Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Kirjani

Vaikutuksen alaisena – Eli kuinka ihmiset ympärillämme vaikuttavat kaikkeen, mitä teemme

Mil­lainen voima on sillä, miten koh­te­lemme toi­siamme? Uusin kirjani auttaa ymmär­tämään tavat, joilla vai­ku­tamme toi­siimme. Kun tun­nistat sosi­aa­liset pelit, vuo­ro­vai­ku­tus­tyylit ja ryhmän val­ta­dy­na­miikan, ymmärrät paremmin myös omaa ja toisten käyttäytymistä. 

Vai­ku­tuksen alaisena (Into Kus­tannus 2023) tekee matkan ihmis­suh­teisiin ja sosi­aa­lisiin tilan­teisiin. Miten eri­laiset vuo­ro­vai­ku­tus­tyylit vai­kut­tavat yhteisön kult­tuuriin ja sen sosi­aa­lisiin kart­toihin? Miksi muu­tumme ryh­mässä tois­temme kal­tai­seksi tai toi­mimme joskus tavoilla, jotka ihme­tyt­tävät itseäm­mekin? Entä mitä tapahtuu silloin, kun hyvät peri­aatteet hau­tau­tuvat omien etujen ja val­ta­tais­te­luiden alle? 

Kerron kir­jassa sosi­aa­li­sista kar­toista ja ansoista, jouk­ko­voiman lumosta ja sosi­aa­lisen vallan käy­töstä. Paneudun siihen, mikä mer­kitys ihmis­suh­teilla on yhteisön toi­min­nassa ja miten puheilla ja suh­tau­tu­mi­sella vai­ku­tetaan mie­li­pi­teisiin. Kuvaan sosi­aa­lisia pelejä, vuo­ro­vai­ku­tus­tyylejä ja sitä, kuinka eri­lainen maailma voi olla jul­ki­sesti ja kulissien takana. Ja jotta mieleen ei jäisi vain kär­jis­tynyt käyt­täy­ty­minen, pohdin, miten yhteis­työtä voi parantaa ja mitä kukin meistä voi han­ka­lissa tilan­teissa tehdä. 

Löydät kirjan Into Kus­tan­nuksen ja muista verk­ko­kir­ja­kau­poista, ääni­kir­ja­pal­ve­luista ja kirjastoista. 

Soita 000 000 0000