Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

status

Hierarkia ja status, turhiako?

Hie­rarkia on kai­kille tuttu piirre ja osa orga­ni­saa­tio­elämää. Hie­rarkia kertoo ase­masta ja vas­tuusta, ja on yksi pohja sosi­aa­lisen käyt­täy­ty­misen sään­nöille. Koska asema antaa mah­dol­li­suuden vai­kuttaa, hie­rar­kialla on edelleen mer­ki­tystä kai­kissa vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa, myös neu­vot­te­luissa. Se on osa sosi­aa­lista järjestystä.

Sosi­aa­linen jär­jestys ohjaa vuo­ro­vai­ku­tusta. Se mää­rit­telee kes­kus­telun kulkua, ensim­mäisen kom­mentin sanojaa, vii­meisen lausunnon antajaa ja sitä, kuka toimii roo­li­mallina ja kenen esi­merkkiä ei tule nou­dattaa. Vaikka kokouksia ja pro­jekteja ohjaavat agenda ja aika­taulu, on sosi­aa­li­sella arvos­tuk­sella mer­ki­tystä. Se vai­kuttaa siihen, kenellä on todel­lista valtaa vai­kuttaa siihen, mitä tapahtuu. 

Sosi­aa­liseen jär­jes­tykseen vai­kuttaa hie­rarkian lisäksi toi­sis­tamme saama vai­ku­telma. Olet ehkä huo­mannut miet­tiväsi, miksi toinen toimii muiden kanssa niin kuin toimii, pidätkö häntä osaavana, onko hän aidosti mukana yhteis­työssä ja miten muut häneen suh­tau­tuvat.  Olet toisin sanoen mää­ri­tellyt käsi­tyksesi hänen sta­tuk­sestaan ryhmässä. 

Status kertoo eri­tyi­sesti suh­tau­tu­mi­sessa: kenen annetaan käyttää valtaa, ottaa tilaa ja puhua. Kenen vit­seille nau­retaan, ketä kuun­nellaan. Status kertoo pai­kasta työyh­tei­sössä ja epä­vi­ral­li­sessa orga­ni­saa­tiossa ja kon­kre­ti­soituu ennen kaikkea siinä, kuinka vai­ku­tus­val­taisen roolin saa eri tilan­teissa.  Sta­tuk­sessa yhdis­tyvät tila, jonka ottaa ja mah­dol­lisuus, jonka toiset antavat. 

Hie­rarkia kertoo siis ase­masta, status vai­ku­tus­val­lasta. Asema toimii myös samas­tu­misen koh­teena.  Sama asema yhdistää ja vah­vistaa iden­ti­teettiä ja ryhmään kuu­lu­misen tun­netta. Huomaat sen, kun katsot, kuka kuun­telee ketä ja miten pää­tök­senteko tapahtuu. Kun tun­nistat sekä oman että muiden aseman ja sta­tuksen viral­li­sessa ja epä­vi­ral­li­sessa orga­ni­saa­tiossa, olet oppinut paljon vai­kut­ta­misen taidosta. 

Soita 000 000 0000