Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Päi­vit­täi­set tapaa­mi­set luo­vat työyh­tei­sön ilma­pii­rin ja työs­ken­te­lyn hen­gen. Ne muok­kaa­vat samal­la minä­ku­vaam­me ja käsi­tys­tä itses­täm­me. Kokee­ko ole­van­sa tun­nus­tet­tu asian­tun­ti­ja, halut­tu yhteis­työ­kump­pa­ni ja aikaan­saa­va työn­te­ki­jä? Vai tun­tee­ko ole­van­sa aina syr­jäs­sä siel­tä, mis­sä tapah­tuu?  

Sosi­aa­li­sis­sa tilan­teis­sa vais­to­aa her­käs­ti, miten itseen ja mui­hin suh­tau­du­taan. Saman­ai­kai­ses­ti tie­däm­me myös tar­koin, miten itse asen­noi­dum­me toi­siin. Aina ei vain tie­dos­ta, että toi­set näke­vät sen niin sel­väs­ti. Täs­tä syn­tyy yksi yhteis­työn haas­teis­ta. Käyt­täy­ty­mi­nen välit­tää tun­teet ja aja­tuk­set muil­le.  

Jos kokee välin­pi­tä­mät­tö­myyt­tä tai kiel­teis­tä suh­tau­tu­mis­ta, tun­tee, ettei saa arvos­tus­ta työn­te­ki­jä­nä. Jos toi­set ovat kiin­nos­tu­nei­ta ja kan­nus­ta­via, kas­vaa amma­til­li­nen itse­tun­to.  Jos työs­tä ei saa mitään palau­tet­ta, herää epä­var­muus: täy­tän­kö roo­li­ni työyh­tei­sös­sä? Koh­taa­mi­sis­sa näem­me itsem­me toi­sen sil­min. Miten omas­sa työyh­tei­sös­sä­si toi­mi­taan? Entä sinä itse?

Pin It on Pinterest