Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Vuorovaikutus

Sujuuko vuorovaikutus?

Vuo­ro­vai­kutus on kaiken kans­sa­käy­misen perusta. Ilman sitä eivät asiat etene tai suhteet ihmisten välillä kehity. Moni kokee, että asiat hoi­tui­sivat mutta ihmiset mut­kis­tavat ne. Vuo­ro­vai­kutus oli­sikin helppoa ilman toi­veita ja odo­tuksia, pelkoja ja salai­suuksia, mukaan otta­mista ja pois­sul­ke­mista, tun­teita ja vai­kut­ta­misen tar­peita. Tilan­teesta riip­pu­matta kai­kissa sosi­aa­li­sissa tilan­teissa on tarve sekä rat­kaista asiat että huo­lehtia ryhmän tun­ne­ti­lasta. Ja niiden onnis­tu­mi­sella taas on vai­ku­tuk­sensa siihen, miten yhteistyö sujuu jatkossa. 

Se, miten koh­te­lemme toi­siamme, on rat­kai­sevaa. Roh­ke­neeko puhua ja ottaa kantaa, malt­taako kuun­nella, pys­tyykö ymmär­tämään. Onko riit­tävän herkkä havait­semaan, mitä ryh­mässä tapahtuu, uskal­taako luottaa ja haluaako toimia yhteisten tavoit­teiden eteen. Jos jonkun tapa toimia estää vuo­ro­vai­ku­tuksen, ei neu­vot­te­lukaan voi onnistua. 

Siksi on tärkeää, että vuo­ro­vai­kutus sujuu.  Pala­ve­reissa se tar­koittaa, että pysytään agen­dassa, ei har­hailla turhia ja kun­nioi­tetaan yhteistä aikaa ja toi­siamme. Puhutaan raken­ta­vasti, ei repi­västi, ja ollaan riit­tävän avoimia. Var­mis­tetaan, että viesti on ymmär­retty oikein ja sovitaan jat­kosta. Nou­da­tetaan siis samoja sääntöjä, jotka kos­kevat kaikkea hyvää vuo­ro­vai­ku­tusta ja kohtelua. 

Eri­tyistä huo­miota kan­nattaa kiin­nittää vuo­ro­vai­ku­tuksen kään­ne­kohtiin. Kun tilaisuus alkaa ja loppuu, tai kun puhee­naihe vaihtuu. Kun tehdään pää­töksiä tai syntyy ris­ti­riitoja. Kun tun­nelma muuttuu tai sanat­to­masta vies­tin­nästä huomaa, että jotain tapahtui. Kun joku rikkoo itsestään selviä koh­te­liai­suus­sääntöjä tai menettää malt­tinsa. Kai­kissa näissä tilan­teissa on hyvä pohtia omaa roolia ja toi­mintaa mutta myös kas­vojen säi­lyt­tä­misen mer­ki­tystä ja niitä keinoja, joilla vuo­ro­vai­ku­tusta voi parantaa. 

Soita 000 000 0000