Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

20170206_105010

Tarinat yhdistävät

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Tarinat ker­tovat siitä, mitä on koettu yhdessä ja erikseen. Mutta tarinat eivät pel­kästään kerro tapah­tu­neesta, vaan ne myös mää­rit­te­levät maa­il­maamme. Koke­mukset muok­kau­tuvat sisäi­seksi tari­naksi, joka vai­kuttaa paitsi iden­ti­teettiin myös siihen, mihin kiin­nittää huo­miota. Ja kuten työ­päi­västä tie­dämme, yhteiset koke­mukset ja tarinat ovat niitä, jotka muok­kaavat työ­pai­kasta yhteisön, porukan, joka on tii­viisti yhdessä tai joskus vain haja­nainen ryhmä samaan orga­ni­saa­tio­laa­tikkoon kuu­luvia ihmisiä. 

Työyh­teisön tarinat syn­tyvät yhteisten tilan­teiden, yksit­täisten roo­li­suo­ri­tusten, kulissien takaisen toi­minnan ja yleisön eli asiak­kaiden ympä­rille. Ne kie­tou­tuvat toi­siinsa muo­dostaen työyh­tei­sö­draaman näyt­tämön. Sitä, mitä tapahtuu, kat­sotaan, tul­kitaan ja viedään eteenpäin. Niistä ker­rotaan, niitä ihas­tellaan ja kau­his­tellaan ja herät­tävät paljon tun­teita. Tun­teita, jotka saavat yhdis­tymään yhteisen asian äärelle. Ja tun­teita, joilla ero­tetaan meidät niistä ja luodaan raja-aitoja. 

Tarinat yhdis­tävät ja erot­tavat ihmisiä ja asioita. Työyh­tei­sö­ta­rinat ker­tovat orga­ni­saation komplek­si­sesta maa­il­masta, jän­nit­teistä ja ris­ti­rii­doista yhtä hyvin kuin onnis­tu­mi­sista ja pie­nistä tai suu­rista voi­toista. Ne raken­tuvat hie­rarkian, sta­tuksen ja tär­keiden hen­ki­löiden ja tapah­tumien ympä­rille ja yhdis­tävät ker­tojia ja kuu­li­joita. Jokainen meistä on omassa roo­lissaan osa työyh­teisön teat­teria ja työyh­tei­sö­ta­ri­noiden maailmaa. 

Soita 000 000 0000