Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

valta

Vaikuttaminen on osa työn arkea

Valta, mistä siinä oikein on kyse? Valta kiin­nostaa, mutta samalla se saattaa myös ärsyttää tai häm­mentää. Jollain voi olla liikaa valtaa, jollain taas liian vähän. Sanalla valta on ollut huono kaiku, sillä sen koetaan ker­tovan käs­kyt­tä­mi­sestä ja oman tahdon toteut­ta­mi­sesta välit­tä­mättä muista. Sii­täkin voi olla kyse, mutta vallan yti­messä on jotain ihan muuta. Val­lan­käytön ydin on pyr­kimys vai­kuttaa. Siinä se muis­tuttaa johtamista. 

Vai­kut­ta­minen, joh­ta­minen ja vai­ku­tus­valta tun­tu­vatkin sanoina paljon lähei­sim­miltä ja arki­sim­milta kuin valta. Haluaa saada aikaan jotain. Tahtoo toimia ja muuttaa maa­ilmaa tai vah­vistaa ole­massa olevaa hyvää. Tai kenties vas­tustaa sitä mitä on ja muuttaa tilanne toi­seksi. Yleensä kyse on yhteisten tavoit­teiden toteut­ta­mi­sesta, joskus oman edun aja­mi­sesta. Kuu­los­taako jo tutum­malta? Valta itsessään ei ole hyvää tai pahaa, mutta sitä voi käyttää molempiin.

Valta voidaan mää­ri­tellä kyvyksi vai­kuttaa, toden­nä­köi­syy­deksi saada oma tahto toteu­tumaan mah­dol­li­sesta vas­ta­rin­nasta huo­li­matta ja osaa­misen ja aseman tuo­maksi auk­to­ri­tee­tiksi. Muo­dol­linen valta luo orga­ni­saation rakenteen ja antaa auk­to­ri­teetin toimia, mutta valta ei ole vain hie­rar­kioita ja aseman suomaa toi­min­ta­valtaa. Vaikka moni kokee itsensä valtaa vailla olevaksi,vaikutamme monin tavoin sekä toi­siimme että asioiden ete­ne­miseen käyt­tä­mällä teh­tävän, aseman, osaa­misen ja sosi­aa­listen tai­tojen suomaa valtaa. Eikä kannata unohtaa, että ihmisten välinen sosi­aa­linen valta on kui­tenkin usein se, joka rat­kaisee, sillä vai­kut­ta­misen ver­kos­toilla on suuri rooli.

Valta ja vai­kut­ta­minen ovat osa jokaisen orga­ni­saation arkea. Valta kon­kre­ti­soituu pää­tök­sissä ja toi­men­pi­teissä, mutta se on myös ihmisen välistä sosi­aa­lista valtaa: ketä kuun­nellaan, keneltä kysytään neuvoa, kenen mie­lipide on pai­navin ja rat­kai­sevin. Ketä kehutaan, kuka tuntuu olevan avain­pe­laaja ja kai­kessa mukana? Vai­kut­ta­misen ver­kostot ovatkin joskus tär­keämpiä kuin viral­liset kanavat.

Soita 000 000 0000