Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Kirjani

Organisaatioelämää – kulttuurin voima ja vaikutus (Talentum 2015)

Mistä orga­ni­saa­tio­kult­tuu­rissa on käy­tän­nössä kyse? Miksi muut­tu­minen on vaikeaa, vaikka pää­määrät näh­täisiin hyviksi ja niihin olisi peri­aat­teiden tasolla sitouduttu?

Kult­tuuri on sosi­aa­linen voima: se yhdistää ihmiset ja erottaa orga­ni­saatiot toi­sistaan. Ymmärrä, vah­vista ja uudista kult­tuuria yhdessä tiimin kanssa, niin teet tuloksia. Samalla saat paremman ilma­piirin. Kult­tuuri on orga­ni­saa­tio­elämän ydin. Siksi siihen tulisi kiin­nittää enemmän huo­miota esi­mies­työssä, muu­tosten joh­ta­mi­sessa ja kehit­tä­mis­toi­men­pi­teiden suunnittelussa.

Orga­ni­saa­tio­kult­tuuri vai­kuttaa iden­ti­teet­tiimme ja tuloksiin, hyö­dyntää ryhmän voimaa ja saa uudis­tumaan esi­merkkien ja samas­tu­misen kautta. Lukija saa kir­jasta käy­tännön keinoja, joilla voi vakiin­nuttaa hyviä käy­täntöjä tai muuttaa toi­mi­mat­tomia tapoja. Kirjan avulla myös oivaltaa oman roo­linsa yhtei­sössä ja löytää keinoja vai­kuttaa siihen myön­tei­sellä tavalla.

Soita 000 000 0000