Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Kirjani

Hyvä paha valta (yhdessä Marjatta Jaben kanssa, Talentum 2013)

Valta tuntuu olevan tabu. Silti se on läsnä lähes kai­kissa ihmisten väli­sissä vuorovaikutustilanteissa.

Valta tuntuu olevan tabu. Silti se on läsnä lähes kai­kissa ihmisten väli­sissä vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa. Perin­teisen käsi­tyksen mukaan valta on muiden tahdon voit­ta­mista ja omien tavoit­teiden toteut­ta­mista vas­tus­tuk­sesta huo­li­matta. Valta on kui­tenkin myös keino toteuttaa asioita yhtei­seksi hyväksi sekä mah­dol­li­suuksien anta­mista ja luo­mista. Tie­toisuus val­lan­käy­töstä auttaa tun­nis­tamaan oman roo­linsa ja vas­tuunsa vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa. Lukija oppii oival­tamaan omaa val­lan­käyt­töään ja käyt­tämään valtaa positiivisesti.

Kirja perustuu YTT Sari Kuuselan väi­tös­kirjaan sekä vallan hui­pulla olevien joh­tajien ja yhteis­kun­nal­listen vai­kut­tajien koke­mukseen omasta val­lan­käy­töstään. Lisäksi on haas­ta­teltu val­lan­käytön koh­teena olevia. Näin on syn­tynyt peili hyvästä ja huo­nosta vallankäytöstä.

Kirjaan on haas­ta­teltu muun muassa seu­raavia val­lan­käyt­täjiä: Hel­singin piispa Irja Askola, vuo­ri­neuvos Kari Neilimo, pro­fessori Alf Rehn, PAMin puheen­johtaja Ann Selin, Perus­suo­ma­laisten puheen­johtaja Timo Soini, Aalto yli­opiston rehtori Tuula Teeri, por­mestari Jussi Pajunen.

Soita 000 000 0000