Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Tari­nat ker­to­vat sii­tä, mitä on koet­tu yhdes­sä ja erik­seen. Mut­ta tari­nat eivät pel­käs­tään ker­ro tapah­tu­nees­ta, vaan ne myös mää­rit­te­le­vät maa­il­maam­me. Koke­muk­set muok­kau­tu­vat sisäi­sek­si tari­nak­si, joka vai­kut­taa pait­si iden­ti­teet­tiin myös sii­hen, mihin kiin­nit­tää huo­mio­ta. Ja kuten työ­päi­väs­tä tie­däm­me, yhtei­set koke­muk­set ja tari­nat ovat nii­tä, jot­ka muok­kaa­vat työ­pai­kas­ta yhtei­sön, poru­kan, joka on tii­viis­ti yhdes­sä tai jos­kus vain haja­nai­nen ryh­mä samaan orga­ni­saa­tio­laa­tik­koon kuu­lu­via ihmi­siä.

Työyh­tei­sön tari­nat syn­ty­vät yhteis­ten tilan­tei­den, yksit­täis­ten roo­li­suo­ri­tus­ten, kulis­sien takai­sen toi­min­nan ja ylei­sön eli asiak­kai­den ympä­ril­le. Ne kie­tou­tu­vat toi­siin­sa muo­dos­taen työyh­tei­sö­draa­man näyt­tä­mön. Sitä, mitä tapah­tuu, kat­so­taan, tul­ki­taan ja vie­dään eteen­päin. Niis­tä ker­ro­taan, nii­tä ihas­tel­laan ja kau­his­tel­laan ja herät­tä­vät pal­jon tun­tei­ta. Tun­tei­ta, jot­ka saa­vat yhdis­ty­mään yhtei­sen asian äärel­le. Ja tun­tei­ta, joil­la ero­te­taan mei­dät niis­tä ja luo­daan raja-aito­ja.

Tari­nat yhdis­tä­vät ja erot­ta­vat ihmi­siä ja asioi­ta. Työyh­tei­sö­ta­ri­nat ker­to­vat orga­ni­saa­tion komplek­si­ses­ta maa­il­mas­ta, jän­nit­teis­tä ja ris­ti­rii­dois­ta yhtä hyvin kuin onnis­tu­mi­sis­ta ja pie­nis­tä tai suu­ris­ta voi­tois­ta. Ne raken­tu­vat hie­rar­kian, sta­tuk­sen ja tär­kei­den hen­ki­löi­den ja tapah­tu­mien ympä­ril­le ja yhdis­tä­vät ker­to­jia ja kuu­li­joi­ta. Jokai­nen meis­tä on omas­sa roo­lis­saan osa työyh­tei­sön teat­te­ria ja työyh­tei­sö­ta­ri­noi­den maa­il­maa.

Pin It on Pinterest