Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

puhetapa

Kuuntele hetki itseäsi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Puhetapa on kes­keinen osa sosi­aa­lisia tilan­teita. Ystä­väl­lisyys on avain hyviin suh­teisiin niin tut­tujen kuin tun­te­mat­tomien kanssa. Jos sen sijaan tunnut välin­pi­tä­mät­tö­mältä, töy­keältä tai aliar­vioivan muita, olet roo­lissa, jossa ei voi voittaa. 

Aina ei kui­tenkaan ole kyse sanoista. Sanaton vies­tintä näkyy kau­emmas kuin sanat kuu­luvat, joten se on usein vielä tehok­kaampi tapa viestiä. Yhtä vai­kut­tavia ovat äänen­sävyt ja pai­no­tukset, joilla voi ilmaista koko elä­mä­na­sen­teensa ja kannan meneillään olevaan. Ne ovat osa esi­tystä ja roolia, jonka on työyh­tei­sössä ottanut. 

Kaikkien esi­tysten idea on vakuuttaa yleisö. Joskus saattaa toimia tavalla, joka ei ole uskottava vaan työntää luotaan. Jos sosi­aa­li­sissa suh­teissa tuntuu olevan jotain pie­lessä, kan­nattaa hetki kuun­nella ja kat­sella itseään yleisön korvin ja silmin.

Soita 000 000 0000