Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Innostus

Innostava ja tuottava työyhteisö

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Innos­tavan ja tuot­tavan työyh­teisön luo­miseen tar­vitaan sekä hyvä fiilis että hyvät tulokset, ei vain jom­pi­kumpi. Tätä on tut­kittu mm. Työ­ter­veys­lai­toksen Innos­tuksen spi­raalit (INSPI) -hank­keessa. Hankkeen tulokset ovat saman­ai­kai­sesti sekä yllät­täviä että luon­nol­lisia. Tulosten ydin on siinä, että ne tekijät, joilla työyh­teisö pärjää ja voi hyvin, ovat juuri niitä taval­lisia odo­tuksia, joita meillä on toi­siamme kohtaan työssä ja eri­lai­sissa vuorovaikutustilanteissa. 

Työltä halutaan itse­näi­syyttä ja kehit­tä­vyyttä ja sitä, että tavoitteet ovat selkeät. Työn teke­mi­sestä toi­votaan myös palau­tetta. Toi­votaan, että kohtelu työyh­tei­sössä on oikeu­den­mu­kaista ja luot­ta­mukseen perus­tuvaa. Pidetään tär­keänä sitä, että saa tukea, voi olla varma työn jat­ku­mi­sesta ja että kes­ki­näinen vuo­ro­vai­kutus on ystä­väl­listä. Joh­ta­misen toi­votaan olevan pal­ve­levaa, ei pomottavaa. 

Lisäksi on tärkeää, että yhteistyö läheisten työ­ka­ve­reiden kanssa sujuu ja on voi­maan­nut­tavaa. Työtä olisi voitava myös tuunata, tehdä siitä oman­nä­köistään ja sel­laista, että siinä voi käyttää vah­vuuk­siaan. Tut­ki­mus­hankkeen tulokset ker­tovat, että hyvin­voivan ja tuot­tavan työyh­teisön raken­ta­minen on arkista teke­mistä ja kaikkien mah­dol­li­suuksien rajoissa. Eri­tyisen tärkeää on panostaa sosi­aa­lisiin tilan­teisiin ja kohteluun.

Hyvään vuo­ro­vai­ku­tukseen tarvitaan arvos­tusta, oikeu­den­mu­kai­suutta, yhteis­työtä, vai­ku­tus­valtaa ja onnis­tu­misia. Kyse on paitsi arki­sista koh­taa­mi­sista myös tie­toi­sesta tavasta ottaa mukaan ja tehdä yhdessä. Koke­muksen yti­messä on tunne rei­lusta koh­te­lusta. Oikeu­den­mu­kaisuus rakentuu sille, että otetaan mukaan ja annetaan vai­ku­tus­mah­dol­li­suuksia. Samalla hal­linnan tunne lisääntyy eri­tyi­sesti muu­tos­ti­lan­teissa. Ja se, mihin kiin­ni­tetään huo­miota, mitä kom­men­toidaan ja kenelle annetaan aikaa, kertoo siitä, mitä arvos­tetaan ja keihin luotetaan. 

Jos työyh­tei­sössä toimii tavalla, joka ohittaa, latistaa tai mitätöi, työyh­teisön ilma­piiri, hyvin­vointi ja tulokset heik­ke­nevät mer­kit­tä­västi. Sel­laista on esi­mer­kiksi kiel­teinen jul­kinen palaute, arvostelu, komen­ta­minen, perus­te­le­mat­tomat muu­tokset, välin­pi­tä­mät­tömyys ja epä­asial­li­seksi koettu toi­minta. Ne koetaan paitsi heik­koina vuo­ro­vai­ku­tus­tai­toina myös nega­tii­visena tapana käyttää valtaa. 

Soita 000 000 0000