Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Kirjani

Esimiehen vuorovaikutustaidot (SanomaPro 2013)

Esimies ja hänen tai­tonsa rat­kai­sevat viime kädessä tiimin tavoit­teiden toteutumisen.

  • Miksi tiimi ei aina toimi kuten toivoisit?
  • Haetko keinoja parantaa yhteis­työtä ja lisätä onnis­tu­misen kokemuksia?
  • Tun­tuuko kes­kustelu vähäi­seltä ja ilma­piiri innottomalta?
  • Haluatko olla arvostava ja oikeu­den­mu­kainen esimies?

Esimies ja hänen tai­tonsa rat­kai­sevat viime kädessä tiimin tavoit­teiden toteu­tu­misen. Hyvällä joh­ta­mi­sella ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­doilla esimies saa tiimin onnis­tumaan ja innos­tumaan entistä enemmän työstään. Kirja kertoo käy­tän­nön­lä­hei­sesti niistä esi­mie­helle ja samalla koko työyh­tei­sölle tär­keistä aiheista, jotka vai­kut­tavat työn arkeen ja tulosten syntymiseen.

Vuo­ro­vai­ku­tuksen lisäksi kirjan kes­keisiä teemoja ovat arvostus, yhteistyö, vai­ku­tus­valta, oikeu­den­mu­kaisuus ja onnis­tu­minen unoh­ta­matta niitä eri­laisia tilan­teita ja ihmisiä, joita päi­vittäin koh­taamme orga­ni­saa­tiossa. Kirja on hyö­dyl­listä luet­tavaa nykyi­sille ja tule­ville esi­mie­hille sekä kai­kille työyh­teisön ja tiimin toi­minnan paran­ta­miseen pyrkiville.

Soita 000 000 0000