naa­lis­ta tukea, joka aut­taa itse­tun­toa vah­vis­tu­maan ja sosi­aa­lis­ta vas­ta­vuo­roi­suut­ta, jon­ka tar­koi­tus on luo­da hyvä ja kan­nus­ta­va ilma­pii­ri. Yhtä hyvin vas­ta­vuo­roi­suus voi olla tie­don jaka­mis­ta, ajan tasal­la pitä­mis­tä, taus­ta­tie­to­jen ker­to­mis­ta tai etu­jen vaih­ta­mis­ta. Ydin on sii­nä, että kes­ki­näi­set suh­teet vah­vis­tu­vat hyvän, luot­ta­mus­ta lisää­vän ja molem­mil­le hyö­dyl­li­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen kaut­ta.

On help­poa olla vas­ta­vuo­roi­ses­sa suh­tees­sa sel­lai­seen, jon­ka kokee tär­keäk­si itsel­leen. Mut­ta hyvä­kään suh­de ei pysy ennal­laan, jos ei jutel­la, tava­ta, koh­da­ta, olla lähel­lä ja jae­ta ilo­ja ja suru­ja. Ilman kes­ki­näi­siin odo­tuk­siin vas­taa­mis­ta, mer­ki­tyk­sel­li­sek­si koet­tua yhteis­tä aikaa ja kes­ki­näis­tä arvos­tuk­sen osoit­ta­mis­ta ihmis­ten välit eivät pysy kun­nos­sa ja luot­ta­mus­kin kato­aa.

Jos­kus huo­maa ole­van­sa tilan­tees­sa, jos­sa aiem­min niin hyväl­tä tun­tu­neet välit kol­le­gaan tai ystä­vään ovat muut­tu­neet. Vuo­ro­vai­ku­tus on muut­tu­nut avoi­men sijas­ta muo­dol­li­sek­si tai yhtey­den­ot­toi­hin ei enää vas­ta­ta kuin vii­veel­lä, jos sil­loin­kaan. Eris­täy­ty­mi­nen ja vies­tei­hin vas­taa­mat­to­muus syn­nyt­tää epä­luot­ta­mus­ta, joka etään­nyt­tää. Epä­var­muus saa ennen pit­kää halun aut­taa katoa­maan, ja tilal­le astuu varo­vai­nen ja epä­luu­loi­nen­kin suh­tau­tu­mi­nen. Jos­kus suh­teet palaa­vat ennal­leen, jos­kus tilan­ne jää pysy­väk­si.  

Suh­tei­den yllä­pi­tä­mi­nen vaa­tii siis vas­ta­vuo­roi­suu­den lisäk­si aikaa ja viit­se­liäi­syyt­tä, mut­ta kai­ken kii­reen­kin kes­kel­lä se kan­nat­taa. Luot­ta­mus ei syn­ny tyh­jiös­sä.  

Pin It on Pinterest