Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Luottamus

Pari sanaa työelämän luottamuksesta

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Työ­elämän luot­tamus ilmenee monin eri tavoin. Nimeä­minen työ­ryhmään kertoo siitä, että osaa­mista ja taitoja arvos­tetaan. Neuvon kysy­minen on merkki asian­tun­ti­juu­desta ja hyvistä suh­teista. Luot­ta­muk­sesta kertoo myös se, että uskal­letaan antaa palau­tetta ja nostaa esille epä­koh­diksi koettuja asioita. 

Luot­tamus on myös luot­ta­vaista asen­netta toisia kohtaan ja usko siihen, ettei toinen tahallaan vahin­goita sanoilla tai teoilla.  Luot­tamus on inhi­mil­lisen vuo­ro­vai­ku­tuksen ydin, joka ohjaa jokaisen toi­mintaa. Vuo­ro­vai­kutus on kuin yhteinen matka, joka antaa tietoa toi­sis­tamme ja samalla itses­tämme. Toi­minta eri tilan­teissa antaa merkkejä matkan suju­mi­sesta. Kun mukana on luot­ta­musta, pystyy huo­mioimaan toiset, olemaan roh­kaiseva ja koh­tuul­linen odo­tuk­sissaan. Luot­tamus roh­kaisee jäämään, epä­luot­tamus lähtemään.

Soita 000 000 0000