Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Luot­ta­muk­sel­li­set suh­teet syn­ty­vät pik­ku­hil­jaa. Luot­ta­mus vaa­tii tutus­tu­mis­ta, aikaa ja vas­ta­vuo­roi­suut­ta. Luot­ta­mus ei kui­ten­kaan ole pysy­vää vaan kas­vaa tai vähe­nee koke­mus­ten myö­tä. Luot­ta­mus on yleen­sä molem­min­puo­lis­ta. Har­voin tilan­ne on se, että toi­nen luot­taa, mut­ta toi­nen ei juu­ri­kaan.

Luot­ta­mus on uskoa sii­hen, että muut toi­mi­vat odo­te­tun mukai­ses­ti. Pie­net, jos­kus lähes huo­maa­mat­to­mil­ta tun­tu­vat teot, sanat ja ohi­kii­tä­vät het­ket ovat nii­tä, jot­ka vah­vis­ta­vat tai rapaut­ta­vat luot­ta­mus­ta. Ne voi­vat olla kat­sei­ta, äänen­sä­vy­jä, tokai­su­ja tai roh­kai­sua, kaik­kia nii­tä sosi­aa­li­sen tuen tai välin­pi­tä­mät­tö­myy­den ilmai­su­ja, joil­la osoi­tam­me luot­ta­mus­ta tai sen puu­tet­ta.

Kaik­ki suh­teet perus­tu­vat luot­ta­muk­seen. Hyviin koke­muk­siin toi­ses­ta, help­pou­teen olla yhdes­sä, vas­ta­vuo­roi­seen toi­min­taan ja uskoon sii­tä, että tilan­ne jat­kuu saman­lai­se­na. Yhtei­nen his­to­ria näkyy tut­tui­na tapoi­na ja totea­muk­si­na, tois­tu­vi­na ilmiöi­nä ja tun­tei­na, saman­kal­tai­si­na pää­tök­sen­teon perus­tei­na ja tapa­na rat­kais­ta tai jät­tää asioi­ta pöy­däl­le. Ajan myö­tä koke­muk­set muok­kau­tu­vat käsi­kir­joi­tuk­sek­si, joka ohjaa käyt­täy­ty­mis­tä.

Luot­ta­mus­ta lisää­vät arki­set het­ket ja lupaus­ten pitä­mi­nen, ja hei­ken­tä­vät esi­mer­kik­si pas­sii­vi­suus tai näke­mys­ten ohit­ta­mi­nen. Ris­ti­rii­ta­ti­lan­teis­sa pää­sem­me luot­ta­muk­sen yti­meen: koem­me­ko toi­sem­me tär­keik­si ja yhden­ver­tai­sik­si, hyväk­sym­me­kö eri­lai­suu­den ja miten rat­kai­sem­me konflik­tialt­tiit tilan­teet. Kai­kel­la täl­lä on suu­ri mer­ki­tys sil­le, mil­lai­sek­si luot­ta­mus ihmis­ten välil­lä kehit­tyy.

Miten luot­ta­muk­sen tun­net­ta voi lisä­tä? Lupaus­ten pitä­mi­sel­lä, avoi­muu­del­la, ystä­väl­li­syy­del­lä ja huo­mioon otta­mi­sel­la. Sel­lai­seen on sii­hen help­po vas­ta­ta samal­la taval­la. Ilman kon­tak­te­ja luot­ta­mus kui­ten­kin hii­puu. Sik­si koh­taa­mi­sia tar­vi­taan eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun kii­re tun­tuu niin koval­ta, ettei ehdi enää vaih­taa edes paria sanaa mui­den kans­sa.

Pin It on Pinterest