Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Ristiriitoja

Ristiriitatilanteista

Ris­ti­riidat ovat osa työyh­teisön arkea. Ne syn­tyvät monesta. Osa ihmi­sistä on teh­tä­vissään kiinni nykyi­sessä, osa uuden raken­ta­mi­sessa. Osa haluaa uutta, osa pitäy­tyisi van­hassa. On asioita, joista halutaan puhua ja niitä, joista halutaan vaieta. Tuntuu siltä, että joi­denkin kanssa ei vain tule toimeen. Rat­kai­se­matta jääneet ris­ti­riidat syn­nyt­tävät tyy­ty­mät­tö­myyttä ja voivat kehittyä konflikteiksi. 

Konfliktit voivat liittyä toi­min­ta­ta­poihin ja asioihin, pää­määriin ja usko­muksiin tai hen­ki­löiden välisiin suh­teisiin. Niille on tun­nuso­maista yhteistyön lak­kaa­minen, kiistat, yhtee­notot ja voi­makkaat tunteet. Konfliktit alkavat usein pie­nistä eri­mie­li­syyk­sistä, kas­vavat ris­ti­rii­doiksi ja vas­tak­kai­na­set­te­luksi ja leviävät hel­posti lähes koko työyh­teisön kat­ta­vaksi konflik­tiksi. Joskus ne pit­kit­tyvät ja mut­kis­tuvat niin paljon, ettei enää oikein edes tiedetä, mistä ne ovat alkaneet. Kär­jis­tyneet ris­ti­riidat vai­kut­tavat sekä ilma­piiriin että työn teke­miseen, joten niiden jät­tä­minen käsit­te­le­mättä ei ole viisas rat­kaisu. Rat­kai­sevaa on, että tilanne sel­vi­tetään. Puhu­mat­tomuus ja ohit­ta­minen yleensä vain pahen­tavat konflikteja. 

Soita 000 000 0000