Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Kirjani

Valta ja vuorovaikutus johtamisessa (väitöskirja, Tampereen yliopisto 2010)

Valta ilmiönä ja kes­kus­telun aiheena on noussut viime vuosien aikana Suo­messa jul­kiseen keskusteluun.

Valta ilmiönä ja kes­kus­telun aiheena on noussut viime vuosien aikana Suo­messa jul­kiseen kes­kus­teluun. Suomen Aka­temian Valta Suo­messa –tut­ki­mus­oh­jel­massa (2007–2010) on valtaa tut­kittu suo­ma­laisten val­ta­ra­ken­teiden kan­nalta. Koko­naiskuva val­lan­käytön piir­teistä eri­tyi­sesti joh­ta­misen kan­nalta on kui­tenkin vielä puutteellinen.

Sari Kuusela osal­listuu sosi­aa­lip­sy­ko­logian alaan kuu­lu­valla tut­ki­muk­sellaan suo­ma­laiseen val­ta­kes­kus­teluun tuo­malla siihen mukaan esi­miehen ja joh­tajan näke­mykset val­lan­käy­töstä joh­ta­mi­sessa. Kes­ki­johdon val­lan­käytön koke­musten tut­ki­minen täy­dentää suo­ma­laisten val­ta­ra­ken­teiden tar­kas­telua nos­ta­malla esiin val­lan­käytön inhi­mil­lisen puolen.

Tut­ki­muk­sessa kysytään, mil­lainen on vallan arki­päivä joh­ta­mi­sessa. Tätä on tar­kas­teltu kes­ki­johdon tee­ma­haas­tat­te­luiden ja niissä ker­rot­tujen val­ta­ta­ri­noiden kautta. Kes­ki­johto on kak­sois­roo­lissa, sillä he ovat sekä alais­tensa esi­miehiä että esi­mie­hensä alaisia. Tut­kimus osoitti, että esimies voi käyttää valtaa alai­seensa, alainen esi­mie­heensä ja kol­legat toi­siinsa. Siten kukin on vuo­rollaan sekä sub­jekti (val­lan­käyttäjä) että objekti (val­lan­käytön kohde).

Tut­ki­muksen tulosten mukaan koke­mukset val­ta­ti­lan­teista voidaan kuvata menestys‑, oppimis- ja pet­ty­mys­ta­ri­noina. Val­ta­ti­lan­teita yhdistää kokemus lop­pu­tu­lok­sesta ja siihen liittyvä tun­netila. Val­ta­ti­lan­teissa taus­talla vai­kut­tavat arvot ovat hal­linta, hyvät ihmis­suhteet, vai­kut­ta­minen ja oikeu­den­mu­kaisuus. Tulosten perus­teella nai­silla ja mie­hillä on eri­lainen suhde valtaan ja sen mer­kitys on heille eri­lainen. Eron voi tii­vistää siihen, että valta on nai­sille tiimin työn tuke­mista ja mie­hille mah­dol­lisuus vai­kuttaa. Nai­sille valta mah­dol­listaa joh­ta­misen ja on keino päästä tavoit­teisiin. Mie­hille valta on moti­voiva tekijä ja keino ohjata toi­mintaa. Naiset näkevät vallan siten yhtei­söl­lisenä ilmiönä, miehet taas yksilöllisenä.

Kokemus val­lan­käy­töstä syntyy sosi­aa­li­sissa tilan­teissa vuo­ro­vai­ku­tuksen keinoin, eri­tyi­sesti posi­tioinnin kautta. Posi­tiointia voidaan kutsua arki­kie­lellä “paikan osoit­ta­mi­seksi”. Sillä val­lan­käyttäjä pyrkii ohjaamaan tilanteen kulkua omien tavoit­tei­densa mukai­sesti. Sen tuloksena val­lan­käytön koh­teeksi itsensä koke­valle syntyy tunne siitä, miten häntä arvos­tetaan ja mitä vai­ku­tus­mah­dol­li­suuksia hänelle annetaan. Val­ta­ko­kemus on siis ennen kaikkea tunne ja kokemus odo­tusten täyttymisestä.

Soita 000 000 0000