Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Katseet

Kasvojen säilyttäminen

Sosi­aa­liset tilanteet altis­tavat kat­seiden koh­teena ole­mi­selle ja samalla arvioin­nille siitä, osaako toimia odo­tusten mukai­sesti. Katse tun­nustaa toisen ihmisen vuo­ro­vai­ku­tuksen osa­puo­leksi. Ja toi­sinpäin: vält­televä katse kertoo, että ei kiin­nosta, ei uskalla, haluaa pei­tellä tai koh­taa­minen on vaikeaa. Katse kertoo suh­teesta toiseen, sillä kat­soessaan katsoja pal­jastaa samalla itsensä. 

Katseet vai­kut­tavat minuu­teemme, sillä silloin näkee itsensä toisten silmin. Kyse on myös roo­leista. On eri asia olla tilan­teessa avus­tajana kuin neu­vot­te­lijana, joh­tajana tai työn­te­kijänä, oman ammat­tinsa edus­tajana tai ystävänä saman­hen­kisten seu­rassa. Roolit ker­tovat ase­masta ja odo­tuk­sista, katseet palaut­teesta ja arvos­tuk­sesta. Kat­seeseen rea­goidaan yhtä her­kästi kuin sanat­toman vies­tinnän vies­teihin, sillä suh­tau­tu­minen näkyy myös katseessa. 

Hyvistä pyr­ki­myk­sistä huo­li­matta kai­kissa sosi­aa­li­sissa tilan­teissa voi syntyä kiusal­lisia tilan­teita. Silloin syntyy tarve säi­lyttää kasvonsa. 

Kas­vo­työtä tehdään esi­mer­kiksi ole­malla huo­maa­matta mitä tapahtui, pie­nillä val­koi­silla val­heilla tai vaikkapa vaih­ta­malla puhee­nai­hetta. Yhteistyön jat­ku­misen kan­nalta on yhtä tärkeää olla menet­tä­mättä omia kas­vojaan kuin suo­jella toisen kasvoja. Se on tapa säi­lyttää hyvät suhteet ja ilma­piiri. Mitä enemmän ihmiset pitävät toi­sistaan tai mitä tär­keämpi joku toinen on itselle, sitä paremmin huo­leh­ditaan siitä, ettei kasvoja menetä. Kas­vojen menet­tä­minen tuntuu jul­ki­selta nolaa­mi­selta, ja vai­kuttaa omien tun­teiden lisäksi myös yhteis­työhön jatkossa. 

Soita 000 000 0000