Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Vaik­ka vas­ta­vuo­roi­suus on kaik­kien ihmis­suh­tei­den perus­ta, ei se tun­nu ole­van itses­tään sel­vää työyh­tei­söis­sä. Kil­pai­lu astuu avu­liai­suu­den tilal­le, klik­kiy­ty­mi­nen kor­vaa yhteis­työn ja kri­tiik­ki val­taa tilaa raken­ta­val­ta kes­kus­te­lul­ta. Vas­ta­vuo­roi­suus tun­tuu­kin edel­lyt­tä­vän aavis­tuksen pyy­teet­tö­myyttä, ripauk­sen omaeh­toi­suutta ja til­kan hyvän teke­mistä. Sitä hel­pot­taa myö­tä­tun­toinen suh­tau­tu­minen ja kes­ki­näi­nen luot­ta­mus. Mitä vas­ta­vuo­roi­suus on käy­tän­nös­sä?

Vas­ta­vuo­roi­suu­des­sa on yksin­ker­tai­sim­mil­laan kyse anta­mi­sesta ja saa­mi­sesta, sii­tä, että vas­ta­taan toi­sen tekoon. Usein samal­la mital­la, hyväs­sä ja pahas­sa. Vas­ta­vuo­roi­suus on nimen­sä mukai­sesti molem­min­puo­lista. Ei rii­tä, että toi­nen antaa ja toi­nen ottaa, vaan hyö­ty koh­dis­tuu kum­paan­kin. Muo­dos­tamme aina­kin het­kel­li­sesti erään­lai­sen mini-yhtei­­sön, jos­ta hyö­dymme molem­mat.

Vas­ta­vuo­roi­suus kato­aa hel­pos­ti kii­reen kes­kel­lä. Mut­ta se on myös itsel­le tar­peel­li­nen pysäh­ty­mi­sen paik­ka. Kun malt­taa het­ken olla toi­sen käy­tet­tä­vis­sä, saa itsel­leen­kin tilaa aja­tel­la ja jär­jes­tel­lä omia aja­tuk­si­aan. Se on kai­ken hälyn ja teke­mi­sen kes­kel­lä tar­peen, myös oman hyvin­voin­nin kan­nal­ta.

Pin It on Pinterest