Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

muotoilu

Vuorovaikutuksen muotoilu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Pal­ve­lu­muo­toi­lusta puhutaan kaik­kialla. Se herätti miet­timään, miten pal­ve­lu­muo­toilun ideaa voisi hyö­dyntää vuo­ro­vai­ku­tuksen ja sosi­aa­listen tilan­teiden suju­voit­ta­mi­sessa. Pal­ve­lu­muo­toi­luhan pyrkii tekemään asiakkaan koke­muk­sesta paremman. Jopa erin­omaisen, lois­tavan tai elä­myk­sel­lisen. Taus­talla on näkemys, että vain ymmär­tä­mällä käyt­täjää voidaan tuottaa menes­tyviä pal­ve­luita. Se onnistuu osal­lis­ta­malla käyttäjä suun­nit­teluun ja panos­ta­malla pal­ve­lu­ti­lanteen pie­niinkin yksi­tyis­kohtiin. Par­haim­millaan pal­ve­lu­muo­toilu tavoittaa hyvän designin peri­aatteet yhdis­tä­mällä esteet­tisen muodon, käy­tet­tä­vyyden ja koke­muksen tun­teisiin vetoa­vasti. Ja tie­tenkin lii­ke­toi­mintaa edis­tä­vällä tavalla. 

Kuten joku viisas on tii­vis­tänyt, kestävä muo­toilu elää tasa­pai­nossa ympä­ris­tönsä kanssa. Tämä pätee myös ihmisiin sosi­aa­li­sissa tilan­teissa. Tästä pääs­täänkin vuo­ro­vai­ku­tuksen maa­ilmaan. Mistä siinä on kyse?

Vuo­ro­vai­kutus on aina läsnä, sillä tar­vit­semme toi­siamme. Tapaamme pala­ve­reissa, käy­tä­vä­kes­kus­te­luissa ja kah­vi­jo­nossa. Lii­ken­teessä ja kau­poissa, tilai­suuk­sissa ja har­ras­tuk­sissa. Aina kun koh­taamme, vaih­damme sanoja ja kat­seita, ilmeitä ja eleitä. Tai vetäy­dymme, vält­te­lemme tai ohi­tamme. Sosi­aa­liset tilanteet ovat täynnä joka päi­väistä draamaa. Joskus ne tun­tuvat inhi­mil­li­siltä tais­te­lu­ken­tiltä, toi­sinaan taas aurin­koi­silta kevätretkiltä. 

Vuo­ro­vai­ku­tusta voi muo­toilla kuten pal­ve­luakin. Teemme sitä itse asiassa koko ajan, sillä muo­toi­lemme tapaamme toimia sosi­aa­li­sissa tilan­teissa. Usein vas­taamme saa­maamme koh­teluun samalla mitalla. Ystä­väl­lisyys pal­kitaan huo­maa­vai­suu­della, kiuk­kuinen saa usein när­käs­tyneen vas­ta­kom­mentin ja välin­pi­tä­mät­tö­myyteen vas­tataan kyl­myy­dellä tai selän kääntämisellä. 

Tätä kut­sutaan vas­ta­vuo­roi­suu­deksi. Toinen tapa sanoa se on, että niin metsä vastaa kuin sinne huu­detaan. Vas­taukseen voi vai­kuttaa vuo­ro­vai­ku­tuksen muo­toi­lulla. Joh­tajan kan­nalta se tar­koittaa joh­ta­mis­tyylin muok­kaa­mista orga­ni­saation kult­tuuriin sopi­vaksi. Tii­min­vetäjä säätää toi­min­taansa tiimin mukai­seksi tai pyrkii saamaan muu­toksen siihen. Jokainen meistä huomioi tavassaan toimia sen, mitä muut tekevät ja reagoi siihen omien pyr­ki­mys­tensä mukai­sesti. Ja mikä tär­keintä, vas­ta­vuo­roisuus (tai sen puute) vai­kuttaa siihen, mil­lai­siksi suhteet ihmisten välillä muodostuvat. 

Muo­toi­lemme siis vuo­ro­vai­ku­tusta joka hetki. Kun tie­dostat sen, voit tehdä sen parem­milla tulok­silla. Tii­vis­tetään hyvän vuo­ro­vai­ku­tuksen peri­aatteet kolmeen kohtaan:

  • Vuo­ro­vai­ku­tusta ei kannata välttää, sillä lisää­mällä vuo­ro­vai­ku­tusta lisäät suhteita.
  • Vas­ta­vuo­roisuus (tai sen puute) rat­kaisee suh­teiden laadun.
  • Hyvä vuo­ro­vai­kutus on aina muo­toiltua, ei pelkkiä rutiineja. 

Entä jos vuo­ro­vai­ku­tuksen muo­toilua ei teh­täisi? Seu­rauksena olisi kaa­va­mai­suutta, minä-läh­töi­syyttä tai reagoimattomuutta. 

Kaa­va­maisen vuo­ro­vai­ku­tuksen tuntee jokainen. Mennään tutulla, itselle tyy­pil­li­sellä tavalla eteenpäin välit­tä­mättä siitä, mitä se aiheuttaa. Nou­da­tetaan tin­ki­mättä omaa, etu­käteen val­mis­teltua käsi­kir­joi­tusta kunnes on aika siirtyä seu­raavaan tilaisuuteen. 

Minä-läh­töisyys perustuu näke­mykseen, että vain minun koke­muk­sellani on mer­ki­tystä, muiden ei niinkään. Sen takia huomio onkin siinä, mitä itse hyötyy tilan­teista, ei siinä, miten parantaa yhteistyötä. 

Joskus tapa olla vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa muiden kanssa perustuu siihen, ettei reagoi mihinkään. Ei osal­listu kes­kus­teluun, ei vastaa hymyyn eikä tunnu edes olevan läsnä. Eikä vastaa edes silloin, kun suoraan kysytään. Hil­jai­suutta voi käyttää sekä tilan anta­miseen että sosi­aa­lisena taistelukenttänä. 

Kan­nattaa siis ottaa vuo­ro­vai­ku­tuksen muo­toilu vaka­vasti. Muokkaa omaa tapaasi toimia sosi­aa­li­sissa tilan­teissa. Monesti ja rajusti. Hylkää ennak­ko­suun­ni­telmat, jos ne eivät tunnu saavan vas­ta­kaikua ja ota uudet keinot käyttöön. Sillä kykysi muo­toilla vuo­ro­vai­ku­tus­tyy­liäsi on perusta sille, miten pärjäät muiden kanssa sosi­aa­li­sissa tilanteissa. 

Blogi on jul­kaistu alun perin Tie­to­asian­tuntija-leh­dessä 2-3/2019

Soita 000 000 0000