Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Kirjani

Organisaatiodramaturgialla toimiva työyhteisö

Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­giassa tar­kas­tellaan työyh­tei­söjen näyt­tä­möitä dra­ma­turgin silmin, vuo­ro­vai­ku­tuksen, joh­ta­misen ja yhteistyön näkökulmasta.

Se antaa keinoja tun­nistaa työyh­teisön käsi­kir­joi­tuksia ja tehdä niistä yhdessä parempia esi­tyksiä. Syvennyt tari­noiden, puhe­tavan ja esit­tä­misen maa­ilmaan ja opit roolien raken­ta­mi­sesta. Saat näkö­kulmia siihen, miten toimia joh­tajan ja esi­miehen roo­lissa ja mil­laiset lai­na­lai­suudet orga­ni­saa­tio­elämän joh­ta­mi­sessa val­lit­sevat. Löydät malleja työyh­teisön kult­tuurin ja käsi­kir­joi­tuksen uudis­ta­miseen ja muu­tosten toteut­ta­miseen. Opit siis tar­kas­te­lemaan työyh­tei­söjen näyt­tä­möitä dra­ma­turgin silmin ja muut­tamaan yhteistä käsi­kir­joi­tusta ja vuo­ro­vai­ku­tusta entistä toi­mi­vam­maksi ja tuloksellisemmaksi.

Soita 000 000 0000