Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Työ­elä­män luot­ta­mus ilme­nee monin eri tavoin. Nimeä­mi­nen työ­ryh­mään ker­too sii­tä, että osaa­mis­ta ja tai­to­ja arvos­te­taan. Neu­von kysy­mi­nen on merk­ki asian­tun­ti­juu­des­ta ja hyvis­tä suh­teis­ta. Luot­ta­muk­ses­ta ker­too myös se, että uskal­le­taan antaa palau­tet­ta ja nos­taa esil­le epä­koh­dik­si koet­tu­ja asioi­ta.

Luot­ta­mus on myös luot­ta­vais­ta asen­net­ta toi­sia koh­taan ja usko sii­hen, ettei toi­nen tahal­laan vahin­goi­ta sanoil­la tai teoil­la.  Luot­ta­mus on inhi­mil­li­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ydin, joka ohjaa jokai­sen toi­min­taa. Vuo­ro­vai­ku­tus on kuin yhtei­nen mat­ka, joka antaa tie­toa toi­sis­tam­me ja samal­la itses­täm­me. Toi­min­ta eri tilan­teis­sa antaa merk­ke­jä mat­kan suju­mi­ses­ta. Kun muka­na on luot­ta­mus­ta, pys­tyy huo­mioi­maan toi­set, ole­maan roh­kai­se­va ja koh­tuul­li­nen odo­tuk­sis­saan. Luot­ta­mus roh­kai­see jää­mään, epä­luot­ta­mus läh­te­mään.

Pin It on Pinterest