Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Vuo­ro­vai­ku­tus on kai­ken kans­sa­käy­mi­sen perus­ta. Ilman sitä eivät asiat ete­ne tai suh­teet ihmis­ten välil­lä kehi­ty. Moni kokee, että asiat hoi­tui­si­vat mut­ta ihmi­set mut­kis­ta­vat ne. Vuo­ro­vai­ku­tus oli­si­kin help­poa ilman toi­vei­ta ja odo­tuk­sia, pel­ko­ja ja salai­suuk­sia, mukaan otta­mis­ta ja pois­sul­ke­mis­ta, tun­tei­ta ja vai­kut­ta­mi­sen tar­pei­ta. Tilan­tees­ta riip­pu­mat­ta kai­kis­sa sosi­aa­li­sis­sa tilan­teis­sa on tar­ve sekä rat­kais­ta asiat että huo­leh­tia ryh­män tun­ne­ti­las­ta. Ja nii­den onnis­tu­mi­sel­la taas on vai­ku­tuk­sen­sa sii­hen, miten yhteis­työ sujuu jat­kos­sa.  

Se, miten koh­te­lem­me toi­siam­me, on rat­kai­se­vaa. Roh­ke­nee­ko puhua ja ottaa kan­taa, malt­taa­ko kuun­nel­la, pys­tyy­kö ymmär­tä­mään. Onko riit­tä­vän herk­kä havait­se­maan, mitä ryh­mäs­sä tapah­tuu, uskal­taa­ko luot­taa ja halu­aa­ko toi­mia yhteis­ten tavoit­tei­den eteen. Jos jon­kun tapa toi­mia estää vuo­ro­vai­ku­tuk­sen, ei neu­vot­te­lu­kaan voi onnis­tua.

Sik­si on tär­ke­ää, että vuo­ro­vai­ku­tus sujuu.  Pala­ve­reis­sa se tar­koit­taa, että pysy­tään agen­das­sa, ei har­hail­la tur­hia ja kun­nioi­te­taan yhteis­tä aikaa ja toi­siam­me. Puhu­taan raken­ta­vas­ti, ei repi­väs­ti, ja ollaan riit­tä­vän avoi­mia. Var­mis­te­taan, että vies­ti on ymmär­ret­ty oikein ja sovi­taan jat­kos­ta. Nou­da­te­taan siis samo­ja sään­tö­jä, jot­ka kos­ke­vat kaik­kea hyvää vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja koh­te­lua.

Eri­tyis­tä huo­mio­ta kan­nat­taa kiin­nit­tää vuo­ro­vai­ku­tuk­sen kään­ne­koh­tiin. Kun tilai­suus alkaa ja lop­puu, tai kun puhee­nai­he vaih­tuu. Kun teh­dään pää­tök­siä tai syn­tyy ris­ti­rii­to­ja. Kun tun­nel­ma muut­tuu tai sanat­to­mas­ta vies­tin­näs­tä huo­maa, että jotain tapah­tui. Kun joku rik­koo itses­tään sel­viä koh­te­liai­suus­sään­tö­jä tai menet­tää malt­tin­sa. Kai­kis­sa näis­sä tilan­teis­sa on hyvä poh­tia omaa roo­lia ja toi­min­taa mut­ta myös kas­vo­jen säi­lyt­tä­mi­sen mer­ki­tys­tä ja nii­tä kei­no­ja, joil­la vuo­ro­vai­ku­tus­ta voi paran­taa.

Pin It on Pinterest