Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

vaikuttaminen

Valta on taitoa vaikuttaa

Sosi­aa­linen valta perustuu hen­ki­lö­suh­teisiin, mutta se on myös taitoa vai­kuttaa. Mistä vai­kut­ta­misen taito sitten syntyy? Asian­tun­temus, lin­jakkuus ja vas­ta­vuo­roisuus ovat hyvä läh­tö­kohta. Tunnet asian, olet joh­don­mu­kainen ja vakuuttava ja saat puo­lesta puhujia. Olet mukana siellä, missä pitää ja etkä vain seuraa vie­restä, mitä tapahtuu.  Kun saat apua, vastaat siihen samalla tavoin. Vai­kut­ta­vuutta lisää, että koetaan hyväksi tyy­piksi ja muut antavat jul­ki­sesti hyvää palau­tetta. Kes­keistä on, että osoittaa pys­ty­vänsä rat­kai­semaan tilan­teita. Vai­kut­ta­mi­sessa tar­vitaan siis sekä hen­ki­lö­koh­taisia taitoja että tukea muilta.

Orga­ni­saation val­ta­suhteet uusiu­tuvat aina, kun ihmiset vaih­tuvat. Muu­tokset saavat aikaan epä­var­muutta ja ryh­mit­tävät joukkoja uudelleen. Se näkyy esi­mer­kiksi sosi­aa­lisen vallan vaih­tu­misena, ihmis­suh­teiden ja suh­tau­tu­misen hie­no­va­raisina tai selvinä muu­toksina ja omaa toi­mintaa koros­tavana puheena. Pit­käänkin yhdessä toi­minut ryhmä hakee uudelleen kes­ki­näisiä ase­miaan ja tapaansa toimia, kun joku kol­le­goista tai joh­dosta vaihtuu.

Hen­ki­lö­vaih­dokset antavat mah­dol­li­suuden rakentaa uuden­laiset valta-asemat ja parantaa omaa ase­maansa, mutta liika itsekkyys ei kannata. Kestävä valta on yhtei­söl­listä, sillä vain yhdessä voi saada aikaan jotakin, jolla on jat­ku­vuutta. Jos toimii yksin, ohi muiden, menettää yhtei­sönsä arvos­tuksen ja sitä kautta myös sen antaman vallan. Sillä valtaa ei voi käyttää, elleivät muut suostu siihen.

Valta on olen­nainen osa orga­ni­saa­tio­elämää, sillä valta elää suh­teissa, raken­teissa ja tavoit­teissa. Ja joku ottaa aina vallan. Jol­leivat ne, joille se teh­tä­vänsä puo­lesta kuuluu, niin ne, jotka saavat siihen odot­ta­mansa tilai­suuden. Valta pitääkin ottaa aina uudelleen. Sillä vain käyt­tä­mällä valtaa saa sitä lisää, käyt­tä­mät­tömyys johtaa vai­ku­tus­vallan hiipumiseen.

Jokainen orga­ni­saatio hyötyy sekä sel­keistä raken­teista että hyvästä vuo­ro­vai­ku­tuk­sesta. Molemmat vaa­tivat taitoa käyttää valtaa hyvin ja oikeu­den­mu­kai­sesti. Ei siis toimita toisten ohi, kes­kitytä muiden mus­ta­maa­laa­miseen tai tavoi­tella vain omia int­ressejä. Vain siten voi saada aikaan jotakin, joka kestää. 

Mutta valta-ase­malla on tai­pumus tur­mella ja viedä mukanaan. Kan­nattaa siksi olla tarkkana, ettei se vie väärään suuntaan. Käytä siis val­taasi, mutta älä anna sen käyttää sinua.

Soita 000 000 0000