Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

suhteet

Suhteet ovat orga­ni­saa­tio­elämän kes­kiössä. Ne aut­tavat tekemään yhteis­työtä mutta toi­sinaan myös han­ka­loit­tavat sosi­aa­lisia tilan­teita. Silloin energia voi kulua innos­tuksen sijasta tur­hau­tu­miseen, vält­telyyn tai ihmisten välisten suh­teiden ja tapah­tuneen sel­vit­telyyn. Jotkut jät­täy­ty­vätkin tie­toi­sesti syrjään työyh­teisön suh­de­ver­kosta ja pitävät tär­keämpänä kes­kittyä työn teke­miseen. Toiset taas raken­tavat suh­teita aktii­vi­sesti. Ilman hyviä suh­teita työ­pai­kalla ei kui­tenkaan pärjää, sillä silloin jää vaille tietoa siitä, mitä orga­ni­saa­tiossa tapahtuu. 

Työyh­teisön suhteet mää­rit­te­levät myös suo­siota ja syr­jässä ole­mista, mah­dol­li­suutta vai­kuttaa ja pääsyä tär­keisiin pro­jek­teihin. Suh­de­ver­kos­to­tulee näky­väksi paitsi puheessa myös sanat­to­massa vies­tin­nässä, puheen sävyissä ja pie­nissä eleissä. Sanaton vies­tintä kertoo lähei­sistä ja liit­tou­tu­mi­sista, vas­tus­ta­jista ja kli­keistä, toi­veista ja tavoit­teista. Samalla suh­tau­tu­minen saa aikaan tunteen kes­ki­näi­sestä kun­nioi­tuk­sesta tai sen puut­teesta ja odo­tuksia tule­vasta. Kalsea kohtelu saa innos­tuksen laan­tumaan, aloit­teel­li­suuden hii­pumaan ja hei­jastuu koko ryhmään. Arvos­tuksen kokemus taas saa sitou­tumaan ja pon­nis­te­lemaan yhteisen tavoitteen toteu­tu­mi­seksi. Siksi tapa, jolla koh­dellaan, ovat niin merkittävä. 

Suh­teiden laatu ei kerro vain tun­teista ja lähei­syy­destä, vaan niillä on myös voima lujittaa tai rapauttaa työyh­teisön onnis­tu­misia. Hyvien suh­teiden syn­ty­minen vaatii aikaa, tutus­tu­mista ja koke­musta siitä, miten kukin toimii käy­tän­nössä. Suh­teiden raken­ta­miseen ja yllä­pi­tä­miseen kan­nattaa panostaa, se maksaa itsensä takaisin tulok­sissa ja yhteistyössä. 

Soita 000 000 0000