Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Sosiaalinen pääoma

Mihin sosiaalista pääomaa tarvitaan?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Luot­tamus on osa työyh­teisön sosi­aa­lista pääomaa.  Sillä tar­koi­tetaan orga­ni­saation sosi­aa­lista ver­kostoa ja tiedon jaka­mista, kes­ki­näistä luot­ta­musta ja vas­ta­vuo­roi­suutta. Ne aut­tavat yhteis­työtä ja saavat työn sujumaan. Sosi­aa­li­sella pää­omalla on pyritty mm. selit­tämään, miksi jossain yhtei­sössä syntyy parempia ja vas­ta­vuo­roi­sempia suh­teita muita helpommin. 

Sosi­aa­linen pääoma on piirre, joka luon­nehtii voi­mak­kaasti yhteisön kult­tuuria. Se ei siis ole yksi­löiden omi­naisuus, vaan yhteisön omi­naisuus. Se koh­distaa huomion arvoihin, peri­aat­teisiin, nor­meihin ja käy­tän­töihin ja motivoi toi­mimaan niiden suun­nassa.  Silloin ollaan val­miita tekemään töitä myös yhteisten pää­määrien eteen ja tarpeen mukaan myös prio­ri­soimaan ne omien tavoit­teiden edelle. Kun sosi­aa­linen pääoma on vahva, uskal­letaan työyh­tei­sössä olla avoimia ja tasavertaisia. 

Soita 000 000 0000