Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Onnistumisesta

Onnis­tu­minen on tulosten lisäksi ennen kaikkea tunne, joka syntyy, kun tuntee saa­vut­ta­neensa jotakin, pientä tai suurta. Se on siis seuraus hyvästä työstä. Huomion kiin­nit­tä­minen onnis­tu­misiin on keino moti­voida ja auttaa menes­tymään, on sitten kyse itsestä tai muista. Onnis­tu­minen myös tukee amma­til­lista kehit­ty­mistä, lisää hal­linnan tun­netta ja kas­vattaa itse­luot­ta­musta uusia tilan­teita varten. 

Mistä sitten tietää, milloin on onnis­tunut? Onnis­tu­mi­sella on kolme arkista tun­nus­merkkiä: tavoite on toteu­tunut, onnis­tu­minen saa ainakin hieman tun­nus­tusta muilta ja se tuntuu itsestä hyvälle.

Niiden ei tar­vitse tapahtua yhtä aikaa. Joskus onnis­tu­misen huomaa siitä, että saa yllättäen hyvää palau­tetta teke­mi­sestään. Toi­sinaan taas siitä, että näkee tavoitteen toteu­tuneen – val­mis­tau­duttiin ajoissa, kus­tan­nuksia ei yli­tetty tai tilaisuus sai hyvää palau­tetta. Joskus vain huomaa ole­vansa iloinen jos­takin aikaan­saan­nok­sestaan. Jos saman­ai­kai­sesti huomaa tavoitteen toteu­tuneen, saa hyvää palau­tetta ja tuntee itsekin teh­neensä hyvän työn, onnis­tu­misen tunne vahvistuu.

Onnis­tu­minen kan­nattaa aina huo­mioida. Joskus riittää hetken poh­ti­minen yhdessä, useim­miten on hyö­dyl­listä arvioida tar­kemmin onnis­tu­mista. Nosta siis onnis­tu­minen esille, anna palau­tetta tavoitteen saa­vut­ta­mi­sesta ja voi­mista aikaan­saa­miseen liit­tyviä posi­tii­visia tun­teita kan­nus­ta­valla puheella. Se rakentaa myös luot­ta­musta mukana olleiden kesken.

Soita 000 000 0000