Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Innos­ta­van ja tuot­ta­van työyh­tei­sön luo­mi­seen tar­vi­taan sekä hyvä fii­lis että hyvät tulok­set, ei vain jom­pi­kum­pi. Tätä on tut­kit­tu mm. Työ­ter­veys­lai­tok­sen Innos­tuk­sen spi­raa­lit (INS­PI) ‑hank­kees­sa. Hank­keen tulok­set ovat saman­ai­kai­ses­ti sekä yllät­tä­viä että luon­nol­li­sia. Tulos­ten ydin on sii­nä, että ne teki­jät, joil­la työyh­tei­sö pär­jää ja voi hyvin, ovat juu­ri nii­tä taval­li­sia odo­tuk­sia, joi­ta meil­lä on toi­siam­me koh­taan työs­sä ja eri­lai­sis­sa vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa.

Työl­tä halu­taan itse­näi­syyt­tä ja kehit­tä­vyyt­tä ja sitä, että tavoit­teet ovat sel­keät. Työn teke­mi­ses­tä toi­vo­taan myös palau­tet­ta. Toi­vo­taan, että koh­te­lu työyh­tei­sös­sä on oikeu­den­mu­kais­ta ja luot­ta­muk­seen perus­tu­vaa. Pide­tään tär­keä­nä sitä, että saa tukea, voi olla var­ma työn jat­ku­mi­ses­ta ja että kes­ki­näi­nen vuo­ro­vai­ku­tus on ystä­väl­lis­tä. Joh­ta­mi­sen toi­vo­taan ole­van pal­ve­le­vaa, ei pomot­ta­vaa.

Lisäk­si on tär­ke­ää, että yhteis­työ läheis­ten työ­ka­ve­rei­den kans­sa sujuu ja on voi­maan­nut­ta­vaa. Työ­tä oli­si voi­ta­va myös tuu­na­ta, teh­dä sii­tä oman­nä­köis­tään ja sel­lais­ta, että sii­nä voi käyt­tää vah­vuuk­si­aan. Tut­ki­mus­hank­keen tulok­set ker­to­vat, että hyvin­voi­van ja tuot­ta­van työyh­tei­sön raken­ta­mi­nen on arkis­ta teke­mis­tä ja kaik­kien mah­dol­li­suuk­sien rajois­sa. Eri­tyi­sen tär­ke­ää on panos­taa sosi­aa­li­siin tilan­tei­siin ja koh­te­luun.

Hyvään vuo­ro­vai­ku­tuk­seen tarvi­taan arvos­tus­ta, oikeu­den­mu­kai­suut­ta, yhteis­työ­tä, vai­ku­tus­val­taa ja onnis­tu­mi­sia. Kyse on pait­si arki­sis­ta koh­taa­mi­sis­ta myös tie­toi­ses­ta tavas­ta ottaa mukaan ja teh­dä yhdes­sä. Koke­muk­sen yti­mes­sä on tun­ne rei­lus­ta koh­te­lus­ta. Oikeu­den­mu­kai­suus raken­tuu sil­le, että ote­taan mukaan ja anne­taan vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sia. Samal­la hal­lin­nan tun­ne lisään­tyy eri­tyi­ses­ti muu­tos­ti­lan­teis­sa. Ja se, mihin kiin­ni­te­tään huo­mio­ta, mitä kom­men­toi­daan ja kenel­le anne­taan aikaa, ker­too sii­tä, mitä arvos­te­taan ja kei­hin luo­te­taan.

Jos työyh­tei­sös­sä toi­mii taval­la, joka ohit­taa, latis­taa tai mitä­töi, työyh­tei­sön ilma­pii­ri, hyvin­voin­ti ja tulok­set heik­ke­ne­vät mer­kit­tä­väs­ti. Sel­lais­ta on esi­mer­kik­si kiel­tei­nen jul­ki­nen palau­te, arvos­te­lu, komen­ta­mi­nen, perus­te­le­mat­to­mat muu­tok­set, välin­pi­tä­mät­tö­myys ja epä­asial­li­sek­si koet­tu toi­min­ta. Ne koe­taan pait­si heik­koi­na vuo­ro­vai­ku­tus­tai­toi­na myös nega­tii­vi­se­na tapa­na käyt­tää val­taa.

Pin It on Pinterest