Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sosi­aa­li­set tilan­teet altis­ta­vat kat­sei­den koh­tee­na ole­mi­sel­le ja samal­la arvioin­nil­le sii­tä, osaa­ko toi­mia odo­tus­ten mukai­ses­ti. Kat­se tun­nus­taa toi­sen ihmi­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen osa­puo­lek­si. Ja toi­sin­päin: vält­te­le­vä kat­se ker­too, että ei kiin­nos­ta, ei uskal­la, halu­aa pei­tel­lä tai koh­taa­mi­nen on vai­ke­aa. Kat­se ker­too suh­tees­ta toi­seen, sil­lä kat­soes­saan kat­so­ja pal­jas­taa samal­la itsen­sä.

Kat­seet vai­kut­ta­vat minuu­teem­me, sil­lä sil­loin näkee itsen­sä tois­ten sil­min. Kyse on myös roo­leis­ta. On eri asia olla tilan­tees­sa avus­ta­ja­na kuin neu­vot­te­li­ja­na, joh­ta­ja­na tai työn­te­ki­jä­nä, oman ammat­tin­sa edus­ta­ja­na tai ystä­vä­nä saman­hen­kis­ten seu­ras­sa. Roo­lit ker­to­vat ase­mas­ta ja odo­tuk­sis­ta, kat­seet palaut­tees­ta ja arvos­tuk­ses­ta. Kat­see­seen rea­goi­daan yhtä her­käs­ti kuin sanat­to­man vies­tin­nän vies­tei­hin, sil­lä suh­tau­tu­mi­nen näkyy myös kat­sees­sa.  

Hyvis­tä pyr­ki­myk­sis­tä huo­li­mat­ta kai­kis­sa sosi­aa­li­sis­sa tilan­teis­sa voi syn­tyä kiusal­li­sia tilan­tei­ta. Sil­loin syn­tyy tar­ve säi­lyt­tää kas­von­sa.

Kas­vo­työ­tä teh­dään esi­mer­kik­si ole­mal­la huo­maa­mat­ta mitä tapah­tui, pie­nil­lä val­koi­sil­la val­heil­la tai vaik­ka­pa vaih­ta­mal­la puhee­nai­het­ta. Yhteis­työn jat­ku­mi­sen kan­nal­ta on yhtä tär­ke­ää olla menet­tä­mät­tä omia kas­vo­jaan kuin suo­jel­la toi­sen kas­vo­ja. Se on tapa säi­lyt­tää hyvät suh­teet ja ilma­pii­ri. Mitä enem­män ihmi­set pitä­vät toi­sis­taan tai mitä tär­keäm­pi joku toi­nen on itsel­le, sitä parem­min huo­leh­di­taan sii­tä, ettei kas­vo­ja mene­tä. Kas­vo­jen menet­tä­mi­nen tun­tuu jul­ki­sel­ta nolaa­mi­sel­ta, ja vai­kut­taa omien tun­tei­den lisäk­si myös yhteis­työ­hön jat­kos­sa.

Pin It on Pinterest