Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Suhtautuminen

Kohtaamisten voima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Päi­vit­täiset tapaa­miset luovat työyh­teisön ilma­piirin ja työs­ken­telyn hengen. Ne muok­kaavat samalla minä­ku­vaamme ja käsi­tystä itses­tämme. Kokeeko ole­vansa tun­nus­tettu asian­tuntija, haluttu yhteis­työ­kumppani ja aikaan­saava työn­tekijä? Vai tun­teeko ole­vansa aina syr­jässä sieltä, missä tapahtuu? 

Sosi­aa­li­sissa tilan­teissa vaistoaa her­kästi, miten itseen ja muihin suh­tau­dutaan. Saman­ai­kai­sesti tie­dämme myös tarkoin, miten itse asen­noi­dumme toisiin. Aina ei vain tie­dosta, että toiset näkevät sen niin sel­västi. Tästä syntyy yksi yhteistyön haas­teista. Käyt­täy­ty­minen välittää tunteet ja aja­tukset muille. 

Jos kokee välin­pi­tä­mät­tö­myyttä tai kiel­teistä suh­tau­tu­mista, tuntee, ettei saa arvos­tusta työn­te­kijänä. Jos toiset ovat kiin­nos­tu­neita ja kan­nus­tavia, kasvaa amma­til­linen itse­tunto.  Jos työstä ei saa mitään palau­tetta, herää epä­varmuus: täy­tänkö roolini työyh­tei­sössä? Koh­taa­mi­sissa näemme itsemme toisen silmin. Miten omassa työyh­tei­sössäsi toi­mitaan? Entä sinä itse? 

Soita 000 000 0000