Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Hie­rar­kia on kai­kil­le tut­tu piir­re ja osa orga­ni­saa­tio­elä­mää. Hie­rar­kia ker­too ase­mas­ta ja vas­tuus­ta, ja on yksi poh­ja sosi­aa­li­sen käyt­täy­ty­mi­sen sään­nöil­le. Kos­ka ase­ma antaa mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa, hie­rar­kial­la on edel­leen mer­ki­tys­tä kai­kis­sa vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa, myös neu­vot­te­luis­sa. Se on osa sosi­aa­lis­ta jär­jes­tys­tä.

Sosi­aa­li­nen jär­jes­tys ohjaa vuo­ro­vai­ku­tus­ta. Se mää­rit­te­lee kes­kus­te­lun kul­kua, ensim­mäi­sen kom­men­tin sano­jaa, vii­mei­sen lausun­non anta­jaa ja sitä, kuka toi­mii roo­li­mal­li­na ja kenen esi­merk­kiä ei tule nou­dat­taa. Vaik­ka kokouk­sia ja pro­jek­te­ja ohjaa­vat agen­da ja aika­tau­lu, on sosi­aa­li­sel­la arvos­tuk­sel­la mer­ki­tys­tä. Se vai­kut­taa sii­hen, kenel­lä on todel­lis­ta val­taa vai­kut­taa sii­hen, mitä tapah­tuu.

Sosi­aa­li­seen jär­jes­tyk­seen vai­kut­taa hie­rar­kian lisäk­si toi­sis­tam­me saa­ma vai­ku­tel­ma. Olet ehkä huo­man­nut miet­ti­vä­si, mik­si toi­nen toi­mii mui­den kans­sa niin kuin toi­mii, pidät­kö hän­tä osaa­va­na, onko hän aidos­ti muka­na yhteis­työs­sä ja miten muut häneen suh­tau­tu­vat.  Olet toi­sin sanoen mää­ri­tel­lyt käsi­tyk­se­si hänen sta­tuk­ses­taan ryh­mäs­sä.

Sta­tus ker­too eri­tyi­ses­ti suh­tau­tu­mi­ses­sa: kenen anne­taan käyt­tää val­taa, ottaa tilaa ja puhua. Kenen vit­seil­le nau­re­taan, ketä kuun­nel­laan. Sta­tus ker­too pai­kas­ta työyh­tei­sös­sä ja epä­vi­ral­li­ses­sa orga­ni­saa­tios­sa ja kon­kre­ti­soi­tuu ennen kaik­kea sii­nä, kuin­ka vai­ku­tus­val­tai­sen roo­lin saa eri tilan­teis­sa.  Sta­tuk­ses­sa yhdis­ty­vät tila, jon­ka ottaa ja mah­dol­li­suus, jon­ka toi­set anta­vat.

Hie­rar­kia ker­too siis ase­mas­ta, sta­tus vai­ku­tus­val­las­ta. Ase­ma toi­mii myös samas­tu­mi­sen koh­tee­na.  Sama ase­ma yhdis­tää ja vah­vis­taa iden­ti­teet­tiä ja ryh­mään kuu­lu­mi­sen tun­net­ta. Huo­maat sen, kun kat­sot, kuka kuun­te­lee ketä ja miten pää­tök­sen­te­ko tapah­tuu. Kun tun­nis­tat sekä oman että mui­den ase­man ja sta­tuk­sen viral­li­ses­sa ja epä­vi­ral­li­ses­sa orga­ni­saa­tios­sa, olet oppi­nut pal­jon vai­kut­ta­mi­sen tai­dos­ta.

Pin It on Pinterest