Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Kirjani

Esimiehen vuorovaikutustaidot (SanomaPro 2013)

Esimies ja hänen tai­tonsa rat­kai­sevat viime kädessä tiimin tavoit­teiden toteutumisen.

  • Miksi tiimi ei aina toimi kuten toivoisit?
  • Haetko keinoja parantaa yhteis­työtä ja lisätä onnis­tu­misen kokemuksia?
  • Tun­tuuko kes­kustelu vähäi­seltä ja ilma­piiri innottomalta?
  • Haluatko olla arvostava ja oikeu­den­mu­kainen esimies?

Esimies ja hänen tai­tonsa rat­kai­sevat viime kädessä tiimin tavoit­teiden toteu­tu­misen. Hyvällä joh­ta­mi­sella ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­doilla esimies saa tiimin onnis­tumaan ja innos­tumaan entistä enemmän työstään. Kirja kertoo käy­tän­nön­lä­hei­sesti niistä esi­mie­helle ja samalla koko työyh­tei­sölle tär­keistä aiheista, jotka vai­kut­tavat työn arkeen ja tulosten syntymiseen.

Vuo­ro­vai­ku­tuksen lisäksi kirjan kes­keisiä teemoja ovat arvostus, yhteistyö, vai­ku­tus­valta, oikeu­den­mu­kaisuus ja onnis­tu­minen unoh­ta­matta niitä eri­laisia tilan­teita ja ihmisiä, joita päi­vittäin koh­taamme orga­ni­saa­tiossa. Kirja on hyö­dyl­listä luet­tavaa nykyi­sille ja tule­ville esi­mie­hille sekä kai­kille työyh­teisön ja tiimin toi­minnan paran­ta­miseen pyrkiville.

Soita 000 000 0000