Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Luot­ta­mus on osa työyh­tei­sön sosi­aa­lis­ta pää­omaa.  Sil­lä tar­koi­te­taan orga­ni­saa­tion sosi­aa­lis­ta ver­kos­toa ja tie­don jaka­mis­ta, kes­ki­näis­tä luot­ta­mus­ta ja vas­ta­vuo­roi­suut­ta. Ne aut­ta­vat yhteis­työ­tä ja saa­vat työn suju­maan. Sosi­aa­li­sel­la pää­omal­la on pyrit­ty mm. selit­tä­mään, mik­si jos­sain yhtei­sös­sä syn­tyy parem­pia ja vas­ta­vuo­roi­sem­pia suh­tei­ta mui­ta hel­pom­min.

Sosi­aa­li­nen pää­oma on piir­re, joka luon­neh­tii voi­mak­kaas­ti yhtei­sön kult­tuu­ria. Se ei siis ole yksi­löi­den omi­nai­suus, vaan yhtei­sön omi­nai­suus. Se koh­dis­taa huo­mion arvoi­hin, peri­aat­tei­siin, nor­mei­hin ja käy­tän­töi­hin ja moti­voi toi­mi­maan nii­den suun­nas­sa.  Sil­loin ollaan val­mii­ta teke­mään töi­tä myös yhteis­ten pää­mää­rien eteen ja tar­peen mukaan myös prio­ri­soi­maan ne omien tavoit­tei­den edel­le. Kun sosi­aa­li­nen pää­oma on vah­va, uskal­le­taan työyh­tei­sös­sä olla avoi­mia ja tasa­ver­tai­sia. 

Pin It on Pinterest