Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

luottamus

Luottamuksen rakentaminen

Luot­ta­muk­sel­liset suhteet syn­tyvät pik­ku­hiljaa. Luot­tamus vaatii tutus­tu­mista, aikaa ja vas­ta­vuo­roi­suutta. Luot­tamus ei kui­tenkaan ole pysyvää vaan kasvaa tai vähenee koke­musten myötä. Luot­tamus on yleensä molem­min­puo­lista. Harvoin tilanne on se, että toinen luottaa, mutta toinen ei juurikaan. 

Luot­tamus on uskoa siihen, että muut toi­mivat odo­tetun mukai­sesti. Pienet, joskus lähes huo­maa­mat­to­milta tun­tuvat teot, sanat ja ohi­kii­tävät hetket ovat niitä, jotka vah­vis­tavat tai rapaut­tavat luot­ta­musta. Ne voivat olla kat­seita, äänen­sävyjä, tokaisuja tai roh­kaisua, kaikkia niitä sosi­aa­lisen tuen tai välin­pi­tä­mät­tö­myyden ilmaisuja, joilla osoi­tamme luot­ta­musta tai sen puutetta. 

Kaikki suhteet perus­tuvat luot­ta­mukseen. Hyviin koke­muksiin toi­sesta, help­pouteen olla yhdessä, vas­ta­vuo­roiseen toi­mintaan ja uskoon siitä, että tilanne jatkuu saman­laisena. Yhteinen his­toria näkyy tut­tuina tapoina ja totea­muksina, tois­tuvina ilmiöinä ja tun­teina, saman­kal­taisina pää­tök­senteon perus­teina ja tapana rat­kaista tai jättää asioita pöy­dälle. Ajan myötä koke­mukset muok­kau­tuvat käsi­kir­joi­tuk­seksi, joka ohjaa käyttäytymistä. 

Luot­ta­musta lisäävät arkiset hetket ja lupausten pitä­minen, ja hei­ken­tävät esi­mer­kiksi pas­sii­visuus tai näke­mysten ohit­ta­minen. Ris­ti­rii­ta­ti­lan­teissa pää­semme luot­ta­muksen ytimeen: koemmeko toi­semme tär­keiksi ja yhden­ver­tai­siksi, hyväk­symmekö eri­lai­suuden ja miten rat­kai­semme konflik­tialttiit tilanteet. Kai­kella tällä on suuri mer­kitys sille, mil­lai­seksi luot­tamus ihmisten välillä kehittyy. 

Miten luot­ta­muksen tun­netta voi lisätä? Lupausten pitä­mi­sellä, avoi­muu­della, ystä­väl­li­syy­dellä ja huo­mioon otta­mi­sella. Sel­laiseen on siihen helppo vastata samalla tavalla. Ilman kon­takteja luot­tamus kui­tenkin hiipuu. Siksi koh­taa­misia tar­vitaan eri­tyi­sesti silloin, kun kiire tuntuu niin kovalta, ettei ehdi enää vaihtaa edes paria sanaa muiden kanssa. 

Soita 000 000 0000