Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Pal­ve­lu­muo­toi­lus­ta puhu­taan kaik­kial­la. Se herät­ti miet­ti­mään, miten pal­ve­lu­muo­toi­lun ide­aa voi­si hyö­dyn­tää vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ja sosi­aa­lis­ten tilan­tei­den suju­voit­ta­mi­ses­sa. Pal­ve­lu­muo­toi­lu­han pyr­kii teke­mään asiak­kaan koke­muk­ses­ta parem­man. Jopa erin­omai­sen, lois­ta­van tai elä­myk­sel­li­sen. Taus­tal­la on näke­mys, että vain ymmär­tä­mäl­lä käyt­tä­jää voi­daan tuot­taa menes­ty­viä pal­ve­lui­ta. Se onnis­tuu osal­lis­ta­mal­la käyt­tä­jä suun­nit­te­luun ja panos­ta­mal­la pal­ve­lu­ti­lan­teen pie­niin­kin yksi­tyis­koh­tiin. Par­haim­mil­laan pal­ve­lu­muo­toi­lu tavoit­taa hyvän desig­nin peri­aat­teet yhdis­tä­mäl­lä esteet­ti­sen muo­don, käy­tet­tä­vyy­den ja koke­muk­sen tun­tei­siin vetoa­vas­ti. Ja tie­ten­kin lii­ke­toi­min­taa edis­tä­väl­lä taval­la. 

Kuten joku vii­sas on tii­vis­tä­nyt, kes­tä­vä muo­toi­lu elää tasa­pai­nos­sa ympä­ris­tön­sä kans­sa. Tämä pätee myös ihmi­siin sosi­aa­li­sis­sa tilan­teis­sa. Täs­tä pääs­tään­kin vuo­ro­vai­ku­tuk­sen maa­il­maan. Mis­tä sii­nä on kyse?

Vuo­ro­vai­ku­tus on aina läs­nä, sil­lä tar­vit­sem­me toi­siam­me. Tapaam­me pala­ve­reis­sa, käy­tä­vä­kes­kus­te­luis­sa ja kah­vi­jo­nos­sa. Lii­ken­tees­sä ja kau­pois­sa, tilai­suuk­sis­sa ja har­ras­tuk­sis­sa. Aina kun koh­taam­me, vaih­dam­me sano­ja ja kat­sei­ta, ilmei­tä ja elei­tä. Tai vetäy­dym­me, vält­te­lem­me tai ohi­tam­me. Sosi­aa­li­set tilan­teet ovat täyn­nä joka päi­väis­tä draa­maa. Jos­kus ne tun­tu­vat inhi­mil­li­sil­tä tais­te­lu­ken­til­tä, toi­si­naan taas aurin­koi­sil­ta kevät­ret­kil­tä.

Vuo­ro­vai­ku­tus­ta voi muo­toil­la kuten pal­ve­lua­kin. Teem­me sitä itse asias­sa koko ajan, sil­lä muo­toi­lem­me tapaam­me toi­mia sosi­aa­li­sis­sa tilan­teis­sa. Usein vas­taam­me saa­maam­me koh­te­luun samal­la mital­la. Ystä­väl­li­syys pal­ki­taan huo­maa­vai­suu­del­la, kiuk­kui­nen saa usein när­käs­ty­neen vas­ta­kom­men­tin ja välin­pi­tä­mät­tö­myy­teen vas­ta­taan kyl­myy­del­lä tai selän kään­tä­mi­sel­lä.

Tätä kut­su­taan vas­ta­vuo­roi­suu­dek­si. Toi­nen tapa sanoa se on, että niin met­sä vas­taa kuin sin­ne huu­de­taan. Vas­tauk­seen voi vai­kut­taa vuo­ro­vai­ku­tuk­sen muo­toi­lul­la. Joh­ta­jan kan­nal­ta se tar­koit­taa joh­ta­mis­tyy­lin muok­kaa­mis­ta orga­ni­saa­tion kult­tuu­riin sopi­vak­si. Tii­min­ve­tä­jä sää­tää toi­min­taan­sa tii­min mukai­sek­si tai pyr­kii saa­maan muu­tok­sen sii­hen. Jokai­nen meis­tä huo­mioi tavas­saan toi­mia sen, mitä muut teke­vät ja rea­goi sii­hen omien pyr­ki­mys­ten­sä mukai­ses­ti. Ja mikä tär­kein­tä, vas­ta­vuo­roi­suus (tai sen puu­te) vai­kut­taa sii­hen, mil­lai­sik­si suh­teet ihmis­ten välil­lä muo­dos­tu­vat.

Muo­toi­lem­me siis vuo­ro­vai­ku­tus­ta joka het­ki. Kun tie­dos­tat sen, voit teh­dä sen parem­mil­la tulok­sil­la. Tii­vis­te­tään hyvän vuo­ro­vai­ku­tuk­sen peri­aat­teet kol­meen koh­taan:

  • Vuo­ro­vai­ku­tus­ta ei kan­na­ta vält­tää, sil­lä lisää­mäl­lä vuo­ro­vai­ku­tus­ta lisäät suh­tei­ta.
  • Vas­ta­vuo­roi­suus (tai sen puu­te) rat­kai­see suh­tei­den laa­dun.
  • Hyvä vuo­ro­vai­ku­tus on aina muo­toil­tua, ei pelk­kiä rutii­ne­ja.

Entä jos vuo­ro­vai­ku­tuk­sen muo­toi­lua ei teh­täi­si? Seu­rauk­se­na oli­si kaa­va­mai­suut­ta, minä-läh­töi­syyt­tä tai rea­goi­mat­to­muut­ta.

Kaa­va­mai­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tun­tee jokai­nen. Men­nään tutul­la, itsel­le tyy­pil­li­sel­lä taval­la eteen­päin välit­tä­mät­tä sii­tä, mitä se aiheut­taa. Nou­da­te­taan tin­ki­mät­tä omaa, etu­kä­teen val­mis­tel­tua käsi­kir­joi­tus­ta kun­nes on aika siir­tyä seu­raa­vaan tilai­suu­teen.

Minä-läh­töi­syys perus­tuu näke­myk­seen, että vain minun koke­muk­sel­la­ni on mer­ki­tys­tä, mui­den ei niin­kään. Sen takia huo­mio onkin sii­nä, mitä itse hyö­tyy tilan­teis­ta, ei sii­nä, miten paran­taa yhteis­työ­tä.

Jos­kus tapa olla vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa mui­den kans­sa perus­tuu sii­hen, ettei rea­goi mihin­kään. Ei osal­lis­tu kes­kus­te­luun, ei vas­taa hymyyn eikä tun­nu edes ole­van läs­nä. Eikä vas­taa edes sil­loin, kun suo­raan kysy­tään. Hil­jai­suut­ta voi käyt­tää sekä tilan anta­mi­seen että sosi­aa­li­se­na tais­te­lu­kent­tä­nä.  

Kan­nat­taa siis ottaa vuo­ro­vai­ku­tuk­sen muo­toi­lu vaka­vas­ti. Muok­kaa omaa tapaa­si toi­mia sosi­aa­li­sis­sa tilan­teis­sa. Mones­ti ja rajus­ti. Hyl­kää ennak­ko­suun­ni­tel­mat, jos ne eivät tun­nu saa­van vas­ta­kai­kua ja ota uudet kei­not käyt­töön. Sil­lä kyky­si muo­toil­la vuo­ro­vai­ku­tus­tyy­liä­si on perus­ta sil­le, miten pär­jäät mui­den kans­sa sosi­aa­li­sis­sa tilan­teis­sa.

Blo­gi on jul­kais­tu alun perin Tie­to­asian­tun­ti­ja-leh­des­sä 2–3/2019

Pin It on Pinterest