Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Kirjani

Luottamuskulttuuri - työyhteisön voimavara

Luot­tamus ei ole abstrakti asia, se tuntuu luissa ja yti­missä. Se on mukana jokai­sessa koh­taa­mi­sessa ja kai­kessa mitä tapahtuu. Kuu­lemme sen sanoista ja äänen­sä­vystä, näemme sen ele­kie­lestä ja ais­timme sen tun­nel­masta. Huo­maamme myös nopeasti, onko yhteisö hyvin toimiva ja ihmisiä huomioiva. 

Haas­tat­te­limme Luot­ta­mus­kult­tuuri-kirjaa varten kym­meniä ihmisiä eri­lai­sista yhtei­söistä. Kuu­limme hen­ki­lö­koh­taisia tari­noita luot­ta­musten ja epä­luot­ta­muksen maa­il­masta. Se syvensi kuvaa siitä, mistä ihmisten väli­sessä luot­ta­muk­sessa on kyse, mikä on tärkeää yhtei­söjen luot­ta­muk­sessa ja mitä tar­vitaan kes­tävän luot­ta­mus­kult­tuurin rakentamiseen. 

Ihmisten välinen luot­tamus näkyy arjessa, asen­teissa ja tavassa olla yhdessä. Vetäjän toi­minta ja esi­merkki voivat vah­vistaa luot­ta­musta, mutta yhtä hyvin myös hei­kentää sitä. Eikä vah­vakaan ihmisten välinen luot­tamus auta, jos pro­sessit eivät toimi, kehit­tä­miseen ei pääse osal­lis­tumaan tai jos käy­tännöt koetaan epätasa-arvoisina. 

Kuvaamme kir­jassa todel­listen luot­ta­mus­ta­ri­noiden kautta luot­ta­muksen tun­netta, koke­musta ja vai­ku­tuksia. Ker­romme luot­ta­muksen syn­ty­mi­sestä, hii­pu­mi­sesta ja rik­kou­tu­mi­sesta ja siitä, miten sen voi rakentaa uudelleen sekä ihmisten välillä että yhteisön sisällä. Luot­ta­muksen ilma­pii­rissä uskaltaa olla eri mieltä, innostuu yrit­tämään uutta ja haluaa kuulua juuri siihen porukkaan. Silloin pystyy kes­kit­tymään paremmin, saa koko osaa­misen käyttöön, ja siksi tulok­setkin paranevat. 

Luot­tamus syntyy hitaasti, mutta se voi kadota nopeasti. Mitä paremman luot­ta­mus­kult­tuurin raken­natte, sen vah­vem­miksi tulette yhdessä. Se antaa tilaa myös teke­misen ilolle ja yhdessä onnistumiselle. 

Kir­joit­tajat: Minna-Kaarina Forssén ja Sari Kuusela 

Soita 000 000 0000