Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Suh­teet ovat orga­ni­saa­tio­elä­män kes­kiös­sä. Ne aut­ta­vat teke­mään yhteis­työ­tä mut­ta toi­si­naan myös han­ka­loit­ta­vat sosi­aa­li­sia tilan­tei­ta. Sil­loin ener­gia voi kulua innos­tuk­sen sijas­ta tur­hau­tu­mi­seen, vält­te­lyyn tai ihmis­ten välis­ten suh­tei­den ja tapah­tu­neen sel­vit­te­lyyn. Jot­kut jät­täy­ty­vät­kin tie­toi­ses­ti syr­jään työyh­tei­sön suh­de­ver­kos­ta ja pitä­vät tär­keäm­pä­nä kes­kit­tyä työn teke­mi­seen. Toi­set taas raken­ta­vat suh­tei­ta aktii­vi­ses­ti. Ilman hyviä suh­tei­ta työ­pai­kal­la ei kui­ten­kaan pär­jää, sil­lä sil­loin jää vail­le tie­toa sii­tä, mitä orga­ni­saa­tios­sa tapah­tuu.

Työyh­tei­sön suh­teet mää­rit­te­le­vät myös suo­sio­ta ja syr­jäs­sä ole­mis­ta, mah­dol­li­suut­ta vai­kut­taa ja pää­syä tär­kei­siin pro­jek­tei­hin. Suh­de­ver­kos­to­tu­lee näky­väk­si pait­si puhees­sa myös sanat­to­mas­sa vies­tin­näs­sä, puheen sävyis­sä ja pie­nis­sä eleis­sä. Sana­ton vies­tin­tä ker­too lähei­sis­tä ja liit­tou­tu­mi­sis­ta, vas­tus­ta­jis­ta ja kli­keis­tä, toi­veis­ta ja tavoit­teis­ta. Samal­la suh­tau­tu­mi­nen saa aikaan tun­teen kes­ki­näi­ses­tä kun­nioi­tuk­ses­ta tai sen puut­tees­ta ja odo­tuk­sia tule­vas­ta. Kal­sea koh­te­lu saa innos­tuk­sen laan­tu­maan, aloit­teel­li­suu­den hii­pu­maan ja hei­jas­tuu koko ryh­mään. Arvos­tuk­sen koke­mus taas saa sitou­tu­maan ja pon­nis­te­le­maan yhtei­sen tavoit­teen toteu­tu­mi­sek­si. Sik­si tapa, jol­la koh­del­laan, ovat niin mer­kit­tä­vä.

Suh­tei­den laa­tu ei ker­ro vain tun­teis­ta ja lähei­syy­des­tä, vaan niil­lä on myös voi­ma lujit­taa tai rapaut­taa työyh­tei­sön onnis­tu­mi­sia. Hyvien suh­tei­den syn­ty­mi­nen vaa­tii aikaa, tutus­tu­mis­ta ja koke­mus­ta sii­tä, miten kukin toi­mii käy­tän­nös­sä. Suh­tei­den raken­ta­mi­seen ja yllä­pi­tä­mi­seen kan­nat­taa panos­taa, se mak­saa itsen­sä takai­sin tulok­sis­sa ja yhteis­työs­sä. 

Pin It on Pinterest