Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Puhe­ta­pa on kes­kei­nen osa sosi­aa­li­sia tilan­tei­ta. Ystä­väl­li­syys on avain hyviin suh­tei­siin niin tut­tu­jen kuin tun­te­mat­to­mien kans­sa. Jos sen sijaan tun­nut välin­pi­tä­mät­tö­mäl­tä, töy­keäl­tä tai aliar­vioi­van mui­ta, olet roo­lis­sa, jos­sa ei voi voit­taa.

Aina ei kui­ten­kaan ole kyse sanois­ta. Sana­ton vies­tin­tä näkyy kau­em­mas kuin sanat kuu­lu­vat, joten se on usein vie­lä tehok­kaam­pi tapa vies­tiä. Yhtä vai­kut­ta­via ovat äänen­sä­vyt ja pai­no­tuk­set, joil­la voi ilmais­ta koko elä­mä­na­sen­teen­sa ja kan­nan meneil­lään ole­vaan. Ne ovat osa esi­tys­tä ja roo­lia, jon­ka on työyh­tei­sös­sä otta­nut.

Kaik­kien esi­tys­ten idea on vakuut­taa ylei­sö. Jos­kus saat­taa toi­mia taval­la, joka ei ole uskot­ta­va vaan työn­tää luo­taan. Jos sosi­aa­li­sis­sa suh­teis­sa tun­tuu ole­van jotain pie­les­sä, kan­nat­taa het­ki kuun­nel­la ja kat­sel­la itse­ään ylei­sön kor­vin ja sil­min.

Pin It on Pinterest