Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Kirjani

Hyvä paha valta (yhdessä Marjatta Jaben kanssa, Talentum 2013)

Valta tuntuu olevan tabu. Silti se on läsnä lähes kai­kissa ihmisten väli­sissä vuorovaikutustilanteissa.

Valta tuntuu olevan tabu. Silti se on läsnä lähes kai­kissa ihmisten väli­sissä vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa. Perin­teisen käsi­tyksen mukaan valta on muiden tahdon voit­ta­mista ja omien tavoit­teiden toteut­ta­mista vas­tus­tuk­sesta huo­li­matta. Valta on kui­tenkin myös keino toteuttaa asioita yhtei­seksi hyväksi sekä mah­dol­li­suuksien anta­mista ja luo­mista. Tie­toisuus val­lan­käy­töstä auttaa tun­nis­tamaan oman roo­linsa ja vas­tuunsa vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa. Lukija oppii oival­tamaan omaa val­lan­käyt­töään ja käyt­tämään valtaa positiivisesti.

Kirja perustuu YTT Sari Kuuselan väi­tös­kirjaan sekä vallan hui­pulla olevien joh­tajien ja yhteis­kun­nal­listen vai­kut­tajien koke­mukseen omasta val­lan­käy­töstään. Lisäksi on haas­ta­teltu val­lan­käytön koh­teena olevia. Näin on syn­tynyt peili hyvästä ja huo­nosta vallankäytöstä.

Kirjaan on haas­ta­teltu muun muassa seu­raavia val­lan­käyt­täjiä: Hel­singin piispa Irja Askola, vuo­ri­neuvos Kari Neilimo, pro­fessori Alf Rehn, PAMin puheen­johtaja Ann Selin, Perus­suo­ma­laisten puheen­johtaja Timo Soini, Aalto yli­opiston rehtori Tuula Teeri, por­mestari Jussi Pajunen.

Soita 000 000 0000